SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 29

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 23.03.2016 nr 106

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus sätestab Viljandi valla eelarvelistest vahenditest sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.

 (2) Toetusi on õigus saada elanikel, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne alaline elukoht on Viljandi vald ja erandkorras isikutel, kes ajutiselt viibivad Viljandi vallas.

 (3) Viljandi valla eelarvest makstavate toetuste määrad ja avalduste vormid kehtestab Viljandi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (4) Viljandi valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused on:
 1) sissetulekust sõltuvad toetused;
 2) sissetulekust sõltumatud toetused.

 (5) Sotsiaaltoetusi määratakse ja makstakse rahaliste vahendite olemasolu korral.

2. peatükk VILJANDI VALLA EELARVEST MAKSTAVAD TOETUSED  

§ 2.  Viljandi valla eelarvest makstavad toetused

 (1) Sissetulekust sõltumatud toetused:
 1) sünnitoetus;
 2) ranitsatoetus;
 3) paljulapselise pere toetus;
 4) tähtpäevatoetus;
 5) vältimatu sotsiaalabi toetus;
 6) kriisitoetus.

 (2) Sissetulekust sõltuvad toetused:
 1) vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetus;
 2) ühekordne toetus.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUMATUD SOTSIAALTOETUSED 

§ 3.  Sünnitoetus

 (1) Toetust on õigus saada lapse vanemal või lapse eestkostjal (edaspidi taotleja), kes on Eesti Vabariigi kodanik või omab kehtivat elamisluba ning Euroopa liidu kodanikul, kelle elukohana on vähemalt viimased 6 kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris (edaspidi rahvastikuregister) registreeritud Viljandi vald ning vastsündinu on registreeritud Viljandi valda.

 (2) Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 (kolme) kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse.

 (3) Toetust makstakse ühes osas.

 (4) Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest.

 (5) Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsusest.

§ 4.  Ranitsatoetus

 (1) Toetust on õigus saada 1. klassi astuval lapsel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti seisuga Viljandi vald.

 (2) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 15. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal I klassi.

 (3) Haridusspetsialist esitab toetuse maksmise ettepaneku vallavalitsusele sellise arvestusega, et toetuse saab välja maksta hiljemalt 31. augustiks.

§ 5.  Paljulapselise pere toetus

 (1) Toetust on õigus saada nelja ja enamat kuni 18-aastast (kui laps õpib gümnaasiumis või kutsekoolis, siis kuni 19-aastast) last kasvataval perekonnal üks kord aastas tingimusel, et lapsed täidavad koolikohustust.

 (2) Lastekaitsepeaspetsialist koostöös haridusspetsialistiga esitab nelja- ja enamalapselistele peredele toetuse maksmise ettepaneku vallavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks.

§ 6.  Tähtpäevatoetus

  Eakaid, kelle elukohaks on rahvastikuregistris Viljandi vald ja kes faktiliselt elavad Viljandi vallas (edaspidi eakad) õnnitletakse vanuses 70 ja 75 kaardiga, eakad vanuses 80, 85, 90. ja alates 91. eluaastast igal aastal, õnnitletakse lillede, kaardiga ja kingitusega.

§ 7.  Vältimatu sotsiaalabi toetus

 (1) Toetust on õigus määrata sotsiaaltöö spetsialistil vältimatu sotsiaalabi vajadusel, informeerides vallavalitsust toetuse maksmisest esimesel võimalusel.

 (2) Toetus määratakse isiku põhjendatud avalduse alusel.

 (3) Toetust võib maksta ulatuses, mis tagab isikule kehtiva toimetulekupiiri. Toetus määratakse ja makstakse koheselt, kui ohus on inimese tervis ja elu või kui toetuse hilisem maksmine toob kaasa täiendavaid kulutusi.

§ 8.  Kriisitoetus

 (1) Toetust on õigus saada isikul või perekonnal, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo, pereliikme äkilise haigestumise vms tagajärjel.

 (2) Toetus määratakse isiku või erandkorras kolmanda isiku avalduse alusel, millele võimalusel lisatakse vastavate ametkondade tõendid kriisiolukorra põhjendatuse kinnitamiseks (politsei, tuletõrje, tervishoiuasutus vm).

 (3) Toetuse suuruse määrab vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsus juhtumipõhiselt.

4. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 9.  Vähekindlustatud perede laste toitlustamise toetus

 (1) Toetust on õigus saada:
 1) koolieelsetes lasteasutustes käivatel lastel toidupäeva kulude katteks;
 2) üldhariduskooli pikapäeva rühmas käivatel õpilastel oote kulude katteks.

 (2) Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on järgmised:
 1) lapsevanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanema) avaldus;
 2) tõendid kõigilt perekonnaliikmetelt toetuse taotlemisele eelnenud kuu sissetulekute kohta.

 (3) Toetus määratakse, kui kuu sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla riigi poolt kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri. Toetus määratakse kolmeks kuuks vallavalitsuse korraldusega.

 (4) Teiste omavalitsuste lasteaias käivatele Viljandi valla lastele üldjuhul toitlustamise toetust ei maksta, välja arvatud juhul kui lapsele ei jätku kohta Viljandi valla lasteaias või kui erivajadustega laps käib erivajaduse tõttu mujal lasteaias.

§ 10.  Ühekordne toetus

 (1) Toetus määratakse erakorraliste väljaminekute katteks, mis säilitab taotleja või tema pereliikmete toimetuleku.

 (2) Toetus määratakse, kui kuu sissetulek perekonnaliikme kohta jääb alla riigi poolt kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri.

 (3) Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on järgmised:
 1) isiku avaldus;
 2) isiku või perekonna sissetulekuid tõendavad dokumendid;
 3) väljaminekuid tõendavad dokumendid.

5. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE  

§ 11.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles märgib:
 1) toetuse saaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi ja elukoha;
 2) toetuse taotlemise põhjuse;
 3) toetuse saaja perekonnaseisu;
 4) perekonna sissetuleku suuruse;
 5) perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid kuni kolme viimase kuu kohta;
 6) tõendid (töötu puhul töötu kaart, õppimise korral õppeasutuse tõend õppimise kohta jms);
 7) muud asjas tähtsust omavad asjaolud.

 (2) Vallavalitsusel on erandjuhtudel õigus määrata sotsiaaltoetusi käesolevas korras nimetamata juhtudel. Vallavalitsus võib erandkorras vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni ettepanekul määrata toetust taotlejale ka juhul, kui sissetulek ühe pereliikme kohta ületab kahekordset toimetulekupiiri.

 (3) Vallavalituse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna ametnikel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning vajadusel külastada toetuse taotleja kodu.

 (4) Kui vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna ametnike poolt nõutud täiendavaid dokumente ja andmeid ei ole esitatud 10 tööpäeva jooksul, siis on õigus jätta avaldus rahuldata.

 (5) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamisel toetust ei maksta, toetuse maksmine lõpetatakse ja makstud toetus nõutakse tagasi.

 (6) Toetus määratakse üldjuhul taotleja kirjaliku avalduse alusel, millele on lisatud sissetulekuid tõendavad dokumendid, vajalikud tõendid ja/või kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse.

 (7) Toetusi võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik (hooldaja või eestkostja, õpetaja, sotsiaaltöötaja, perearst vm) juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel ei saa toetust taotleda.

 (8) Avaldust ei pea esitama tähtpäevatoetuse saamiseks.

§ 12.  Avalduse menetlemine ja toetuse määramine

 (1) Esitatud avaldus (v.a sünnitoetus, vältimatu sotsiaalabi toetus, kriisitoetus) vaadatakse läbi kuu aja jooksul vallavalitsuse alatise sotsiaalkomisjoni poolt, kes teeb toetuse määramise või mittemääramise kohta omapoolsed ettepanekud vallavalitsusele.

 (2) Toetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse üldjuhul vallavalitsuse korraldus.

 (3) Toetuse mittemääramise korraldus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks.

 (4) Sünnitoetuse avaldus menetletakse seitsme päeva jooksul esitamisest.

§ 13.  Toetuse määramisest keeldumine

 (1) Toetuse määramisest võib keelduda, kui
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon leiab, et taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 3) taotleja on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
 4) isikul või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid ta keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 5) taotleja või tema perekonnaliikmete sissetulekud ületavad kahekordse toimetuleku piirid;
 6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 7) taotlejat on võimalik toetada muul viisil ja rahalise toetuse määramine ei ole vajalik;
 8) valla eelarves puuduvad toetuse maksmiseks rahalised vahendid.

 (2) Toetuse määramisest võib keelduda ka muudel põhjustel motiveeritud otsustusega.

§ 14.  Toetuste maksmine

 (1) Isikule või perekonnale määratud toetus kantakse toetuse saaja või kolmanda isiku poolt avalduses näidatud arvelduskontole.

 (2) Erandkorras makstakse toetus välja sularahas või kantakse teenust osutava isiku/asutuse arvelduskontole.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 15.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 19.11.2014 määrus nr 48 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01.04.2016.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees