Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kolga-Jaani Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 3

Kolga-Jaani Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Kolga-Jaani Hooldekodu põhimäärus sätestab asutuse ametliku täieliku nime ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimi

  Asutuse ametlik nimi on Kolga-Jaani Hooldekodu (edaspidi hooldekodu).

§ 3.   Asukoht

  Hooldekodu asukoht on Põltsamaa mnt 2C, Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald ja postiaadress Põltsamaa mnt 2C, Kolga-Jaani alevik, Viljandi vald, 70301 Viljandi maakond.

§ 4.   Haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Hooldekodu on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse hallatav hoolekandeasutus, mis tegutseb Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse haridus-, kultuuri-, noorsootöö-, spordi- ja sotsiaalvaldkonna haldusalas.

  (2) Hooldekodus osutatakse üldhooldusteenust.

  (3) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest.

  (4) Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  (1) Hooldekodu on ööpäevaselt tegutsev eakatele või puuetega inimestele (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus, mille eesmärk on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav eneseväärikust säilitav elustandard ning igapäevaeluga toimetulek ja hooldus.

  (2) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris märgitud Viljandi vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

  (3) Oma eesmärkide saavutamiseks täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
  1) juhendab ja abistab kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  2) tagab toitlustamise vähemalt kolm korda päevas;
  3) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
  4) kindlustab klientidele vajadusel esmatasandi arstiabi (sh koostöös perearstiga kliendi raviasutusse paigutamise);
  5) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
  6) korraldab klientidele ühistegevusi;
  7) korraldab klientidele abivahendite soetamist ja rentimist;
  8) abistab klienti ametiasutuses dokumendi taotlemisel (Politsei- ja Piirivalveamet, pank, Sotsiaalkindlustusamet jne);
  9) koostab kliendi hooldusplaani;
  10) osutab tasulisi teenuseid Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
  11) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientidele tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
  12) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel kliendi matused.

  (4) Hooldekodu teenuste osutamine toimub riiklikest kvaliteedipõhimõtetest lähtudes vastavalt teenuste osutamise tingimustele ja asutuse töökorrale.

  (5) Hooldekodu teeb oma ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ning vabatahtlikega.

3. peatükk Hooldekodusse vastuvõtmine, hooldekodust lahkumine ja väljaarvamine 

§ 6.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodusse võetakse vastu inimesed, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei ole püsivalt suutelised iseseisvalt elama ja oma elu korraldama.

  (2) Hooldekodu teenuseid vajava isikuga või tema seadusliku esindajaga sõlmib hooldekodu juhataja tähtajalise või tähtajatu hooldusteenuse lepingu.

  (3) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja pärast teenuse vajaduse hindamist Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse sotsiaaltöö spetsialisti poolt. Hooldekodusse võib isiku vastu võtta ka Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse sotsiaaltöö spetsialisti avalduse alusel.

§ 7.   Hooldekodust lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Hooldekodust lahkumine toimub kliendi või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Kliendi võib hooldekodust välja arvata, kui:
  1) klient või tema seadusjärgne või lepinguline ülalpidaja ei täida endale hooldusteenuse lepinguga võetud kohustusi kahe kuu jooksul;
  2) klient ei pea kinni hooldekodus kehtestatud kodukorrast;
  3) klient vajab ööpäevaringset hooldust teist tüüpi hooldusasutuses.

  (3) Hooldusteenuse leping lõpeb kliendi surma korral.

4. peatükk Hooldekodu tegevuse korraldamine 

§ 8.   Hooldekodu struktuur ja juhtimine

  (1) Hooldekodu struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (2) Hooldekodus töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 9.   Hooldekodu juhataja

  (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi.

  (3) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Hooldekodu juhataja ülesanded on määratud käesoleva põhimäärusega.

  (4) Juhataja:
  1) juhib hooldekodu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) sõlmib lepinguid hooldekodu ülesannete täitmiseks ja esindab hooldekodu talle antud volituste ulatuses kõigis õigustoimingutes (sh tegevusloa taotlemisega seotud tegevused);
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  4) töötab välja töötajate tööülesannete kirjelduse;
  5) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad;
  6) annab hooldekodu töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju;
  7) esitab Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele hooldekodu eelarve projekti;
  8) vastutab hooldekodu valduses oleva kinnis- ja vallasvara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
  9) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  10) rakendab abinõusid hooldekodu töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  11) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) esitab vallavalitsusele ettepanekuid põhimääruse muutmise kohta;
  13) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
  14) vastutab hooldekodu üldseisundi ja arengu eest, vara säilimise eest ning kindlustab hooldekodu tulemusliku ja häireteta töö.

  (5) Juhataja äraolekul täidab tema kohuseid juhataja käskkirjaga määratud asendaja.

5. peatükk Hooldekodu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 10.   Hooldekodu vara

  (1) Hooldekodu vara moodustavad hooldekodule sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Hooldekodu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Viljandi Vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 11.   Rahalised vahendid

  (1) Hooldekodul on Viljandi valla eelarve koosseisus oma eelarve, milles nähakse ette asutuse tegevuseks vajalikud tulud ja kulud.

  (2) Hooldekodu võib vastu võtta äriühingutelt, sihtasutustelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt eraldisi ja annetusi, millest teavitatakse Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse finantsvaldkonda, kes võtab need arvele õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Hooldekodu tagab eraldiste ja annetuste sihipärase kasutamise.

  (4) Hooldekodu raamatupidamist korraldab Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse finantsvaldkond.

  (5) Hooldekodu kohamaksu määra ja teenuste hinnakirja kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

§ 12.   Kohamaks

  (1) Kohamaks sisaldab majutust, ööpäevaringset hooldust, toitlustamist ja järelevalvet hooldekodus (sh ravimeid, hooldusvahendeid ja transporti kliendile vajalikele teenustele).

  (2) Kliendi ajutised koduskäigud ei vabasta lepingulist osapoolt kohamaksu tasumisest (v.a toiduraha).

  (3) Kohamaksu määra on õigus muuta üks kord aastas, teavitades sellest lepingupartnereid jt asjast puudutatud is ikuid kirjalikult vähemalt üks kalendrikuu ette.

§ 13.   Aruandlus

  Hooldekodu esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet hooldekodu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu vara kasutamist kontrollib Viljandi Vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 15.   Hooldekodu tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Hooldekodu ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Viljandi Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul. Hooldekodu ümberkorraldamist ja lõpetamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Hooldekodu ümberkorraldamine seisneb, kas asutuste ühinemises, jagunemises või ümberkujundamises.

§ 16.   Põhimäärus ja selle muutmine

  (1) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja Viljandi Vallavalitsuse ametiasutus või hooldekodu juhataja.

  (2) Hooldekodu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Viljandi Vallavolikogu.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kolga-Jaani Vallavolikogu 24.09.2010 määrus nr 13 „Kolga-Jaani Hooldekodu põhimäärus“.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json