SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Alajõe valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 11

Alajõe valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab Alajõe vallas sotsiaalteenuste määramise ja osutamise tingimused ja korra.

 (2) Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Alajõe vallas v.a vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, mille haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib.

 (3) Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

 (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste nimekiri ei ole lõplik ning taotluste menetlemine laieneb soovituslikult üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatud sotsiaalteenustele.

§ 2.  Teenuste liigid

  Alajõe Vallavalitsus osutab järgmised sotsiaalteenuseid:
 1) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 2) täisealise isiku hooldus;
 3) vältimatu sotsiaalabi;
 4) sotsiaaltransporditeenus;
 5) eluruumi tagamine.

§ 3.  Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 (1) Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele võib taotluse esitada puudega isik või vanur, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 (2) Isikule osutatakse teenust ajutiselt või alaliselt vallavalitsuse korralduse alusel. Alalisele hooldusele võib suunata isiku, kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või kui antud ülalpidamiskohustusega isik ei suuda mõjuvatel põhjustel seadusega pandud kohustusi täita.

 (3) Üldhooldusteenusele suunatud isiku ülalpidamiskulud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, hüvitatakse hooldekodule vallavalitsuse poolt ulatuses, mida ei kata isiku pension. Kui hooldataval on kinnisvara, võib vald sõlmida hooldatavaga kirjaliku lepingu ülalpidamiskulude katmiseks olemasoleva vara arvelt. Vald võtab sellisel juhul endale kohustuse hooldada isikut elu lõpuni.

 (4) Erandkorras võib vallavalitsus hüvitada üldhooldusteenusele paigutatud isiku, kelle seadusjärgne ülalpidaja ei ole suuteline oma tervisliku seisundi, kõrge ea või vähekindlustatuse tõttu ülalpidavat ise hooldama, ülalpidamiskulud.

§ 4.  Täisealise isiku hooldus

 (1) Vallavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Täisealise isiku hooldus on vähenenud toimetulekuvõimega isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevatoimingute (toiduainete toomine, abistamine kodutöödes jm) sooritamisel.

 (3) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks vajaliku hooldusvajaduse hindamise viib läbi sotsiaalspetsialist hooldatava elukohas.

 (4) Hooldust teostab vallavalitse korraldusega määratud isik.

 (5) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

 (6) Hooldus seatakse ja hooldatav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

 (7) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse hooldust saava isiku ja hooldava isikuga teenuse osutamise haldusleping, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad abi andmise oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, isiku turvalisuse ja toimetuleku.

 (8) Hooldamise eest makstakse hooldajale toetust mille suurus on:
 1) raske puudega isiku hooldajale – 15,50 eurot kuus;
 2) sügava puudega isiku hooldajale – 26,00 eurot kuus

 (9) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse määramise otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust hooldaja arvelduskontole üks kord kalendrikuus jooksva kalendrikuu eest hiljemalt 15. kuupäevaks.

§ 5.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

 (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatisvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 6.  Sotsiaaltransporditeenus

 (1) Transporditeenust osutatakse eakatele ja puudega isikutele, kes ei saa oma tervislikust seisundist või puudest tingituna kasutada ühistransporti ja kes ei ole suutelised iseseisvalt sõitma ravi- või ametiasutusse ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgne ülalpidaja oma asukohast või olukorrast tulenevalt ei ole mõjuvatel põhjustel võimeline transporti ise osutama või korraldama.

 (2) Sotsiaaltransporditeenust vajav isik esitab vallavalitsusele taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega vähemalt 5 tööpäeva enne soovitud sõiduaega, milles märgib ära sõidu kuupäeva ja otstarbe.

 (3) Sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustab sotsiaalspetsialist, kes peab teenuse kohta päevikut.

 (4) Taotluse sotsiaaltransporditeenuse saamiseks võib jätta rahuldamata, kui isik ei ole õigustatud teenust saama või teenuse osutajal ei ole võimalik teenust osutada soovitud ajal.

 (5) Teenuse taotlejat teavitatakse otsusest suuliselt teenuse osutamisest või keeldumisest hiljemalt taotluse esitamisele järgneval tööpäeval.

 (6) Sotsiaaltransporditeenust korraldab ja teenust osutab sotsiaalspetsialist vallavalitsusele kuuluva transpordivahendiga, milleks üldjuhul on elektriauto.

 (7) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse Alajõe valla piires tasuta. Väljaspool Alajõe valla piire maksab teenus 0,15 €/km ning tasu teenuse eest hakatakse arvestama kliendi lähtekohast alates.

 (8) Vallasisest ja vallavälist tasuta sotsiaaltransporditeenust võimaldatakse vanaduspensionäridele ja puudega inimestele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.

 (9) Sotsiaaltransporditeenuse eest esitatakse kliendile sotsiaalspetsialisti esildise alusel ning klient tasub teenuse eest Alajõe Vallavalitsuse arveldusarvele.

§ 7.  Eluruumi tagamine

 (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Eluruumi antakse üürile:
 1) isikule, kelle eluruum on hävinud (tulekahju, loodusõnnetus) või muutunud elamiskõlbmatuks;
 2) isikule, kes on asenduskodust tagasipöördunud ja kelle elukoht vahetult enne asenduskodusse suunamist oli Alajõe vallas;
 3) isikule, kes on vabanenud kinnipidamiskohast ja enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukoht Alajõe vallas;
 4) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist;

 (3) Eluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
 1) avaldaja isiku -ja kontaktandmed ning isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) andmed pereliikmete ja ülalpeetavate kohta;
 3) eluruumi taotlemise põhjus.

 (4) Avalduse vaatab läbi sotsiaaltöötaja, kes kontrollib avalduses esitatud asjaolusid ja edastab kooskõlastatult vallavolikogu sotsiaal- ja kultuurikomisjoniga vastava eelnõu eluruumi andmise küsimuses vallavalitsusele.

 (5) Otsuse eluruumi üürile andmise või mitteandmise kohta teeb vallavalitsus avalduse registreerimisest kuu aja jooksul.

 (6) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping.

 (7) Eluruumi võib üürile anda kuni üheks aastaks koos kohustusega eluruum pärast tähtaja möödumist vabastada.

 (8) Üürilepingu lõppemise tähtpäeva saabumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud sotsiaalkorteri üürilepingut pikendada.

 (9) Eluruumi üüri ja kasutamise kulud tasub eluruumi üürnik. Vähekindlustatud eluruumi üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusel ja korras.

 (10) Kontrolli eluruumi üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja eluruumide sihipärase kasutamise üle teostab sotsiaalspetsialist.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Sergei Asmus
Volikogu esimees