Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Rägavere valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekirjade kinnitamine

Rägavere valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekirjade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rägavere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.04.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2014, 55

  Rägavere valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekirjade kinnitamine

  Vastu võetud 28.03.2014 nr 7

  Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on alustanud tema valduses olevatel katastriüksustel asuvate metsateede kandmist riiklikusse teeregistrisse. Vastavalt teeseadusele registreeritakse riiklikus teeregistris riigimaanteed, kohalikud teed ja metsateed. Riikliku teeregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärusest lähtuvalt on teeregistrisse andmete esitajaks metsateede osas RMK. Kuna kohalikud era- ja metsateed moodustavad ühtse teedevõrgustiku, olles sisuliselt vastavalt maaomandile tervikteede erinevad lõigud, esitasid RMK Lääne-Virumaa metskond ja Maanteeamet oma 01.02.2013 kirjaga nr 3-1.1/9 01.02.2013.a. Rägavere Vallavalitsusele kooskõlastamiseks ettevalmistatud teeregistri andmed Rägavere valla nende teede kohta, mis omavad metsatee lõiku.Tulenevalt eeltoodust ning aluseks võttes teeseaduse paragrahvi 5³, paragrahvi 11 lõike 1 punkti 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 2
  Rägavere Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada Rägavere valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris registreeritud teeosade nimekiri vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Rägavere valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris puuduvate teeosade nimekiri vastavalt lisale 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Arnu Lippasaar
  Volikogu esimees

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  /otsingu_soovitused.json