HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 6

Ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.03.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel ning võttes arvesse tulumaksuseaduse § 19 lõike 3 punkti 3.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarvest esmakordselt koolimineva lapse perele makstava ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Ranitsatoetus on valla eelarvest makstav ühekordne toetus esmakordselt vallas tegutseva üldhariduskooli 1. klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale (edaspidi vanemale).

  (2) Ranitsatoetust makstakse vanemale, kes ise ja kelle koolimineva lapse elukoht on rahvastikuregistris registreeritud vallas.

  (3) Ranitsatoetuse suuruse kinnitab Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) oma korraldusega.

§ 3.   Ranitsatoetuse taotlemine ja määramine

  (1) Ranitsatoetuse taotlemiseks tuleb esmakordselt koolimineva lapse vanemal esitada hiljemalt jooksva kalendriaasta 10. septembriks vallavalitsusele vormikohane taotlus. Ranitsatoetuse taotluse saab esitada koos lapsele elukohajärgse kooli määramise taotlusega.

  (2) Ranitsatoetus määratakse esitatud taotluse alusel vanemale, kelle esmakordselt kooliminev laps asub õppima ühes vallas tegutsevas koolis ning tingimusel, et nii laps kui taotluse esitanud vanem omavad hiljemalt jooksva aasta 1. septembri seisuga registreeritud elukohta vallas.

  (3) Ranitsatoetuse väljamaksmise eeltingimuseks on, et vallavalitsuse ees on täidetud kõik lapse lasteaiakoha kasutamisega seotud kohustused.

  (4) Ranitsatoetuse väljamaksmine toimub üldjuhul ülekandega taotluse esitanud vanema arvelduskontole septembrikuu jooksul.

  (5) Esitatud taotlused vaatab läbi ning kontrollib nende vastavust käesolevale määrusele vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakond.

  (6) Ranitsatoetust võib erandkorras määrata käesoleva määruses ettenägematul juhtudel haridus- ja noorsootööosakonna ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Tingimustele vastavatest taotlustest koostab haridus- ja noorsootööosakond koondi ja esitab selle väljamaksete tegemiseks vallavalitsusse rahandusteenistusele.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. aasta määruse nr 1 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 52;
  2) Saaremaa Vallavolikogu 26. jaanuari 2018. aasta määruse nr 2 „Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine“ § 1 punkt 3.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aru
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json