HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2018. aastal

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 28

Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus 2018. aastal

Vastu võetud 28.03.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse erakooliseaduse § 22 lõike 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 151 lõike 1 ja 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 ning Rakvere linnavolikogu 6. septembri 2017. a määruse nr 15 „“Rakvere linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava“ alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse riigieelarvest Rakvere linnale huvihariduse ja huvitegevuse täiendavaks toetamiseks 2017. ja 2018. aastal eraldatud vahendite arvelt toetuse (edaspidi täiendav toetus) andmist lähtudes Rakvere linnavolikogu 20. detsembri 2017. a otsusest nr 104 „Riigieelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks määratud täiendava toetuse kasutamine“.

§ 2.  Erahuvikooli täiendav toetus

 (1) Täiendavat toetust on õigustatud taotlema Rakvere linnavolikogu 24. mai 2017. a määruse nr 7 „Erahuvikooli toetus“ alusel erahuvikooli toetust taotlema õigustatud isikud.

 (2) Täiendava toetuse taotlemisele, määramisele ja maksmisele kohaldatakse Rakvere linnavolikogu 24. mai 2017. a määruses nr 7 „Erahuvikooli toetus“ sätestatud korda arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

 (3) Täiendavat toetust antakse:
 1) innovaatilisel huvialal ja loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna huvialal rakendatakse õppuri ühe kuu toetuse määrale koefitsienti 1,2;
 2) innovaatilise huvihariduse, eelkõige loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas õppekavaga alustamiseks vajalike vahendite ostmiseks (infotehnoloogiline lahendus, tarkvara, jms) või olemasoleval huvialal uuendusliku metoodika (nutikad lahendused, koostöö huvikoolide vahel, puuetega laste kaasamine jms) kasutusele võtmiseks. Toetuse määr ühe taotleja kohta on kuni 8000 eurot.

 (4) Linnavalitsusel on õigustäiendava toetuse määra proportsionaalselt vähendada, kui täiendava toetuse summa ei võimalda anda toetust sätestatud määras kõikidele nõuetele vastavatele erahuvikoolidele

 (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud täiendava toetuse taotlemiseks esitab taotleja lisaks Rakvere linnavolikogu 24. mai 2017. a määruse nr 7 „Erahuvikooli toetus“
§ 5 lõikes 2 sätestatule järgmised andmed:
 1) ostetava vahendi või vahendite nimekiri, kogumaksumus, hinnapakkumused;
 2) ostmise või kasutusse võtmise põhjendus ja oodatav tulemus;
 3) taotleja põhjendus jätkusuutlikkuse kohta;
 4) taotletava toetuse suurus.

 (6) Taotlusi hindab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:
 1) huviharidust saavate õppurite arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
 2) taotletav toetuse suurus on sobiv vahendite ostmiseks ja ostetavad vahendid on otseselt seotud vastava huvihariduse andmisega;
 3) huvihariduse andmise jätkusuutlikkus.

 (7) Iga kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 5 punkti. Kokku võib taotlus saada maksimaalselt 15 punkti. Toetuse andmist alustatakse kõrgeima punktisumma saanud taotlusest ning jätkatakse punktisumma alanevas järjekorras kuni täiendava toetuse vahendite ammendumiseni.

 (8) Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2018. aastal.

 (9) Täiendava toetuse saaja esitab ametiasutusele aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2018. a. Aruandes tuleb esitada järgmised andmed:
 1) toetuse saaja nimi, registrikood;
 2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
 3) tegevus, milleks toetust anti;
 4) hinnang toetuse abil läbiviidud tegevuse mõjule ning jätkusuutlikkusele;
 5) muud ametiasutuse poolt toetuse kasutamise kohta nõutud andmed.

§ 3.  Täiendav toetus vähekindlustatud lastega peredele

 (1) Täiendavat toetust on õigustatud taotlema Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016. a määruse nr 10 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused“ alusel toetust taotlema õigustatud isikud, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

 (2) Täiendava toetuse taotlemisele, määramisele ja maksmisele kohaldatakse Rakvere linnavolikogu 16. märtsi 2016. a määruses nr 10 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused“ sätestatud korda arvestades käesolevas paragrahvis toodud erisusi.

 (3) Täiendavat toetust on võimalik taotleda 7-19aastaste õpilaste, kelle elukohaks on Rakvere linn:
 1) huvihariduseks või huvitegevuseks vajalike vahendite ostmise kulu kompenseerimiseks (spordiriided- ja jalanõud, kunstitarbed jms);
 2) õppe- ja huvilaagrites osalemiseks;
 3) huvihariduse või huvitegevuse toetamiseks väljaspool Rakvere linna huvialal, mida Rakvere linnas ei pakuta.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1 ja 2 sätestatud täiendavat toetust on õigustatud taotlema 16. märtsi 2016. a määruse nr 10 „Vähekindlustatud lastega perede sotsiaaltoetused“ § 8 mõistes vähekindlustatud pere. Toetuse saamiseks esitab taotleja:
 1) taotluse;
 2) pere sissetulekuid, eluasemekulusid ja toetuse vajadust tõendavad dokumendid.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 sätestatud toetust on õigustaotleda lapsele, kes õpib Rakvere linna haldusterritooriumil asuvas üldhariduskoolis või kutseõppeasutustes ja kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn. Toetust määratakse ühe huvihariduse või huvitegevuse ringi toetamiseks ning mitte rohkem kui 30 eurot kuus taotleja kohta. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja:
 1) taotluse;
 2) sõidukulusid tõendava dokumendi (bussipiletid või autokütuse kuludokumendi);
 3) tõendi lapse osalemise kohta huvikoolis või huviringis.

 (6) Täiendava toetuse taotlused vaatab läbi linnavalitsuse sotsiaaltoetuste määramise komisjon.
Komisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks, samuti toetuse suuruse kohta.

 (7) Linnavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või sellest keeldumise hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 4.  Täiendav toetus noorteprojektidele

 (1) Täiendavat toetust on õigustatud taotlema organisatsioonid, kelle üheks tegevuseks on Rakvere linna noortele suunatud noorsootöö (v.a kultuuri- või spordiorganisatsioon).

 (2) Täiendavat toetust antakse 7-19 aastastele noortele suunatud innovaatiliste huvitegevuse võimaluste algatamiseks ja täiendavate võimaluste loomiseks huvihariduse ja huvitegevuse valdkonnas. Toetust võib kasutada huvitegevuse juhendaja töötasu maksmiseks, (õppe)vahendite soetamiseks (tegevuste läbiviimiseks), osalemise takistuste eemaldamiseks (sh transport, võistlustel osalemiseks, informatsiooni vahendamiseks), osavõtutasude kompenseerimiseks.

 (3) Toetuse summa ühe taotleja kohta on kuni 2000 eurot. Taotlus esitatakse Rakvere Linnavalitsusele. Taotlus peab vastama Rakvere linnavolikogu kehtestatud noorte omaalgatusprojektide toetamise korras sätestatud nõuetele arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetusteks ettenähtud summa ammendumiseni.

 (4) Täiendava toetuse saaja on kohustatud toetatava tegevuse ellu viima 2018. aastal.

 (5) Täiendava toetuse saaja esitab aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 10. detsembril 2018. a. Aruandes tuleb esitada järgmised andmed:
 1) toetuse saaja nimi;
 2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
 3) tegevus, milleks toetust anti;
 4) hinnang toetuse abil läbiviidud tegevuse mõjule ning jätkusuutlikkusele;
 5) vajadusel muud ametiasutuse poolt toetuse kasutamise kohta nõutud andmed.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json