SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Nõva vallas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 27

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Nõva vallas

Vastu võetud 24.03.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 38 lõike 1 ja § 39, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärgiks on sotsiaaltransporditeenuse korraldamine ja teenuse osutamisega seotud kulude osaline või täielik katmine Nõva valla eelarvest.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltransporditeenus (edaspidi teenus) on ravi- või ametiasutuse külastamiseks osutatav teenus.

  (2) Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Nõva vallas alaliselt elavatele inimestele, kes funktsioonihäirest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või isiklikku sõiduauto või kellel ei ole seda iseseisvalt võimalik korraldada.

  (3) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel.

§ 3.   Teenuse korraldaja

  (1) Teenuse korraldajaks on Nõva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Teenust vahetult osutav isik on vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik või töötaja või lepingu alusel tegutsev füüsiline või juriidiline isik, kes omab töökogemust puudega inimeste transportimisel ning vajadusel abistab teenust saavaid isikuid sõidukisse sisenemisel ja sealt väljumisel.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik käesoleva määruse mõistes on sotsiaalvaldkonda korraldav ametnik, sotsiaalvaldkonna töötaja on koduhooldaja.

§ 4.   Transporditeenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse vajadusest tuleb teavitada vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnikku üldjuhul vähemalt 5 tööpäeva enne teenuse kasutamist.

  (2) Teenust taotlev isik teavitab vallavalitsust teenust vajava isiku erivajadustest, millega tuleb transportimisel arvestada.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik vaatab esitatud taotluse läbi, kas isik on õigustatud teenust saama ja kas vallavalitsusel on võimalik soovitud ajal teenust osutada.

  (4) Sotsiaalvaldkonna ametnikul on õigus jätta taotlus rahuldamata kui:
  1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
  2) tegu on korduvtaotlejaga, kellel on vallavalitsuse ees võlgnevusi;
  3) transpordivahend(id) teenuse osutamiseks soovitud ajal on juba eelnevalt broneeritud;
  4) sotsiaalvaldkonna töötaja(d) on teenust soovitud ajal hõivatud varasemalt kokku lepitud tööülesannetega, mille täitmisaega ei ole võimalik muuta;
  5) muudel teenuse osutajast mitte olenevatel põhjustel (ajutise töövõimetuse korral vms).

  (5) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitab sotsiaalvaldkonna ametnik teenust taotlenud isikut esimesel võimalusel taotlejale arusaadaval viisil

§ 5.   Transporditeenuse hind

  (1) Teenuse hinna kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Vallavalitsus võib osutada teenust soodsamalt või tasuta, kui teenust taotlev isik taotleb seda avalduse alusel ning kui vallavalitsus selle rahuldab.

§ 6.   Transporditeenuse eest tasumine

  (1) Teenuse kasutaja tasub teenuse osutajale kehtestatud hinnakirja alusel või vastavalt sõidu marsruudi pikkusele kilomeetrites.

  (2) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites teenust saava isiku elukohast soovitud sihtkohta ja vajadusel sealt tagasi elukohta.

  (3) Teenuse kasutamisel mitme inimese poolt korraga, tasub iga teenust kasutav isik enda eest eraldi.

  (4) Teenuse kasutaja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest.

  (5) Juhul kui ravi-või ametiasutuse lähiümbruses puudub tasuta parkimise võimalus, siis tasub teenust kasutav isik ka parkimistasu, mis kujuneb külastusajal lähimas tasulises parklas.

  (6) Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta ja kujunenud teenuse maksumuse kohta peab sõiduregistri lehel ( Lisa ) arvestust teenust vahetult osutav isik.

  (7) Teenuse eest tasutakse sularahas või ülekandega vallavalitsuse arveldusarvele esitatud arvestuse alusel.

  (8) Teenuse kasutaja poolt makstav tasu on teenuse osutamisega seotud otseste kulude kompenseerimiseks.

§ 7.   Järelevalve ja vaidluste lahendamine

  (1) Järelevalvet ja arvestust teenuse osutamise üle teostab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik, kelle vastutusvaldkonnaks on vallas osutavate teenuste korraldamine.

  (2) Teenuse osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerib teenust saav isik või vahetult teenust osutav isik koheselt eelpool nimetatud sotsiaalvaldkonna ametnikku.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid ning kaasab vajadusel vastava teenuse ala asjatundjaid.

§ 8.   Rakendamine

  (1) Teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

Lisa  Sõiduregister

/otsingu_soovitused.json