Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kihnu valla hankekord

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2018, 65

Kihnu valla hankekord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 3- 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi kord) reguleerib hangete korraldamist Kihnu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt ning vallavalitsuse hallatavate asutuste hanketegevuse aluseid.

§ 2.   Riigihangete planeerimine ja korraldamine

  (1) Riigihankeid planeerib vallavalitsus valla arengukavast ja eelarvest lähtudes.

  (2) Iga-aastase hankeplaani koostab ja kinnitab vallavalitsus korraldusega kahe nädala jooksul peale jooksva aasta eelarve kinnitamist.

  (3) Hankeplaani võib aasta jooksul muuta vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Riigihanke ja lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus.

  (5) Hangete puhul, milles hankelepingu eset rahastatakse osaliselt või täielikult mõne teise kohaliku omavalitsuse eelarvest või riigieelarvest, sealhulgas mõnest Euroopa Liidu programmist, fondist või muust sarnasest allikast, kohaldatakse hankekorda, arvestades rahastaja nõuete ja juhenditega, kui need ei ole vastuolus riigihangete seadusega (edaspidi RHS-ga).

§ 3.   Vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutava isiku määrab vallavalitsus hankeplaani kinnitamisega.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutab hanke eest vastutav isik, kui hanke väljakuulutamisel või hiljem ei ole hankelepingu täitmise eest vastutavaks määratud muud isikut.

  (3) Juhul, kui vallavalitsus ei ole hanke eest vastutavat isikut või hankelepingu täitmise eest vastutavat isikut määranud, vastutab isik, kelle vastutusalas see valdkond ametijuhendi järgi on.

§ 4.   Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kord ametiasutuses

  (1) Juhul, kui hankelepingu maksumus käibemaksuta jääb vahemikku 300 kuni 5000 eurot, lähtutakse hankimisel riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ning võetakse võimalusel ühtse tehnilise kirjelduse alusel vähemalt kolm võrreldavat pakkumist.

  (2) Lõikes 1 nimetatud nõuet ei pea täitma, kui tellitakse jätkutöid ning teise töövõtja kasutamine ei ole majanduslikult mõistlik. Eelkõige kohaldub see lisatööde tellimisele olemasoleva töövõtu raames ning projekteerimistöödele. Täiendavate tööde tellimise otsustamise aluseks on hinnakalkulatsioon.

  (3) Lõikes 1 sätestatud juhul otsustab asjade ostmise, teenuste tellimise või ehitustööde tellimise vallavanem käskkirjaga, kui hanke maksumus jääb vahemikku 1001 kuni 5000 eurot.

  (4) Juhul, kui hankelepingu maksumus käibemaksuta ületab 5000 eurot, kinnitab asjade ostmise, teenuste tellimise või ehitustööde tellimise vallavalitsus. Hinnapakkumiste võtmise korraldab valdkonna eest vastutav isik, lähtudes riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest.

  (5) Lõikes 4 sätestatud piirmäära ületamisel on vallavalitsusel õigus hange viia läbi lihthanke korras e-hankena riigihangete registris. Hankedokumendid valmistab sellisel juhul ette valdkonna eest vastutav isik.

  (6) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui selle maksumus käibemaksuta on vähemalt 5000 eurot.

§ 5.   Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete kord hallatavates asutustes

  (1) Juhul, kui hankelepingu aastane maksumus käibemaksuta jääb vahemikku 300 kuni 5000 eurot, lähtutakse hankimisel riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ning võetakse ühtse tehnilise kirjelduse alusel võimalusel vähemalt kolm võrreldavat pakkumist.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul otsustab asjade ostmise, teenuste tellimise või ehitustööde tellimise asutuse juht käskkirjaga, kui hanke maksumus jääb vahemikku 1001 kuni 5000 eurot.

  (3) Juhul, kui hankelepingu maksumus käibemaksuta ületab 5000 eurot, kinnitab asjade ostmise, teenuste tellimise või ehitustööde tellimise vallavalitsus. Hinnapakkumiste võtmise korraldab valdkonna eest vastutav isik, lähtudes riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest.

  (4) Lõikes 2 sätestatud piirmäära ületamisel on vallavalitsusel õigus hange viia läbi lihthanke korras läbi e-riigihangete registri. Hankedokumendid valmistab sellisel juhul ette hanke eest vastutav isik.

  (5) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui selle maksumus käibemaksuta on vähemalt 5000 eurot.

§ 6.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke ettevalmistamise protsessist ja selle korraldamisest ei või osa võtta isik, kelle puhul tuvastatakse huvide konflikt.

  (2) Isik, kes osaleb riigihanke ettevalmistamise protsessis, hanke dokumentide välja töötamisel ja koostamisel või hankekomisjoni töös ja kellel on tekkinud või võib tekkida riigihanke esemest tulenevalt huvide konflikt või kahtlus tema erapooletuses, peab sellest viivitamatult teatama asutuse juhile.

  (3) Asutuse juht või hankekomisjoni esimees korraldab huvide konfliktist teavitanud isiku asendamise teise isikuga.

  (4) Pakkumisi ei tohi võtta seotud isikutelt. Kui selline olukord siiski tekib, korraldab pakkumuste võtmise ning parima pakkuja kinnitamise kõrgemalseisev organ.

§ 7.   Avalikustamine

  (1) Hankekord ja hankeplaan on avalikud.

  (2) Avalikkuse nõue on täidetud, kui dokument või selle osa on avalikustatud allasutuse või vallavalitsuse veebilehel.

  (3) Hankija avaldab hankekorra või muu organisatsioonisisese töökorraldust käsitleva dokumendi või selle osa veebilehel viivitamata pärast hankekorra kehtestamist või muutmist ja avaldab registris viite sellele veebilehele.

  (4) Hankija avaldab iga-aastase hankeplaani oma veebilehel viivitamata pärast selle kinnitamist või muutmist.

  (5) Kihnu valla veebilehel kajastatakse vähemalt hanked maksumusega alates lihthanke piirmäärast, näidates ära:
  1) hanke viitenumbri riigihangete registris;
  2) hanke eest vastutava isiku ametinimetuse, nime ja kontaktandmed;
  3) hankelepingu täitmise eest vastutava isiku ametinimetuse, nime ja kontaktandmed;
  4) eduka pakkumuse teinud pakkuja nime ja registrikoodi;
  5) eduka pakkumuse maksumuse käibemaksuta.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json