HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Spordikooli põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 59

Tallinna Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 30.03.2016 nr 16
jõustumine 01.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. jaanuari 2016 otsuse nr 3 „Tallinna Spordikooli ümberkorraldamine” p-ga 2.2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Spordikool (edaspidi asutus) on Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) hallatav linna spordiasutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Tallinna Spordikool.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Pärnu mnt 6, 10148 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid ning oma sümbol.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on asutusel ametiga kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevuse eesmärgid on:
  1) võimaldada saavutusspordiga tegeleda eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatel 11-19-aastastel, erandjuhtudel kuni 23-aastastel saavutussportlastel (edaspidi saavutussportlased), luues lisatreenimisvõimalused kõrgtasemel tulemuste saavutamiseks, arendades nende sportlikke võimeid, andes neile konkreetse spordialaga seotud süvateadmisi ja tagades rahvusvahelise võistlusväljundi;
  2) edendada saavutussporti Tallinnas ja luua sellega tegelemiseks tingimused ja võimalused.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) loob saavutusspordiga tegelemise tingimused ja arendab neid;
  2) toetab saavutussportlaste võimete kavakindlat arendamist, arvestades iga saavutussportlase eripära, töövõimet ja tulevikusoove;
  3) võimaldab saavutussportlastel omandada süvateadmisi ja saada nüüdisaegseid tugiteenuseid kõrgtasemel tulemuste saavutamiseks;
  4) sõlmib saavutussportlase arengutingimuste loomiseks spordiklubi ja/või sportlasega koostöölepingu, mis võimaldab saavutussportlasel saada oma eesmärkide saavutamiseks vähemalt kokkulepitud mahus ja viisil treenimis- ja arenemisvõimalusi;
  5) korraldab koostöö treeneriga temaga sõlmitud töölepingu või spordiklubiga sõlmitud koostöölepingu alusel, lähtudes konkursi tingimustest;
  6) korraldab saavutussportlasele eesmärgi täitmiseks vajalikke lisatreeninguid, lähtudes sportlase vajadustest, eeldustest ja ettevalmistustasemest;
  7) võimaldab saavutussportlasel osaleda rahvusvahelistel ja muudel võistlustel;
  8) võimaldab saavutussportlastele treeningu ja võistlustega seoses spordimeditsiini- ja taastusteenuseid;
  9) teeb koostööd saavutussportlase spordiklubi ja alaliitudega ning teiste saavutussporti toetavate organisatsioonidega;
  10) aitab koordineerida Tallinna spordielu arendamist linna seatud eesmärkidest lähtudes;
  11) algatab, koostab ja juhib asutuse tegevuse eesmärkidega seotud projekte;
  12) hooldab ja majandab asutuse käsutusse antud spordiehitisi;
  13) annab kasutusse spordihooneid ja -rajatisi, neid teenindavaid ehitisi ja spordivahendeid;
  14) korraldab või võimaldab korraldada spordiseminare ja -koolitusi;
  15) osutab või võimaldab osutada toitlustus-, majutus- ja olmeteenuseid;
  16) kirjastab ja levitab asutuse tegevuse ja spordiga seotud trükiseid;
  17) haldab, hooldab ja parendab enda valdusse antud kinnistuid ja muud vara;
  18) korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  19) teeb koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

  (3) Asutusel on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4.   Saavutusspordi korraldamine

  (1) Asutus korraldab saavutussportlaste sporditegevust tsüklite kaupa.

  (2) Asutuse juhataja kooskõlastab ameti juhatajaga:
  1) millistel spordialadel sporditegevust korraldada ning
  2) mis mahus ja tingimustel neil spordialadel saavutussportlaste, sportmängude võistkondade ja treenerite konkurss välja kuulutatakse.

  (3) Spordialad, millel sporditegevust korraldada, valitakse olümpiaalade ja Tallinna eelisarendatavate spordialade hulgast asutuse eelarvest lähtudes. Spordialade valiku ja konkursitingimused kinnitab asutuse juhataja käskkirjaga.

  (4) Konkursil kandideerimise taotlus esitatakse järgmiselt:
  1) saavutussportlase taotluse esitab sportlane, tema treener või spordiklubi;
  2) sportmängude võistkonna taotluse esitab spordiklubi või treener;
  3) treeneri taotluse esitab treener.

  (5) Taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu kuuluvad asutuse, ameti ja Eesti Olümpiakomitee esindajad. Komisjoni töösse võib kaasata spordialaliidu esindajaid ja eksperte.

  (6) Komisjoni koosseis ja töökord kooskõlastatakse ameti juhatajaga ja kehtestatakse asutuse juhataja käskkirjaga. Komisjon teeb asutuse juhatajale ettepaneku, mis alade saavutussportlastele ja sportmängude võistkondadele luua tingimused saavutusspordiga tegelemiseks. Ettepaneku tegemisel arvestatakse saavutussportlase või sportmängude võistkonna sportlikke tulemusi, eesmärke ja perspektiivi ning asutuse eelarvet.

  (7) Konkursil osalenud saavutussportlase või sportmängude võistkonna toetamise või toetamata jätmise otsus vormistatakse asutuse juhataja käskkirjaga. Otsuse tegemisel lähtutakse taotlusest, komisjoni ettepanekust ja faktilistest asjaoludest.

  (8) Koostööleping sõlmitakse konkursi edukalt läbinud sportmängude võistkonna spordiklubiga, saavutussportlase ja tema spordiklubiga või saavutussportlasega. Koostöölepingus määratakse kindlaks nii asutuse, spordiklubi kui ka saavutussportlase õigused ja kohustused ning muud tingimused. Treeneriga sõlmitakse eraldi kas tööleping või ta tegutseb spordiklubiga sõlmitud koostöölepingu alusel.

  (9) Asutus esitab ametile aruande spordialade ja saavutussportlaste tulemuste ning neile loodud tingimuste kohta koos asutuse tehtud järeldustega. Aruandele esitatavad nõuded kehtestab ameti juhataja käskkirjaga.

§ 5.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

  (4) Asutuse eelarve kinnitab ameti juhataja, lähtudes Tallinna Linnavolikogu kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekust. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutuse eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid asutuse ülesannete täitmiseks linna eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt; jälgib pidevalt asutuse eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ameti juhatajale asutuse eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ning tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid näevad ette teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise korra;
  10) sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab asutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;
  12) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab asutusele saabunud kirjade, märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel ametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 24. märtsi 2014 määrus nr 23 „Tallinna Spordikooli põhimäärus".

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2016.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json