EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 44

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 22.04.2021 nr 8
RT IV, 28.04.2021, 22
jõustumine 01.05.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2022RT IV, 08.10.2022, 911.10.2022
23.02.2023RT IV, 04.03.2023, 507.03.2023
28.03.2024RT IV, 05.04.2024, 2308.04.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded ja kord Järva vallas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamiseks.

  (2) Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamine hõlmab endas tänavakaubandust, kaupemist avalikul üritusel ning müügikoha hooajalist laiendamist.

  (3) Käesoleva määruse sätted, mis on kehtestatud Järva valla omandis oleval maa-alal (edaspidi munitsipaalmaa) kaubanduse korraldamisele, ei laiene eraomandis või -valduses olevale avalikult kasutataval maa-alal kaubandusele korraldamisele, v.a sätted müügikoha hooajaliseks laiendamiseks.

  (4) Eraisiku omandis või valduses oleval avalikult kasutataval maa-alal korraldab kaubandust maa-ala omanik või valdaja, kui käesolev määrus ei sätesta teisiti.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) avalikult kasutatav maa-ala – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud ning kasutuses olev üldjuhul hooneteta maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned, nt tee, tänav, väljak, park, puhke- või virgestusala vms; käesoleva määruse tähenduses ei kuulu kalmistu maa avalikult kasutatava maa-ala hulka;
  2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust;
  3) kaubanduse korraldaja – Järva valla ametiasutus (edaspidi ametiasutus), ametiasutuse hallatav asutus, avaliku ürituse korraldaja või maa-ala valdaja või omanik;
  4) tänavakaubandus – avalikult kasutataval maa-alal kauba või teenuse müük kaupleja paigaldatud ajutiselt müügikohalt, müügiletilt või -kärult, autolt või selle haagiselt või kandekaubanduse korras; tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist;
  5) müügikoha hooajaline laiendus – müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuv ja müügikoha juurde kuuluv piiritletud ala;
  6) kandekaubandus – kauba jaemüük, mis toimub käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või liigutatavast inventarist;
  7) müügipilet – ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse väljastatud dokument kauplemiseks munitsipaalmaal, v.a avalike ürituste puhul, mille korraldajaks ei ole ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

2. peatükk Nõuded kaubanduse korraldamisele 

§ 3.   Nõuded munitsipaalmaal tänavakaubanduse müügikohas

  (1) Tänavakaubandus võib toimuda kaupleja paigaldatud ajutisest müügikohast, s.o müügiletilt või autolt, müügiautomaadist, müügikärult või kandekaubandusena. Kaupleja võib püstitada müügikohale kauba müügi või teenuse pakkumise ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse.

  (2) Lubatud on paigaldada ainult igapäevaselt teisaldatavaid ajutisi müügikohti.

  (3) Müügikoht tänavakaubanduses:
  1) peab vastama müügipileti tingimustele;
  2) peab olema kavandatava kauba või teenuse müügiks sobiv;
  3) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
  4) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
  5) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
  6) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist.

  (4) Kaupleja on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja pärast kauplemise lõppu ning vajadusel paigaldama heakorra tagamiseks vajalikul arvul prügiurne ja tagama nende õigeaegse tühjendamise.

  (5) Kaupleja peab tagama müügikohas heakorra. Müügikohale paigaldatud varikatus ei tohi olla määrdunud, rebenenud või narmendav.

  (6) Kauplejal on kohustus korraldada kauba väljapanek ja kaubatagavarade paigutus sellisel viisil, et müügilaudade vahekäigud on jalakäijatele liikumiseks piisava laiusega. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale ei ole lubatud.

  (7) Müügikoha juures on lubatud müügi ajal väikesemõõduline esmavajalik müügikohaga seostatav inventar (nt toolid, pingid jms).

  (8) Müügikoha vahetus läheduses ei ole lubatud ladustada tühje kaubakaste, taarat jms.

  (9) Müügivälisel ajal tuleb kauplejal müügikoht tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldada.

§ 4.   Nõuded müügikoha hooajalisele laiendusele

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus võib toimuda alaliselt siseruumides tegutseva müügikoha vahetuses läheduses ning üldjuhul kauplejale kuuluvale või tema valduses olevale avalikult kasutatavale maa-alale.

  (2) Müügikoha hooajaline laiendamine:
  1) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või püsivalt viibivaid inimesi;
  2) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
  3) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
  4) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
  5) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist.

§ 5.   Nõuded kauplemisele avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kooskõlastatult avaliku ürituse korraldajaga. Kauplemine ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse korraldatud avalikul üritusel on lubatud ametiasutuse või ametiasutuse hallatava asutuse väljastatud müügipileti alusel avaliku ürituse toimumise ajal.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Eraõiguslikule isikule kuuluval või valduses oleval maa-alal kauplemine avaliku ürituse raames toimub kokkuleppel maa omaniku või valdajaga.

  (3) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja paigaldatud ajutises müügikohas. Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

  (4) Müügipileti taotlemisele, väljastamisele, väljastamisest keeldumisele ja muutmisele või kehtetuks tunnistamisele munitsipaalmaal avaliku ürituse korraldamisel kohaldatakse käesoleva korra paragrahvide 8 kuni 11 asjakohaseid sätteid.

  (5) Avalikul üritusel või selle piiritletud alal on lubatud alkoholi, etanoolisisaldusega kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti, jaemüük kohapeal tarbimiseks ametiasutuse väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa alusel.
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]

  (6) Avalikul üritusel on lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.
[RT IV, 05.04.2024, 23 - jõust. 08.04.2024]

§ 6.   Müügi piirangud

  Avalikult kasutataval maa-alal on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

3. peatükk Tänavakaubandus 

§ 7.   Tänavakaubanduse korraldus munitsipaalmaal

  (1) Kauplemine munitsipaalmaal tänavakaubanduse korras on lubatud vallavalitsuse määratud kohtades ametiasutuse hallatava asutuse Järva Teenused (edaspidi Järva Teenused) väljastatud müügipileti alusel. Müügipileti hinna ning juhud, millal müügipilet väljastatakse tasuta, kehtestab vallavalitsus.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Müügipilet väljastatakse kauplejale piletil loetletud kaupade müügiks või teenuste osutamiseks piletil näidatud tingimustel ja müügikoha paiknemise asukohas. Müügipilet ei ole võõrandatav ega edasiantav.

§ 8.   Müügipileti taotlemine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvis 5 nimetatud müügipileti saamiseks esitab kaupleja taotluse (lisa 1) ametiasutusele või ametiasutuse hallatavale asutusele. Määruse paragrahvis 7 nimetatud müügipileti saamiseks esitab kaupleja taotluse (lisa 1) Järva Teenustele.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Müügipileti väljastaja kontrollib taotluses esitatud andmeid ning vajadusel hindab kasutatava müügiinventari sobivust ümbruskonda.

  (3) Nõuetekohase taotluse esitamise korral edastatakse taotlejale arve müügipileti hinna tasumiseks. Arvet ei väljastata kui kauplejal on õigus saada müügipilet tasuta. Müügipileti eest võib tasuda ülekandega ametiasutuse pangakontole või sularahas, mille kohta väljastatakse kauplejale vastav kassa dokument.

§ 9.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet väljastatakse koheselt, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul alates müügipileti eest tasumisest.

  (2) Müügipileti (lisa 2) väljastab või keeldub väljastamisest Järva Teenuste vastav töötaja. Kauplemiseks tänavakaubanduses lisatakse müügipiletile müügikoha paiknemise asukoha skeem.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (3) Kauplemiseks tänavakaubanduses võib müügipileti väljastada kuni aastaks.

  (4) Kauplejal on kohustus hoida müügipilet alles kuni kauplemise lõpuni ja müügipileti väljastaja või järelevalvespetsialisti nõudmisel esitada see kontrollimiseks.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

§ 10.   Müügipileti väljastamisest keeldumine

  (1) Müügipileti väljastamisest võib keelduda kui:
  1) tänavakaubandus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) kaupleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) tänava- või kandekaubandus on vastuolus õigusaktidega;
  4) tänavakaubanduseks määratud aladel on müügikohad täitunud;
  5) kaupleja on rikkunud eelneval müügiperioodil müügikoha kasutamise tingimusi ning jätnud rikkumised määratud tähtajaks kõrvaldamata.

  (2) Müügipiletit ei väljastata:
  1) kui kaupleja ei ole müügipileti eest tasunud;
  2) seadusega tänavakaubanduses või avalikul üritusel keelatud kauba või teenuse müügiks;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

  (3) Müügipileti väljastamisest keeldumine otsustatakse viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 11.   Müügipileti muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Müügipiletit võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

  (2) Müügipileti võib tunnistada kehtetuks, kui taotleja:
  1) on teatanud kirjalikult soovist müügipilet kehtetuks tunnistada;
  2) kaupleja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

  (3) Müügipileti tunnistab kehtetuks müügipileti väljastaja. Müügipileti kehtetuks tunnistamisel müügipileti ette makstud perioodi eest raha ei tagastata.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

4. peatükk Müügikoha hooajaline laiendus 

§ 12.   Müügikoha hooajalise laienduse korraldus

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus avalikult kasutatavale maa-alale on lubatud kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (2) Kooskõlastamine või sellest keeldumine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Kui müügikoha hooajalist laiendust kavandatakse eraõiguslikule isikule kuuluvale või omandis olevale maa-alale, tuleb enne kooskõlastuse taotlemist vallavalitsuselt saada kooskõlastus maa omanikult või valdajalt.

§ 13.   Kooskõlastuse taotlemine

  (1) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamiseks esitab kaupleja ametiasutusele taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  2) müügikoha, millele soovitakse hooajalist laiendust, nimi ja asukoht;
  3) müügikoha hooajalise laienduse ajavahemik(ud);
  4) paigaldatav inventar;
  5) kauplemise aeg hooajalisel laiendusel;
  6) müügikoha laiendamisel eraisikule kuuluvale või omandis olevale maa-alale, maa omaniku või valdaja kooskõlastus.
Taotlusele lisatakse soovitava laiendusala paiknemise skeem.

  (2) Müügikoha hooajalist laiendust võib taotleda kuni kaheks järjestikuseks aastaks.

§ 14.   Kooskõlastuse andmine

  (1) Müügikoha hooajalise laienduse taotluse vaatab läbi ja kontrollib taotluses esitatud andmeid järelevalvespetsialist, kes hindab laiendatava ala vastavust käesolevale määrusele ja vajadusel kasutatava müügiinventari sobivust ümbruskonda.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastab vallavalitsus.

  (3) Ettepaneku kooskõlastuse andmiseks müügikoha hooajalise laienduseks teeb vallavalitsusele järelevalvespetsialist.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

§ 15.   Kooskõlastuse muutmine

  Hooajalise laienduse kooskõlastust võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

§ 16.   Kooskõlastusest keeldumine

  Hooajalise laienduse kooskõlastamisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi ning on jätnud rikkumise määratud tähtajaks kõrvaldamata.

§ 17.   Kooskõlastuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsus võib hooajalise laienduse kooskõlastuse järelevalvespetsialisti ettepanekul edasiulatuvalt kehtetuks tunnistada kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest hooajalisel laiendusel;
  2) kaupleja on lõpetanud müügikohas, mille juurde hooajaliselt tegevust laiendati, tegevuse;
  3) kaupleja ei täida hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi või käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
  4) kaupleja ei täida hooajalisel laiendusel muudes õigusaktides sätestatud nõudeid.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Ettepaneku kooskõlastuse kehtetuks tunnistamiseks teeb vallavalitsusele järelevalvespetsialist.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 18.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmist kontrollivad Järva Teenuste vastavad töötajad ja järelevalvespetsialist.
[RT IV, 04.03.2023, 5 - jõust. 07.03.2023]

§ 19.   Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud müügipiletite kehtivus

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 20.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. mail 2021.

Lisa 1 Taotlus müügipileti väljastamiseks

Lisa 2 Müügipilet

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json