Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sauga Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2014, 38

Sauga Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.09.2008 nr 33
jõustumine 01.11.2008

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 6 lõike 2 ja lõike 2 punkti 1, § 35 lõike 2, „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 6 lõike 1 alusel ning kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu ametlik nimi on Sauga Raamatukogu.

 (2) Sauga Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Sauga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (3) Raamatukogu asub Sauga alevikus Sauga vallas Pärnu maakonnas.

 (4) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

 (5) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Sauga Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (6) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.

 (7) Raamatukogu teavikute kogu on koostiselt universaalne, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikke.

 (8) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest.

§ 2.  Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (2) Raamatukogu põhiülesanne on osutada lugejatele raamatukogu põhiteenuseid vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ja teistele õigusaktidele. Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) täiendab kogusid vahetuse, annetuste ja ostudega, säilitab ja teeb kasutajatele kättesaadavaks neile vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid;
 2) tagab kasutajatele juurdepääsu avalikule teabele;
 3) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ja koostab nende kohta info saamiseks kataloogi;
 4) osutab teatme- ja teabeteenindust;
 5) tellib kasutaja soovil ja kulul raamatukogus puuduvad teavikud raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 6) korraldab raamatukogu töö arvestust, esitab vastavad aruanded, peab arvestust kogude suuruse, koostise ja selles tehtud muudatuste kohta;
 7) osutab kasutajatele tasulisi eriteenuseid (paljundamine, väljatrükid jne);
 8) kogub ja säilitab oma valla kohta ilmunud materjalid;
 9) teeb koostööd teiste raamatukogudega ning valla- jm asutuste ja ühendustega;
 10) osaleb valla kultuuritegevuses.

§ 3.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu. Eeskirja teeb igale kasutajale teatavaks raamatukogu juhataja.

 (3) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

 (4) Asjaajamine reguleeritakse Sauga Vallavalitsuse asjaajamiskorraga, mille kehtestab vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (6) Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavolikogu.

§ 4.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab juhataja, kes vastab rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele.

 (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

 (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadustega.
Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (4) Juhataja kohustused ja õigused:
 1) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle eest;
 2) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
 3) esindab raamatukogu selle tööd puudutavates küsimustes;
 4) tagab raamatukogu valduses oleva vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukoguga seotud küsimuste lahendamiseks;
 6) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (5) Valla raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogude töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse Sauga Raamatukogu ja Urge Raamatukogu ühine viieliikmeline raamatukogude nõukogu.
 1) Nõukogu koosseisu määrab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja neli liiget kolmeks aastaks.
 2) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele vähemalt kaks korda aastas.
 3) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt kolm liiget.

§ 5.  Raamatukogu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara on Sauga valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korras.

 (3) Raamatukogul on oma eelarve Sauga valla eelarves.

 (4) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) vallaeelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) eriteenuste maksetest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
 5) annetustest.

 (5) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid.

 (6) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (7) Teavikute olemasolu kontrollimiseks teeb raamatukogu inventuuri iga 10 aasta järel või vajadusel (vastutava töötaja vahetus, avarii, milles kogu sai kannatada jne). Vallavalitsus võib nõuda inventuuri igal ajal. Inventuur viiakse läbi vastavalt rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (8) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (9) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

§ 6.  Ümberkorraldamine ja lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu aega enne kavandatavat tähtaega.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Sauga Vallavolikogu 31.03.2000 määrus nr 19 „Sauga Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 1. novembril 2008. a.

Uno Annus
Volikogu esimees