Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Käo Tugikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 17

Käo Tugikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käo Tugikeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi amet) hallatav hoolekandeasutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Käo Tugikeskus;
  2) inglise keeles Käo Support Center;
  3) vene keeles Kяo Oпорный Центр.

  (3) Asutus asub Tallinnas. Asutuse postiaadress on Käo tn 53, 11317 Tallinn.

  (4) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (5) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja oma sümboliga dokumendiplangid.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Asutus pakub väljaspool kodu osutatavaid üldhooldusteenuseid liitpuudega isikutele, kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud raske või sügava puude raskusastme vaimse funktsiooni või muu funktsiooni kõrvalekalde tõttu.

  (2) Asutus täidab järgmisi ülesandeid:
  1) liitpuudega isikute hooldamine ja toimetuleku toetamine nii päevase kui ka ööpäevase teenusena;
  2) sidusvaldkondade spetsialistide nõustamine;
  3) nüüdisaegsete ja elukvaliteeti väärtustavate kutseoskuste ja -teadmiste arendamine ja jagamine.

  (3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Asutusel on oma ülesannete täitmiseks õigus osutada nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

§ 3.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus on linnavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on amet andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (2) Asutus kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (3) Asutuse eelarve kinnitab ameti juhataja, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekutest. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

  (4) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Direktoriga sõlmib ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.

  (3) Direktor:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust, tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldise olukorra ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutusele kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb linna nimel tehinguid asutuse ülesannete täitmiseks linna eelarves ette nähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ette nähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantstegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  5) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
  6) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  8) tegutseb asutuse nimel ja esindab seda lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) kinnitab kooskõlastatult ameti juhatajaga asutuse koosseisunimestiku ja töötasujuhendi;
  10) kinnitab töökohtade ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töölepingud ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  11) kehtestab asutuse töökorralduse reeglid sh asjaajamiskorra;
  12) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja tagab nende täitmise;
  13) korraldab asutusele saabunud märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele vastamist ja nende lahendamist;
  14) täidab muid talle pandud ülesandeid.

  (4) Asutuse direktorit asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2006 määrus nr 55 „Päevakeskuse Käo põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json