Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 57

Rapla valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 29.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 5 lõike 6 ja paragrahvi 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Rapla valla 2018. aasta eelarve järgmiselt:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) investeerimistegevuse eelarve (lisa 2).

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

1) Korraldada hange ja sõlmida 2018. aastal laenuleping investeeringute finantseerimiseks maksimaalselt summas 2 200 000 ja tähtajaga kuni 120 kuud.
2) Volitada Rapla Vallavalitsust liigendama eelarvet detailsemalt majandusliku sisu ja vastutaja järgi. Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel.
3) Vallavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2018. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Koondeelarve

Lisa Investeerimistegevuse eelarve

/otsingu_soovitused.json