SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise tingimused ja kord Nõva vallas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2016, 80

Hoolekandeasutusse hooldamisele suunamise tingimused ja kord Nõva vallas

Vastu võetud 26.09.2014 nr 7
RT IV, 14.10.2014, 25
jõustumine 17.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2016RT IV, 05.04.2016, 2608.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja §20 lõike 1 alusel.
[RT IV, 05.04.2016, 26 - jõust. 08.04.2019]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus sätestab Nõva valla eelarvest rahastatava hoolekandeasutuses hooldamise taotlemise ning teenusele suunamise tingimused ja korra.

 (2) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hoolekandeasutus (edaspidi hooldekodu) on üldhooldekodu, mis on loodud elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks eakatele ja puuetega isikutele, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama ning nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 2) hooldamine hoolekandeasutuses (edaspidi teenus) on ööpäevaringse hooldusteenuse (hooldusteenus ja põetusteenus) osutamine üldhooldekodus, mille eesmärk on toetada isiku igapäevast toimetulekut, elukvaliteeti ja kindlustada turvaline elukeskkond;
 3) hooldekodu kohamaks (edaspidi kohamaks) on hooldekodus isiku ülalpidamiseks kuluv summa;
 4) sotsiaalvaldkonna ametnik on sotsiaalvaldkonda korraldav ametnik;
 5) seadusjärgne ülalpidaja on ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes.

§ 2.  Teenusele suunamise tingimused

  Nõva valla eelarvest rahastatavale teenusele suunatakse isikud, kui on üheaegselt täidetud järgmised tingimused:
 1) teenust vajava isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht on Nõva vald;
 2) isik vajab terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik;
 3) isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 4) teenust vajava isiku materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ning vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 5) teenust vajava isiku seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad vajaliku hoolduse kindlustamiseks, seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma ülalpidamiskohustust täitmast, nendega ei ole võimalik kontakti saada või seadusjärgsed ülalpidajad puuduvad.

§ 3.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja paberkandjal või elektrooniliselt allkirjastatud taotluse Nõva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Abivajava isiku huvides võib taotluse erandkorras vallavalitsusele esitada muu isik, kellel on andmeid abivajaja kohta.

 (3) Taotluses tuleb märkida:
 1) taotleja ja teenust vajava isiku- ja kontaktandmed;
 2) põhjendada teenuse ning valla eelarvest teenuse kohamaksu tasumise vajadust;
 3) võimalusel soov, millise hooldekodu teenust soovitakse;
 4) teenust vajava isiku igakuise sissetuleku suurus;
 5) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslaste puudumise korral kinnitus selle kohta;
 6) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 (4) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) puude olemasolu korral koopia kehtivast arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme või töövõimetuse protsendi kohta;
 2) olemasolul rehabilitatsiooniplaan või geriaatrilise hindamise otsus;
 3) teenust vajava isiku ja tema seadusjärgsete ülalpidajate poolt kinnitatud loetelu neile kuuluva kinnis- ja vallasvara kohta ja võimalusel neid tõendavad dokumendid (elamud, maa, mootorsõidukid, pangakontod ja seal hoiustatu väärtus, väärtpaberid, tehingud varaga jne);
 4) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu korral tõendid nende kuue kuu sissetulekute ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kohta vastavalt Nõva Vallavolikogu 04.02.2011 määrusele nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Nõva vallas“ § 27.

 (5) Kui isik ei ole võimeline oma tervislikust seisundist tulenevalt esitama teenuse taotlemiseks vajalikke andmeid ja dokumente, kogutakse neid olemasolu korral isiku seadusjärgsetelt ülalpidajatelt ja riiklikest registritest, millele on vallavalitsusel juurdepääs.

 (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente, kontrollida esitatud andmete õigsust riiklikest registritest ning läbi viia kodukülastusi.

 (7) Kui isik jätab koos taotlusega nõutud andmed esitamata või kui taotluses on muid puudusi, määrab vallavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata. Selle kohta tehakse kirjalik põhjendatud otsus.

 (8) Seadusjärgsed ülalpidajad, kes keelduvad mõjuvatel põhjustel oma ülalpidamiskohustusi täitmast (teenust vajav isik ei ole täitnud ülalpidamiskohustust oma järglaste suhtes, vmt.), kinnitavad nimetatud asjaolude esinemist kirjalikult.

 (9) Teenuse taotlemise päevaks loetakse taotluse registreerimise päeva vallavalitsuses.

§ 4.  Teenusele suunamine

 (1) Valla sotsiaalvaldkonna ametnik kohtub teenust vajava isikuga teenuse taotlemise päevast alates kahe nädala jooksul ning hindab tema hooldusvajaduse hindamisinstrumendi alusel (Lisa 1).

 (2) Sotsiaalvaldkonna ametnik selgitab välja esitatud dokumentide alusel, kui suures osas on teenust vajav isik ja tema seadusjärgsed ülalpidajad võimelised teenuse eest ise tasuma.

 (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik esitab teenuse taotluse koos hindamise tulemustega ja täiendavate dokumentidega ning oma ettepanekuga vallavalitsuse istungile otsustamiseks.

 (4) Vallavalitsus otsustab isiku teenusele suunamise või sellest keeldumise ning kinnitab isiku, tema seadusjärgsete ülalpidajate ja Nõva valla osaluse suuruse hooldusteenuse eest tasumisel.

 (5) Hooldekodu valikul lähtutakse isiku abivajadusest, vabade kohtade olemasolust hoolekodudes ja võimaluse piires hooldust vajava isiku enda ja tema lähedaste soovidest.

 (6) Vallavalitsus võib hooldusteenusele mitte suunata ja keelduda valla eelarvest hooldekodu kohamaksu tasumisest kui:
 1) teenuse vajaduse hindamisel ei tuvastatud ööpäevaringse hooldusteenuse vajadust;
 2) abivajadust on võimalik kompenseerida muude teenustega;
 3) isik viibib haiglas ja vajab ravi;
 4) isik põeb nakkushaigusi nakkavas faasis;
 5) on enesele või teistele ohtlik oma psüühika- ja/või käitumishäire tõttu (vajab erihoolekandeteenust);
 6) hooldust vajava isiku majanduslik olukord võimaldab hooldekodu kohamaksu tasumist;
 7) keeldutakse esitamast käesoleva määruse § 3 nimetatud dokumente.

 (7) Vallavalitsus teeb otsuse teenuse määramise või keeldumise kohta 30 päeva jooksul teenuse taotlemise päevast.

 (8) Juhul, kui nimetatud otsuse tegemiseks on vajalik pikem tähtaeg, informeerib vallavalitsus sellest taotlejat kirjalikult.

 (9) Otsus teenuse määramisest keeldumise kohta tehakse isikule või tema seadusjärgsele ülalpidajale ning hooldekodule teatavaks kirjalikus vormis isikule arusaadaval viisil viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (10) Juhul, kui isik tuleb tema seisundist tingitult toimetada hoolekandeteenusele viivitamatult, võib vallavalitsus isiku suunata teenusele ilma käesolevas korras sätestatut järgimata. Sel juhul korraldab sotsiaalvaldkonna ametnik käesolevas korras sätestatud dokumentide esitamise ühe kuu jooksul arvates isiku teenusele saabumise päevast.

§ 5.  Teenuse eest tasumine

 (1) Hoolduskulu tasumise kohustuse võtavad enda kanda teenust vajav isik, tema seadusjärgne ülalpidaja ja/või vallavalitsus järgnevalt:
 1) teenust vajav isik tasub igakuiselt hoolekodu kohamaksu vähemalt 85% oma igakuisest sissetulekust (sh isiku omandis oleva vara üürimisest või müümisest saadud vahendid), sõltuvalt hooldekodu teenusest ja isiku täiendavate lisakulutuste vajadusest;
 2) kui isiku vahenditest ei piisa, tasuvad kohamaksust puudujääva osa seadusjärgsed ülalpidajad;
 3) seadusjärgsete ülalpidajate või nende materiaalsete võimaluste puudumisel või kui teenuse kohamaksu pole võimalik hüvitada muudest vahenditest, tasub teenuse kohamaksust puudujääva osa kas osaliselt või täielikult Nõva vald.

 (2) Teenusele suunatud isikul on õigus oma vabal tahtel teha kohamaksu katmiseks oma isikliku kinnis- ja vallasvara kohta kinkeleping Nõva valla kasuks.

 (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid teenuse kohamaksu tasumiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda isiku ülalpidamiskulud hooldekodus osas, milleks isikul endal rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni.

 (4) Kui teenuse osutamise käigus selguvad asjaolud, mis oleksid teenusele suunamisel oluliselt mõjutanud Nõva valla eelarvest teenuse rahastamise suurust, on vallavalitsusel õigus juba tehtud kulutused isikult või tema seadusjärgsetelt ülalpidajatelt tagasi nõuda.

 (5) Teenuse taotleja või seadusjärgsed ülalpidajad võtavad endale kohustuse teatada vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa valla osaluse määra muutmise kohamaksu tasumisel või maksmise lõpetamisel.

 (6) Iga-aastasel riiklike pensionide indekseerimisel, mille tulemusel tõuseb isiku igakuine sissetulek, vähendatakse vallavalitsuse osalust hooldekodu kohamaksu tasumisel pensionitõusu ulatuses.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

  Teenuse osutamiseks hooldekodus sõlmitakse hooldekodu, teenust vajava isiku ja/või tema seadusjärgsete ülalpidajate ning § 5 lg 1 p 3 korral vallavalitsuse vahel leping.

§ 7.  Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamine lõpetatakse lepingu lõpetamisega:
 1) teenuse vajaduse lõppemisel;
 2) isiku või tema seadusjärgsete ülalpidajate soovil;
 3) isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad on esitanud valeandmeid;
 4) kui isik või tema seadusjärgsed ülalpidajad ei täida lepinguga endale võetud kohustusi;
 5) lepingu tähtaja möödumisel;
 6) teenuse saaja surma korral;
 7) kodukorra korduvate rikkumiste korral.

§ 8.  Järelevalve ja vaidluste lahendamine

 (1) Järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi üle teostab maavanem või tema volitatud isik. Arvestust Nõva valla eelarvest rahastatava teenuse osutamise kohta peab vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik, kelle vastutusvaldkonnaks on vallas osutatavate teenuste korraldamine.

 (2) Teenuse osutamisega seotud kaebuste ilmnemisel informeerivad teenust saav isik või hooldekodu kirjalikult või suuliselt eelpool nimetatud sotsiaalvaldkonna ametnikku.

 (3) Kõik saabunud kaebused registreeritakse. Suuliselt esitatud kaebused protokollitakse.

 (4) Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, tagasiside saamise soov ja viis ning vastavalt sellele on vaja märkida ka kontaktandmed.

 (5) Sotsiaalvaldkonna ametnik kontrollib pretensioonide õigustatust, kuulab ära kõik osapooled, kogub täiendavaid andmeid ning kaasab vajadusel vastava teenuse ala asjatundjaid.

 (6) Vastus pretensioonile saadetakse kaebuse esitajale kirjalikult 30 päeva jooksul selgitustega, millised kaebuse küsimused on õigustatud ja millised mitte ning millised konkreetsed tegevused on kasutusele võetud seoses selle kaebusega.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks

/otsingu_soovitused.json