KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 48

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 26.04.2018 nr 13
RT IV, 04.05.2018, 75
jõustumine 07.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.05.2020RT IV, 05.06.2020, 208.06.2020
24.03.2022RT IV, 01.04.2022, 2404.04.2022
29.09.2022RT IV, 08.10.2022, 911.10.2022
24.08.2023RT IV, 01.09.2023, 104.09.2023
28.03.2024RT IV, 05.04.2024, 2308.04.2024

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Järva valla haldusterritooriumil.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus, mis ei ole koosolek.

  (3) Avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta:
  1) Järva Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas või territooriumil;
  2) Järva vallas tegutseva mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikirja järgset tegevust avalikkusele suunatud kultuuri-, spordi-, ja noorsootöö alaste ürituste korraldamisel (edaspidi haldusülesanne) talle lepingu alusel kasutamiseks antud hoonetes või maa-alal, kui mittetulundusühing või sihtasutus on volitatud haldusaktiga või halduslepinguga nimetatud haldusülesannet täitma.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ametiasutuse hallatavad asutused, mittetulundusühingud või sihtasutused peavad taotlema käesoleva määruse alusel avaliku ürituse korraldamiseks loa, kui üritusel on kavandatud alkohoolsete jookide jaemüük kohapeal tarbimiseks.
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]

  (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (5) Ürituse korraldamine on lubatud vallavanema või arendus- ja majandusosakonna juhataja loa (edaspidi loa andja) alusel. Ametiasutuse määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.
[RT IV, 01.09.2023, 1 - jõust. 04.09.2023]

  (6) Ürituse korraldajaks võib olla isik, asutus, organisatsioon või seltsing.

  (7) Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduses sätestamata spordiüritustele kohaldatakse käesolevas määruses sätestatut.
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]

  (8) Üritusel kauplemise nõuded sätestab Järva Vallavolikogu.
[RT IV, 05.06.2020, 2 - jõust. 08.06.2020]

  (9) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused ametiasutus.
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]

  (10) Kui ametiasutuse hallatav asutus korraldab ürituse oma teeninduspiirkonnas väljaspool oma tegevuskohta või territooriumi, siis peab ta avaliku ürituse korraldamiseks esitama ametiasutusele avaliku ürituse korraldamise loa taotluse.
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist ametiasutusele allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Loa taotluse vormi kinnitab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) korraldaja nimi, isikukood või registrikood;
  2) korraldaja kontaktinfo;
  3) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
  4) iseloomustus (mis liiki üritusega on tegemist ning sihtgrupp, kellele üritus on suunatud; võib olla eraldi lehel);
  5) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg;
  7) osavõtjate eeldatav arv;
  8) korraldaja poolt avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise, meditsiinilise abi jms tagamise vahendid;
  9) parkimiskorraldus;
  10) piletimüügi korraldamine;
  11) korraldamisel kasutatav heli-, valgus- ja pürotehnika;
  12) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük, sh müük kohapeal tarbimiseks;
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]
  13) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

  (3) Seltsing peab loa taotlusele lisama seltsingulepingu.

§ 3.   Loa andmine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi ametiasutuse vastav ametnik (edaspidi menetleja). Vajadusel nõutakse ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamist.

  (2) Puuduste ilmnemisel taotluses annab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Menetleja kooskõlastab taotluse kümne tööpäeva jooksul. Tähtaeg hakkab kulgema nõuetekohase taotluse ja menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste ametiasutusse saabumise päevast arvates.

  (4) Menetleja koostab vormikohase avaliku ürituse korraldamise loa eelnõu ja edastab selle koos kooskõlastatud taotlusega loa andjale.
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]

  (5) Loa andmise otsustab loa andja, kes allkirjastab avaliku ürituse korraldamise loa. Luba väljastatakse taotlejale.
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]

  (6) Luba edastatakse politseiasutusele teadmiseks.

  (7) Avaliku ürituse korraldamise loa vormi kinnitab vallavalitsus.
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]

§ 4.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Loa andja võib motiveeritud otsusega (ametniku haldusakt) keelduda loa andmisest.

  (2) Loa võib jätta andmata, kui:
  1) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  2) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

  (3) Loa andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 5.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamiseks
ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  2) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja menetlejale kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab loa andja loa ürituse pidamiseks.

§ 6.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima ametiasutust.
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]

§ 7.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse pidamisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) täitma politsei ning päästeameti ametnike korraldusi;
  8) tagama üritusel jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamise, sh tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]
  9) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole;
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]
  10) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]
  11) paigaldama vajalikul hulgal välikäimlaid;
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]
  12) koristama pärast avaliku ürituse lõppemist selle toimumise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmed, heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]
  13) veenduma, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest õigusaktide kohaselt teavitanud, kui üritusel käideldakse toiduga (sh alkoholiga).
[RT IV, 01.04.2022, 24 - jõust. 04.04.2022]
  14) tagama, et alkohoolsete jookide müügil kohapeal tarbimiseks peetakse kinni avaliku ürituse korraldamise loal märgitud etanoolisisalduse mahuprotsendist.
[RT IV, 08.10.2022, 9 - jõust. 11.10.2022]
  15) tagama, et avalikul üritusel kasutatakse toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.
[RT IV, 05.04.2024, 23 - jõust. 08.04.2024]

  (2) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Järva vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Loa andja motiveeritud otsusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid, mis selguvad enne ürituse pidamist;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Järva valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json