ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 10

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetuleku arvestamisel Alajõe vallas.

§ 2.  Piirmäärad

 (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
 1) üür (üürilepingu alusel kehtestatud tasu): kuni 1 € ühe m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu: kuni 1 € ühe m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse: kuni 1 € ühe m2 kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus: kuni 50 € perekonna kohta aastas;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia: kuni 1 € ühe m2 kohta kuus;
 6) elektriküttega majades ja eluruumides ajavahemikul 1. oktoober kuni 30. aprill ruumide kütteks tarbitud elektrienergia: kuni 3 € ühe m2 kohta kuus;
 7) ahiküttega majades ja eluruumides kompenseeritakse küttekulud (brikett, puud) kuni 350 € perekonna kohta aastas;
 8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu: kuni 25 € üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9) majapidamisgaasi maksumus kuludokumendi alusel: 1-2 liikmelisele perele kuni kolm 17 kg gaasiballooni aastas ning 3- ja enamaliikmelisele perele kuni neli 17 kg gaasiballooni aastas;
 10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind: 0,10 € ühe m2 kohta kuus;
 11) hoonekindlustuse kulu: kuni 0,15 € ühe m2 kohta kuus;
 12) olmejäätmete veo tasu: kuni 5 € kuus leibkonna kohta.

 (2) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse arvelt.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 25.06.2013. a määrus nr 49 „Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste piirmäärade kehtestamine“.

 (2) Määrus jõustub üldises korras.

Sergei Asmus
Volikogu esimees