KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Väike-Maarja vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 52

Väike-Maarja vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 26.04.2018 nr 19
RT IV, 09.05.2018, 5
jõustumine 12.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2024RT IV, 05.04.2024, 608.04.2024

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Väike-Maarja vallas avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimise nõuded.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Määrust ei kohaldata spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituse korraldamisel.

  (4) Luba ei ole vaja taotleda:
  1) vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele (seltsimaja, spordihoone, jms);
  2) Väike-Maarja vallas registreeritud kodanikeühendustel juhul, kui avaliku ürituse korraldamiseks on olemas vallavalitsuse (ametiasutuse) kirjalik kooskõlastus.

  (5) Määrust ei kohaldata vallavalitsuse poolt korraldatavatele avalikele üritustele. Vallavalitsuse hallatav asutus peab avaliku ürituse loa taotlema ainult juhul, kui tegemist on kaubandusüritusega.

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Ürituse võib korraldada füüsiline või juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või vallavalitsuse hallatav asutus, peab ta määrama avaliku ürituse korraldaja, kes on ühtlasi ürituse läbiviimise eest vastutav isik. Avaliku ürituse korraldaja peab olema täisealine ja teovõimeline Eesti või Euroopa Liidu kodanik või pikaajalise elaniku elamisloaga või alalise elamisõiguse alusel Eestis viibiv välismaalane.

§ 3.   Ürituse korraldamiseks taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldamiseks esitab ürituse korraldaja avaliku ürituse korraldamise loa taotluse (lisa) vähemalt kümme tööpäeva enne ürituse toimumist vallavalitsusele, mis peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse sisu iseloomustus;
  3) osavõtjate (külastajate) eeldatav arv;
  4) ürituse läbiviimise koht ning liikumismarsruut selle olemasolu korral;
  5) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, vajadusel ürituse ettevalmistamise aeg;
  6) korraldaja ees- ja perekonnanimi, sünniaasta või isikukood, elukoht;
  7) kui korraldajaks on juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, ka selle nimi, aadress ja registrikood;
  8) teave üritusel kasutatava heli-, valgus- ja/või pürotehnika kohta;
  9) selle olemasolul turvalisust tagava turvaettevõtte nimi ja kontaktandmed;
  10) teave reklaami eksponeerimise vajaduse kohta;
  11) teave lisainventari paigaldamise vajaduse kohta (tribüün, lava, vms);
  12) maaomaniku või territooriumi valdaja/haldaja (kui selleks ei ole Väike-Maarja vald) kirjalik nõusolek avaliku ürituse läbiviimise kohta;
  13) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus;
  14) korraldaja telefoninumber ning e-posti aadress;
  15) ürituse läbiviimise eest vastutav isik ja tema telefoninumber ning e-posti aadress.

  (2) Olenevalt ürituse iseloomust tuleb vallavalitsuse nõudmisel taotlusele lisada ka:
  1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
  2) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
  3) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem kui liiklus on vaja ümber korraldada;
  4) turvalisuse tagamise ja meditsiinilise teenindamise kava;
  5) kooskõlastused politseilt, päästeametilt ja teistelt vallavalitsuse poolt määratud isikutelt.

  (3) Taotlusele kirjutab alla korraldaja isiklikult või juriidilise isiku esindaja.

  (4) Kui üritusel korraldatakse ilutulestik III ja IV kategooria pürotehniliste toodetega, tuleb selleks taotleda eraldi luba lõhkematerjaliseaduses sätestatud alustel ja korras.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Väike-Maarja Vallavalitsuse vastav ametnik vaatab loa taotluse läbi ning esitab vallavalitsuse istungile vallavalitsuse korralduse eelnõu.

  (2) Kui loa taotleja ei ole esitanud kõiki käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud andmeid või taotluses on muid puudusi, küsib ametnik ürituse korraldajalt täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastuste esitamist ning määrab nende esitamiseks tähtaja.

  (3) Vallavalitsusel on loa menetlemisel õigus:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi, sh lepingu(te) sõlmimist;
  2) teha ettepanek ürituse, koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) näha ette muid põhjendatud lisatingimusi avaliku ürituse läbiviimiseks.

  (4) Loa andmine otsustatakse vallavalitsuse korralduse andmisega. Korralduses märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) isiku nimi, kellele luba väljastatakse, juriidilise isik puhul märgitakse ka registrikood;
  3) ürituse läbiviimise koht ning liikumismarsruut (selle olemasolul);
  4) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

  (5) Loa taotluse kohta tehtud otsus saadetakse taotlejale loa taotluses märgitud meiliaadressile või toimetatakse kätte muul otstarbekal viisil.

  (6) Loa andmisest teavitab vallavalitsus viivitamatult Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata järgmistel juhtudel:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) taotluses esitatud andmed ei sisalda käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud informatsiooni;
  3) taotlus on allkirjastamata või ei ole allkirjastatud pädeva isiku poolt;
  4) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik või selle läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem registreeritud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku läbiviimine;
  6) kui ürituse korraldaja ei ole nõus täitma ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  7) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotlejale antud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  8) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotleja korraldatud avalikul üritusel jäetud täitmata taotluse kooskõlastajate tingimused ja ettekirjutused.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Väljastatud ürituse loa peatamine

  (1) Vallavalitsus võib ürituse loa kehtivuse peatada:
  1) ohu vältimiseks;
  2) varalise kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral;
  3) üritusest osavõtjate turvalisuse tagamiseks;
  4) muul põhjendatud juhul.

  (2) Ürituse loa kehtivuse peatamise kavatsusest ja selle põhjustest teavitatakse ürituse loa omajat vähemalt üks tööpäev ette. Ürituse loa omajat ei pea teavitama, kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda.

  (3) Ürituse loa kehtivuse peatamise otsus saadetakse ürituse loa omajale tema e-posti aadressile või toimetatakse viivituseta talle kätte muul viisil.

  (4) Ürituse loa kehtivuse peatamisest teavitatakse ka Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri.

§ 7.   Ürituse loa kehtivuse taastamine

  (1) Ürituse loa kehtivuse peatamise tinginud asjaolu äralangemisel võib vallavalitsus ürituse loa kehtivuse taastada.

  (2) Ürituse loa kehtivuse taastamise otsus saadetakse ürituse loa omajale tema e-posti aadressile või toimetatakse talle viivituseta kätte muul viisil.

  (3) Ürituse loa kehtivuse taastamisest teavitatakse ka Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri.

§ 8.   Ürituse loa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus ürituse loa andmise järgselt ilmnenud asjaoludest tulenevalt muuta ürituse loaga määratut.

  (2) Vallavalitsus võib põhjendatud juhul tunnistada ürituse loa kehtetuks, eelkõige kui:
  1) loa taotluses on esitatud ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse loa omaja ei järgi ürituse korraldamisel ja pidamisel õigusaktides sätestatut või ei täida loa andja ettekirjutusi ning ürituse loa kehtivuse peatamine ei oleks ebaõigsuse kõrvaldamiseks ja tegevuse õiguspärasuse tagamiseks piisav abinõu;
  3) ilmnevad asjaolud, mis oleks tinginud ürituse loa andmisest keeldumise.

  (3) Ürituse loa muutmise või kehtetuks tunnistamise kavatsusest ja selle põhjustest teavitatakse ürituse loa omajat, määrates tähtaja arvamuse esitamiseks. Ürituse loa omajat ei pea teavitama, kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda.

  (4) Ürituse loa muutmise või kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse ürituse loa omajale tema e-posti aadressile või toimetatakse talle kätte muul otstarbekal viisil.

  (5) Ürituse loa muutmisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse ka Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri.

3. peatükk ÜRITUSE LÄBIVIIMISE NÕUDED 

§ 9.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse läbiviimine on lubatud vaid juhul, kui selle läbiviimiseks on vallavalitsuse poolt vastav luba (korraldus) antud.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, piirates vajadusel ohtlikud kohad tõketega ning kindlustades parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ning kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma vallavalitsuse ja politsei ning päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) täitma ürituse korraldamise loa andja ja selle kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  6) lõpetama ürituse ennetähtaegselt ohu tõrjumiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda või võib ohustada osavõtjate elu ja tervist;
  7) teavitama ürituse ära jäämisest või ennetähtaegsest lõpetamisest viivitamatult loa andjat ja loa taotluse kooskõlastanud asutusi;
  8) puhastama ja korrastama ürituse läbiviimiseks kasutatud ala ja eemaldama üritusega seotud teabetahvlid ja plakatid;
  9) kasutama toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu;
[RT IV, 05.04.2024, 6 - jõust. 08.04.2024]
  10) tagama piisava koguse ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu, et ürituse territoorium püsiks puhtana. Avalikel üritustel peab eraldi koguma segaolmejäätmed, biolagunevad jäätmed, segapakendijäätmed ja pandipakendi.
[RT IV, 05.04.2024, 6 - jõust. 08.04.2024]

  (3) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json