EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Ettevõtlustoetuse andmise kord

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 9

Ettevõtlustoetuse andmise kord

Vastu võetud 28.03.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Vinni valla eelarvest ettevõtlustoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse toetamine ja arendamine Vinni vallas.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Toetuse suurus määratakse valla eelarves.

  (2) Toetus ühe taotleja kohta on kuni 3000 eurot.

  (3) Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 40% taotluse üldmahust.

  (4) Toetuse taotluste esitamise tähtaeg avaldatakse valla veebilehel ja valla infolehes.

§ 4.   Toetuse taotlemise tingimused

  (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad tegevust või on tegutsenud kuni 36 kuud.

  (2) Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on registreeritud ja tegutseb Vinni valla haldusterritooriumil;
  2) taotlejal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti;

  (3) Toetust antakse järgmistel juhtudel:
  1) ettevõtlusega alustamiseks;
  2) uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
  3) ettevõtte kaasajastamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.

  (4) Toetusega seotud tegevuste tegemise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

§ 5.   Taotluse esitamine toetuse saamiseks

  (1) Taotlus esitatakse avalduse vormil (vorm kättesaadav valla veebilehelt ja ametiasutusest) ning sellele lisatakse:
  1) äriplaan kolmeks järgnevaks aastaks;
  2) bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta;
  3) kaks võrreldavat hinnapakkumust või põhjendus pakkumuste esitamise võimatuse kohta.

  (2) Taotlus esitatakse Vinni Vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt e-posti aadressile [email protected]. Taotluse allkirjastab taotleja esindusõiguslik isik.

  (3) Ametiasutusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 6.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Toetust võib taotleda ja kasutada ainult nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist. Taotluse esitamise ajaks tehtud kulutustele ning toimunud või alustatud tegevustele toetust ei eraldata.

  (2) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

  (3) Toetust võib kasutada:
  1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud projekti teostamiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamiseks;
  2) tootmis- või teenindushoonete rekonstrueerimiseks;
  3) tehnosüsteemide muutmiseks või väljaehitamiseks;
  4) elektrivõrguga liitumiseks;
  5) turundustegevuste teostamiseks;
  6) siseriiklike ja Euroopa Liidu projektide kaasfinantseerimiseks.

  (4) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

  (5) Käibemaks on abikõlblik, kui on tõendatud, et toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele õigust projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel.

  (6) Mitteabikõlbulikud on järgmised kulud:
  1) mitterahalised sissemaksed;
  2) laenu, liisingu, pangagarantii ja muude finantseerimisteenustega kaasnevad kulud;
  3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulud;
  4) kinnisvara soetamine;
  5) renditud varale tehtavad parenduskulud;
  6) esinduskulud ja kingitused;
  7) toitlustus- ja toidukaupade ostmisega seotud kulud;
  8) isikliku või ettevõttele kuuluva transpordivahendi kasutamise kulud;
  9) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
  10) riiklikud maksud, riigilõivud;
  11) muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 7.   Taotluse menetlemine

  (1) Ametiasutus kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 20 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab ametiasutus taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, loetakse taotlus mittevastavaks ning menetlus lõpetatakse.

  (3) Ametiasutus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

§ 8.   Toetuse andmise otsustamine

  Toetuse taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Vinni Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) 30 päeva jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.

§ 9.   Toetuslepingu sõlmimine

  (1) Ametiasutus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul peale toetuse andmise otsustamist. Siseriiklike ja Euroopa Liidu projekti kaasfinantseerimiseks sõlmitakse leping peale projektitaotlusele toetuse eraldamise otsuse esitamist ametiasutusele.

  (2) Toetuslepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Sõlmitud toetuslepingu alusel kannab ametiasutus toetussumma üle toetuse saaja arvelduskontole.

§ 10.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Toetuslepingus nimetatud tähtajaks esitab toetuse saaja ametiasutusele toetuse kasutamise aruande (aruande vorm kättesaadav valla veebilehelt ja valla kantseleist) koos kulu tõendavate dokumentidega eraldatud toetuse ja taotleja omafinantseeringu kasutamise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab ametiasutus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtutakse taotlusest, toetuse andmise korraldusest, toetuslepingust, taotleja poolt esitatud kuludokumentidest ja aruandest. Vajaduse korral on õigus teha paikvaatlus ning küsida lisateavet toetuse kasutamise kohta.

  (3) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuslepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping ühepoolselt lõpetada ning toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

  (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni üks aasta alates lepingu sõlmimisest.

  (5) Vallavalitsus võib taotleja soovil ning taotlejast olenemata asjaoludel pikendada toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, muutes korraldusega toetusperioodi lõppkuupäeva.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 27.04.2006 määrus nr 16 „Vinni valla ettevõtlustoetuse määramise kord“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json