Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Saarde valla omandis olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Saarde valla omandis olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2014, 50

Saarde valla omandis olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Vastu võetud 25.03.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 13.01.2011.a. määruse nr 2 „Erisoodustuse hinna määramise kord” ja Vabariigi Valitsuse 14.07.2006.a. määruse nr 164 “Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” alusel.

§ 1.   Ametiautode kasutamine teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel

  (1) Saarde valla omandis ja kasutuses oleva sõiduki (edaspidi ametiauto) ametialase kasutamise õigus on Saarde valla ametiasutuse ametnikel ja töötajatel ning hallatava asutuste töötajatel, kellel on kehtiv juhiluba ja kes on sõiduki kasutajana kantud sõiduki registreerimistunnistusele või kellele on sõiduki kasutamiseks väljastatud volikiri. Ametiautosid antakse võimalusel kasutada ka valla esindamiseks mittetulundussektorile.

  (2) Ametiauto eest vastutav isik (kasutaja) garažeerib ametiauto vastavalt vallavalitsuse korraldusele ja vastutab tema kasutusse antud ametiauto tehnilise seisukorra eest, vajadusel teostab tema kasutuses oleva ametiauto remonti, tagab ametiauto tehnohoolduse vastavalt antud sõidukile ettenähtud läbisõidule.

  (3) Kasutajal on kohustus täita sõidupäevikut, kuhu märgitakse sõidu kuupäev, marsruut, sõidu eesmärk ja kilometraaž. Sõidupäevik allkirjastatakse kasutaja poolt.

  (4) Ametiautode kasutamise kulud kaetakse vallaeelarves ametiautode ülalpidamiseks ettenähtud vahenditest.

  (5) Valla hallatavate asutuste ametisõidud kantakse kasutaja poolt esitatud sõidupäeviku alusel vallavalitsuse raamatupidamise poolt hallatava asutuse kuludesse.

  (6) Mittetulundussektori sõitude puhul esitab kasutaja sõidupäeviku raamatupidamisele, mille alusel koostatakse arve ametiauto kasutamise kohta vastavalt hinnakirjale.

  (7) Ametiautode tankimine toimub kütuse krediitkaartide alusel, erandolukorras võib kasutada sularahaarveid.

§ 2.   Isikliku sõiduauto kasutamine teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel

  (1) Saarde valla ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning hallatava asutuste töötajatele hüvitatakse teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulud. Isikliku sõiduautona käsitatakse ametniku või töötaja kasutuses olevat sõiduautot või muud mootorsõidukit, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.

  (2) Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist (edaspidi hüvitis) makstakse sõitude kohta peetud arvestuse alusel.

  (3) Isikliku sõiduauto kulude hüvitise maksmine võib toimuda ainult eelarves selleks otstarbeks ettenähtud vahendite piires.

  (4) Hüvitise taotlemiseks esitatakse igakuiselt hiljemalt kulutuste tegemise järgneva kuu 3. kuupäeval vormikohane taotlus, milles näidatakse isiku ees- ja perekonnanimi, sõiduauto riiklik registreerimismärk, ametisõitude kuupäevad, marsruut, eesmärk ja kilometraaž. Taotlus allkirjastatakse isiku poolt.

  (5) Hüvitise esmakordsel taotlemisel esitab taotleja vallavanemale või hallatava asutuse juhile avalduse ja sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.

  (6) Hüvitist makstakse ametisõitude korral kuni 0,30 eurot ühe läbisõidetud kilomeetri kohta.

  (7) Hüvitise maksmise otsustab vallavanem (abivallavanem) või hallatava asutuse juht ja see vormistatakse vallavanema (abivallavanema) või hallatava asutuse juhi käskkirjaga.

  (8) Hüvitis kantakse raamatupidamise poolt hüvitise saaja pangakontole.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2014. a.

Andres Annast
Vallavanem

Marju Antson
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json