Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla ametiautode kasutamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2019, 36

Väike-Maarja valla ametiautode kasutamise kord

Vastu võetud 28.03.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Väike-Maarja valla (edaspidi vald) omandis või kasutuses olevate autode (edaspidi ametiauto) ametisõitudeks kasutamist Väike-Maarja Vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate poolt.

§ 2.   Ametiautode kasutamine

  (1) Ametiautot kasutatakse sõitudeks, mis on vajalikud teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks.

  (2) Ametiauto antakse kasutajale teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmiseks vallavanema käskkirjaga.

  (3) Ametiauto kasutajal ei ole õigust loovutada auto kasutamise õigust kolmandale isikule.

  (4) Kolmas isik võib autot kasutada vallavanema poolt antud volituse alusel ning siis kohaldatakse tema suhtes käesoleva määruse § 2 ja § 3 sätestatut.

  (5) Ametiauto kasutamisel peetakse sõidupäevikut.

  (6) Sõidupäevikus näidatakse:
  1) ametiauto omaniku või valdaja nimi ja registrikood;
  2) ametiauto kasutaja nimi;
  3) ametiauto riikliku registreerimismärgi andmed;
  4) iga sõidukorra kuupäev, auto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit, läbisõit;
  5) sõidu eesmärk iga sõidukorra puhul;
  6) arvestusperioodi kütuse kulu, alg- ja lõppjääk.

  (7) Sõidupäevikut täidab ametiauto kasutaja, kes esitab sõidupäeviku kontrollimiseks ja kinnitamiseks oma otsesele juhile.

  (8) Ametiautode garažeerimiskohad määrab vallavanem käskkirjaga. Autot lubatakse garažeerida kasutaja kodus juhul, kui seda nõuavad töötaja töökohustused.

  (9) Ametiauto kasutamine teenistussuhte või töölepingu peatumise ajal (puhkus, töövõimetuslehel viibimine vms) on üldjuhul keelatud, va vallavanema nõusolekul.

  (10) Ametiauto kasutaja kohustub hüvitama vallale erisoodustusmaksu ja kaasnevad kulud, kui ametiautot on kasutatud sõitudeks, mis ei ole vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

  (11) Ametiauto kasutaja esitab vahetu juhi poolt kontrollitud ja kinnitatud sõidupäeviku rahandusosakonda kalendrikuu kohta hiljemalt järgneva kuu 5. tööpäevaks.

  (12) Ametiauto kasutamisega seotud kütusekulu limiidid kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (13) Ametiauto põhikasutaja on kohustatud tagama ametiauto säilimise ning korrashoiu. Tööandja kannab vajalikud kulutused seoses ametiauto tavapärase kasutamise ja korrashoiuga, sealhulgas tasub kütuse, sh elektri, tehnilise ülevaatuse, korraliste tehniliste hoolduste ja autopesula kasutamise eest ning tasub kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse lepingute kohased kindlustusmaksed.

  (14) Ametiauto põhikasutaja kooskõlastab remondi ja hoolduse eelnevalt otsese juhiga.

  (15) Ametiauto tankimine toimub üldjuhul valla lepingulise partneri tanklas.

  (16) Erandkorras tekkinud vajadusel on ametiauto tankimine lubatud ka kasutaja poolt mujal, mida tõendavad dokumendid esitatakse rahandusosakonnale.

  (17) Ametiauto tähistatakse Väike-Maarja valla nime ja vapikujutisega.

§ 3.   Kasutaja süül tekkinud kahjude hüvitamine

  (1) Kasutaja on kohustatud tasuma ametiauto kasutamisel õigusaktide nõuete rikkumisest tulenevad trahvid ja muud kulud, samuti nende sissenõudmisega seotud kulud, leppetrahvid ja viivised.

  (2) Kui ametiauto hävib või saab kahjustada kasutaja süül või sellega tekitatakse kahju kolmandale isikule ning tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga või kui kindlustusselts vabaneb tekkinud kahju hüvitamise kohustusest täielikult või osaliselt muul tööandjast mitteoleneval põhjusel, hüvitab kahju ametiauto kasutaja pärast vastava nõude saamist.

  (3) Ametiauto kasutaja süül toimunud liiklusõnnetuse korral kuuluvad kasutaja poolt hüvitamisele ametiauto remondikulud omavastutuse summa ulatuses. Kui liiklusõnnetuse põhjustajaks ei olnud kasutaja, siis remondi hüvitamist ei nõuta. Kui kasutaja oli ametiautot juhtides joobeseisundis, siis kuuluvad ametiauto remondi ja muud liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud kulud hüvitamisele kasutaja poolt kogu kahju ulatuses.

  (4) Kui kahju tekib seoses ametiauto ärandamisega, mille võimaldas ametiauto kasutaja hooletus, siis kuulub vallale tekkinud kahju süüdi oleva ametiauto kasutaja poolt täies ulatuses hüvitamisele.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.08.2012 määrus nr 14 „Ametiautode ametisõitudeks kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json