Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rõngu Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 11

Rõngu Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  Rahvamaja nimi ja asukoht

 (1) Rahvamaja nimi on Rõngu Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

 (2) Rahvamaja asukoht on Valga mnt 12, Rõngu alevik, Elva vald, Tartu maakond.

§ 2.  Rahvamaja õiguslik seisund

 (1) Rahvamaja moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Elva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul.

 (2) Rahvamaja on vallavalitsuse hallatav asutus, mille juurde on moodustatud eraldi struktuuriüksustena seltsimajad (edaspidi seltsimaja). Rahvamaja registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (3) Rahvamaja struktuuri kuuluvad järgmised seltsimajad:
 1) Valguta seltsimaja, asukohaga Lapetukme küla, Elva vald;
 2) Teedla seltsimaja, asukohaga Teedla küla, Elva vald.

 (4) Rahvamaja tegutseb talle vallaeelarves ettenähtud vahendite piires.

 (5) Rahvamaja ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

 (6) Rahvamaja töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab ning seda muudab vallavalitsus.

 (7) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Elva valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning rahvamaja põhimäärusest.

§ 3.  Rahvamaja sümboolika

  Rahvamajal võib olla oma nimega sümboolika.

§ 4.  Rahvamaja ülesanded ja tegevusalad

 (1) Rahvamaja põhiülesanded on:
 1) rahvakultuuri ja kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine;
 2) professionaalse kunsti vahendamine;
 3) elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine;
 4) piirkonna kultuurielu edendamine koostöös teiste kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega ning muude asutustega;
 5) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
 6) osalemine valla kultuurielus;
 7) noorsootöö korraldamine ja koordineerimine Rõngu piirkonnas.

 (2) Rahvamaja tegevusalad on:
 1) taidlus- ja huvialaringide töö korraldamine;
 2) elanikkonna vaba aja veetmise korraldamine;
 3) kultuuriliste kursuste, õpperingide korraldamine;
 4) kultuuriürituste, riiklike ja valla tähtpäevade, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
 5) piirkonna kultuurielu koordineerimine ja kultuurikalendri koostamine;
 6) koostöö Rõngu piirkonna küladega ja külaliikumise koordineerimine;
 7) piirkonna spordielu koordineerimine ja spordiürituste korraldamine;
 8) tegevuse kajastamine valla lehes ja valla kodulehel;
 9) reklaamkuulutuste paigaldamine;
 10) laste ja noorte loova huvihariduse koolituse korraldamine, ennetustöö noorsootöös;
 11) noortele erinevaid huvigruppe hõlmavaid huvitegevusi ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumine;
 12) noorte omaalgatuse, arengu ja sotsialiseerumise toetamine;
 13) noorte koolitamise, nõustamise ja teavitamise korraldamine noorsootöö küsimustes;
 14) noorte töökasvatuse korraldamine;
 15) erinevate huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega koostööl tegemine;
 16) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine.

§ 5.  Rahvamaja õigused ja kohustused

 (1) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult ja vallavalitsuselt;
 2) sõlmida ülesannete täitmiseks oma eelarve piires lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega;
 3) anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks ruume, inventari jne vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
 4) korraldada huviringe, seminare ja kursusi ning osutada muid tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
 5) korraldada tasulisi üritusi;
 6) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

 (2) Rahvamaja kohustub:
 1) olema Rõngu piirkonna kultuurielu ja noorsootöö juhtiv korraldaja;
 2) kasutama sihtotstarbeliselt rahvamaja kasutusse antud vara vastavalt valla õigusaktides sätestatud korrale.

§ 6.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Rahvamaja tegevust juhib rahvamaja juhataja, kes:
 1) esindab vastavalt volitustele vallavalitsust oma valdkonda puudutavates küsimustes vallas ja väljaspool valda;
 2) tegutseb rahvamaja nimel ja esindab seda suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 3) kavandab ja organiseerib kultuuriüritusi, taidlus- ja huvialaringide tööd, koordineerib Rõngu piirkonna külade tegevust ning sporditööd ja vastutab asutusele pandud ülesannete eest;
 4) hoiab, arendab ja tutvustab piirkonna kultuurilist eripära;
 5) aitab kaasa kolmanda sektori kultuurilisele tegevusele;
 6) osaleb valla kultuurikalendri koostamisel;
 7) koostab rahvamaja eelarve projekti;
 8) kasutab rahvamaja vara ja eelarvelisi rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
 9) vastutab rahvamaja vara säilimise ja korrasoleku eest;
 10) teeb ettepaneku vallavalitsusele struktuuri ja koosseisu muutmiseks;
 11) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 12) kehtestab asjaajamise korra;
 13) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 14) täidab talle õigusaktidega pandud muid ülesandeid;
 15) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

 (2) Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

 (3) Rahvamaja juhataja ülesanded, vastutusala, õigused, kohustused ja tööülesannete kirjeldus tulenevad valla õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja ametijuhendist.

 (4) Seltsimajade tööd korraldavad kohapeal huvijuhid.

 (5) Rahvamaja struktuuri kuuluvate töötajatega ja ringijuhtidega sõlmib töölepingu rahvamaja juhataja.

 (6) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 7.  Rahvamaja vara, eelarve ja rahastamine

 (1) Rahvamaja varad ja vahendid moodustuvad vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahenditest ja muust varast, mis on talle antud või omandatud rahvamaja tegevuse käigus.

 (2) Rahvamaja eelarve tulu moodustavad eraldised valla eelarvest, laekumised, eraldised ja annetused muudelt organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning rahvamaja tegevustest saadud tulust, sh piletitulu.

 (3) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab rahvamaja juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 8.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 9.  Tegevuse ümberkorraldamine, -kujundamine ja lõpetamine

 (1) Rahvamaja tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu.

 (2) Rahvamaja tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ja seda korraldab vallavalitsus.

 (3) Rahvamaja ümberkorraldamisest või ümberkujundamisest teatakse personalile ja ringijuhtidele vähemalt kaks kuud ette.

 (4) Rahvamaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb rahvamaja ühinemises või jagunemises.

 (5) Rahvamaja ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

§ 10.  Lõppsätted

 (1) Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 29. novembri 2012. a määrus nr 21 „Rõngu Rahvamaja põhimäärus“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json