Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 14

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise kord

Vastu võetud 29.03.2019 nr 80
, rakendatakse alates 1.aprillist 2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 2 ning looduskaitseseaduse § 45, 73 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Valga valla haldusterritooriumi tiheasustusaladel asuvate üksikpuude, välja arvatud viljapuude ja metsa metsaseaduse tähenduses, raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemise ning selle väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord).
  1) vastavalt kehtivatele üldplaneeringutele tiheasustusalad Valga vallas on: Laatre alevik, Tsirguliina alevik, Valga linn, Õru alevik.

  (2) Raieks on vajalik luba, kui puu diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 15 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(ad) tüvi(ed) ja võra.

  (3) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu raie on puu likvideerimine;
  2) puu hoolduslõikus on puuokste eemaldamine, kärpimine, pügamine, tagasilõikamine, millega säilib puu elujõulisus ning mille tagajärjel vähemalt üks tekkiv lõikehaav on 3 cm või suurema läbimõõduga;
  3) raieluba on luba, mis annab õiguse puu langetada ja milles vajadusel määratakse kindlaks loa kõrvaltingimused (raiekoha koristus, ohutusnõuded, raietööde teostamise aja piiramine vm);
  4) hoolduslõikusluba on luba, mis annab õiguse teha puu hoolduslõikust ja milles on nimetatud lõikuse eesmärk ning määratud kindlaks lõikuse viis ja maht, teostamise aeg ning vajadusel teised kõrvaltingimused (arboristi kasutamise nõue avalikel aladel või keerulisematel töödel). Kuivanud oksad ja vesivõsud võib eemaldada ilma luba taotlemata.

§ 2.   Taotluse esitamine ning sellele eelnevad toimingud

  (1) Valga valla haldusterritooriumi tiheasustustalal kasvava puu raieks ja hoolduslõikuseks annab loa Valga Vallavalitsuse vallahoolduse teenistus. Loa saamiseks esitatakse Valga Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluse vormi kinnitab Valga Vallavalitsus. Luba võib taotleda (edaspidi taotleja):
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik(ud) või volitatud isik(ud);
  2) Valga valla omandis oleval maal kasvava puu puhul otsustab raie või hoolduslõikuse vajaduse vallahoolduse teenistus ning väljastab raieloa lepingu alusel nimetatud maal (maadel) raietöid teostavale isikule.

  (2) Avaldus loa saamiseks peab sisaldama:
  1) taotleja andmeid (nimi, aadress, isiku- või registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress, jms);
  2) avalduse esitamise õiguslik alus (omandiõigus või volitus). Volituse puhul tuleb avaldusele lisada selle ärakiri;
  3) puu asukoha täpset kirjeldust (kinnistu aadress, katastri tunnus, kinnistu nimi), puu märkimist asendiplaanil või taotleja omakäelist joonist puu asukoha selgitamiseks ning võimalusel fotomaterjali;
  4) põhjendust puu raieks või hoolduslõikuseks;
  5) kinnitust selle kohta, et tööde tegemisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse tööde järgselt heakord.

  (3) Vajadusel lisatakse enne vallahoolduse teenistuselt loa taotlemist:
  1) nõusolek kaitstava loodusobjekti valitsejalt, kui puu asub kaitstaval loodusobjektil või on kaitstav looduse üksikobjekt;
  2) nõusolek Keskkonnaametilt, kui puu asub vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis, välja arvatud juhul, kui raiet soovitakse teha maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandustööde tegemiseks;
  3) luba Muinsuskaitseametilt, kui puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
  4) ehitusluba ja väljavõte asendiplaanist, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  5) tänava sulgemise luba, kui raietööde käigus on vajalik tänav liikluseks sulgeda;
  6) kaas- või ühisomandis oleva kinnistu puhul enamuse omanike kirjalik nõusolek;
  7) ühistu üldkoosoleku otsus (kui on moodustatud ühistu);
  8) naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek kui puu kasvab kahe kinnistu piiril.

§ 3.   Loa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise menetluses vallahoolduse teenistus:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning puu raie või hoolduslõikuse otstarbekust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  3) võib otsuse tegemiseks moodustada komisjoni, kaasata eksperte ning kuulata ära nende seisukohti, vajadusel tellib dendroloogilise hinnangu;
  4) otsustab puu raieks või hoolduslõikuseks loa andmise või sellest keeldumise;
  5) märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses.

  (2) Vallahoolduse teenistus võib keelduda puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmisest eelkõige juhtudel, kui:
  1) taotleja ei ole saanud korra § 2 lõikes 3 nõutud dokumente;
  2) taotluse on esitanud isik, kellele ei ole selleks õigust;
  3) taotleja ei ole antud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  4) taotleja ei ole puu raie või hoolduslõikuse vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või muul moel väärateks;
  5) puu raie on vastuolus avaliku huviga;
  6) see on vajalik teiste isikute õiguste või huvide kaitseks või see tuleneb seadustest.

  (3) Vallahoolduse teenistus võib keelduda puu raieks loa andmisest, kui kinnistu või suurema ala osas, kus puu kasvab, toimub planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni.

  (4) Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab vallahoolduse teenistus hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase avalduse esitamisest.

  (5) Puu raieks antud luba kehtib 1 (üks) aasta.

  (6) Puu hoolduslõikuseks antud loa tähtaja määrab vallahoolduse teenistus.

  (7) Puu raieks ei ole vaja luba, kui see on kehtestatud detailplaneeringuga.

  (8) Erandkorras võib puud või oksa raiuda korras nimetatud loata, kui on tekkinud või korras sätestatud loa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Käesolevas punktis nimetatud asjaoludel puu raiumisele asumisest tuleb võimaluse korral informeerida vallahoolduse teenistust. Kui informeerimine ei ole võimalik, tuleb arvates puu raiumisest järgneva tööpäeva jooksul teavitada kirjalikult vallahoolduse teenistust koos põhjendusega, miks teostati raie erandkorras.

§ 4.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Määruse täitmist kontrollivad vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

  (2) Vastutus tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie või kahjustamise eest on sätestatud looduskaitseseaduse § 73.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2019.

  (3) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tõlliste Vallavolikogu 11.10.2010 määrus nr 14 “Puude raie kord“;
  2) Õru Vallavolikogu 25.04.2014 määrus nr 3 „Raieloa andmise tingimused ja kord“;
  3) Valga Linnavolikogu 24.09.2004 määrus nr 10 „Puu raiumiseks loa andmise kord“.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json