Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldamisele suunamise ja Viljandi vallaeelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 73

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldamisele suunamise ja Viljandi vallaeelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord

Vastu võetud 17.06.2015 nr 80
RT IV, 02.07.2015, 20
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2016RT IV, 05.04.2016, 3008.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 alusel.
[RT IV, 05.04.2016, 30 - jõust. 08.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi vallas elavate isikute, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil, kui suunata isik hoolekandeasutusse ööpäevaringsele hooldamisele (edaspidi hoolekandeteenus) ning vastava teenuse finantseerimist Viljandi valla eelarvest (edaspidi kord).

 (2) Määrus ei reguleeri hoolekandeteenuse korraldamist ja finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustusega isik on võimeline hoolekandeasutuses hooldamise korraldama ja selle eest finantseerimise ise täies mahus tagama või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hoolekandeteenust vajav isik - isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
 2) hooldekodu – hoolekandeasutus on ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele osutatakse hoolekandeteenust;
 3) hoolekandeteenus – hoolekandeasutuses osutatav hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
 4) hooldatava ülalpidamiskulu – kulu, mis on vajalik hooldatava ülalpidamiseks, sh toitlustamise-, majutuse-, raviteenuste, hooldusvahendite jmt kulu;
 5) seadusjärgne ülalpidaja – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ja alanejad sugulased (lapsed ja lapselapsed);
 6) sotsiaaltöö spetsialist – vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna teenistuja.

§ 3.  Hoolekandeasutusse suunamise taotlemine

 (1) Hooldusvajadusega isik esitab vallale hoolekandeasutusse suunamiseks kirjaliku taotluse. Kui hoolduse vajaja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võib avalduse esitada seadus- või lepingujärgne ülalpidaja, hooldaja, sotsiaaltöötaja või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 3) võimalusel soov, millise hoolekandeasutuse teenust soovitakse;
 4) põhjus, miks hoolekandeteenust vajatakse;
 5) taotleja kinnitus, et on valmis hoolekandeteenuse eest tasuma oma vahenditest vähemalt 90% pensionist;
 6) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslaste puudumise korral kinnitus selle kohta;
 7) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

 (3) Taotlusele lisatakse:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta;
 3) perearsti poolt väljastatud tõend isiku üldise tervisliku seisundi kohta;
 4) andmed isiku kinnis- ja vallasvara ning seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta. Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul tuleb esitada nende isiku- ja kontaktandmed (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu);
 5) andmed viimase kolme aasta jooksul isiku kinnisvaraga tehtud tehingute kohta (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu);
 6) isiku või eestkostja kirjalik omakäeline nõusolek avalike ülesannete täitmiseks vajalike andmete kontrollimisega;
 7) andmed ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta (v.a juhul, kui isik või tema lähedased maksavad kogu hoolduskulu);
 8) ametiasutusel on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente.

 (4) Sotsiaaltöö spetsialist kontrollib taotluses märgitud asjaolusid, veendub vajaduses suunata isik hoolekandeasutusse ja isiku nõusolekus tema hoolekandeasutusse suunamiseks ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente.

 (5) Sotsiaaltöö spetsialist selgitab menetluse käigus välja hoolekandeteenuse osutaja ja teenuse hinna. Hoolekandeteenuse osutaja valikul arvestatakse võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidega.

 (6) Sotsiaaltöö spetsialist selgitab esitatud dokumentide alusel välja, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamis-kohustusega isikud võimelised teenust ise finantseerima.

§ 4.  Hooldekandeteenuse osaline rahastamine vallaeelarvest

 (1) Isikul, kelle varalisest olukorrast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle ülalpidamiskohustusega isikud ei ole samuti võimelised maksma, nende endi tavalist ülalpidamist kahjustamata, on võimalik taotleda teenuse eest osalist tasumist valla eelarvest üheks aastaks. Ülalpidamiskohustustega isikute maksevõime vaadatakse üle igal aastal.

 (2) Valla eelarvest finantseeritakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ise ja tema ülalpidamiskohustusega isik(ud) on tasunud teenuse eest vastavalt nende varalisele olukorrale.

 (3) Teenuse valla eelarvest finantseeritava summa suuruse otsustab Viljandi Vallavalitsus korraldusega ning otsus hoolekandeteenusele suunamiseks ja vallaeelarvest osaliseks rahastamiseks tuleb teha hiljemalt ühe kuu jooksul avalduse ja lisadokumentide ametiasutuse dokumendiregistris registreerimisest arvates. Juhul, kui nimetatud otsuse tegemiseks on vajalik pikem tähtaeg, informeerib sotsiaaltöö spetsialist sellest taotlejat.

 (4) Hoolekandeteenuse saamiseks ja finantseerimiseks sõlmitakse teenuse taotleja ning hoolekandeasutuse vahel või vajadusel teiste isikute vahel leping. Teenuse finantseerimisest puudujääva osa korral tasub Viljandi Vallavalitsus arve alusel teenuse osutajale. Erandkorras võib Viljandi Vallavalitsus olla lepingu osapool.

§ 5.  Erandid hoolekandeteenusele suunamisel ja rahastamisel valla eelarvest

 (1) Juhul, kui isik tuleb tema seisundist tingitult suunata hoolekandeteenusele viivitamatult, võib vallavalitsus isiku suunata hoolekandeasutusse ilma korras sätestatut järgimata. Sel juhul korraldab ametiasutus korras sätestatud dokumentide esitamise ühe kuu jooksul arvates isiku hoolekandeteenusele suunamise päevast.

 (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustusega sugulased, on ametiasutus õigustatud nõudma neilt valla poolt tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, milles nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisest.

 (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude kandmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib ametiasutus tasuda hoolekandekulud osas, milleks isikul endal rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Ametiasutus on õigustatud nõudma tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 6.  Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui
 1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustusega isikud, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
 2) soovitud hoolekandeasutuses puudub vaba koht ja taotleja ei ole nõus ühegi teise hoolekandeasutuse teenusega;
 3) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
 4) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustusega isikute poolt;
 5) hooldust vajav isiku ülapidamiskohustuslane jätab ametiasutuse poolt täiendavalt nõutud dokumendid esitamata.

§ 7.  Hoolekandeteenuse vallaeelarvest finantseerimise lõpetamine

 (1) Vallavalitsus võib lõpetada hoolekandeteenuse eest finantseerimise, kui
 1) hooldust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust;
 2) hooldust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab avalduse hooldekandeteenuse lõpetamiseks;
 3) hoolekandeasutus esitab avalduse lepingu lõpetamiseks, kuna hooldatav on korduvalt rikkunud hoolekandeasutuse korda ning häirinud sellega teisi hooldatavaid;
 4) hoolduse eest on võimalik tasuda ülalpidamiskohustusega isikul;
 5) hooldust vajav isik sureb.

 (2) Otsuse hoolekandeteenuse finantseerimise lõpetamiseks vormistab täitevorgan korraldusega.

§ 8.  Hoolekandeteenuse vallaeelarvest finantseerimise

 (1) Enne uut eelarveaastat vaatab ametiasutus hiljemalt 1. novembriks hoolekandeteenuse lepingud üle ning vallavalitsus otsustab Viljandi valla osalusel lepingu sõlmimise põhjendatuse üle uueks eelarveaastaks.

 (2) Lepingu sõlmimiseks uueks eelarveaastaks kontrollib vallavalitsus teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku seisu. Juhul, kui:
 1) teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud nii, et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus vallaeelarvest teenuse eest makstava osa suurust;
 2) ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord oluliselt halveneb, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigus taotleda Viljandi valla eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (3) Määruse jõustumise ajal kehtivad hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise teenuse lepingud viib ametiasutus määrusega kooskõlla hiljemalt 31. detsembriks 2016.

 (4) Määrus jõustub 1.septembril 2015.

/otsingu_soovitused.json