Ehitus

PlaneerimineDetailplaneering

Teksti suurus:

Detailplaneeringukohaste avalike rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.04.2024, 55

Detailplaneeringukohaste avalike rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Vastu võetud 28.03.2024 nr 4

Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 131 lõike 21 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib:
  1) avalikuks kasutamiseks ettenähtud detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste (edaspidi ühiselt rajatised) väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimist Saaremaa valla (edaspidi vald) ja detailplaneeringust huvitatud isiku (edaspidi huvitatud isik) vahel;
  2) halduslepinguid detailplaneeringu koostamise ja rahastamise ning detailplaneeringukohase rajatise väljaehitamise tagamise kohta;
  3) rajatise väljaehitamisega seonduvalt detailplaneeringu elluviimiskava koostamise põhimõtteid.

  (2) Rajatis määruse mõttes on avalikuks kasutamiseks ettenähtud tee, haljastus, välisvalgustus, tehnovõrk või -rajatis või muu planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalik ning sellega funktsionaalselt seotud rajatis.

  (3) Määruses sätestatud valla õigusi teostab ja kohustusi täidab Saaremaa Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus). Määruses sätestatud otsused teeb vallavalitsuse pädev ametiisik, kui see tulenevalt õigusaktidest ei ole Saaremaa Vallavolikogu või Saaremaa Vallavalitsuse pädevuses.

§ 2.   Rajatise väljaehitamine ja sellega seotud kulude kandmine

  (1) Rajatise väljaehitamist ja sellega seotud kulude täielikku või lõikes 4 nimetatud juhul osalist kandmist nõuab vald detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikult, kui:
  1) tegemist on planeeringukohase rajatise väljaehitamisega detailplaneeringuala piires või
  2) tegemist on planeeringualast väljaspool paikneva rajatisega, mis on planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalik ning sellega funktsionaalselt seotud.

  (2) Vald ei nõua, et huvitatud isik planeeringulahenduse elluviimiseks lõikes 1 nimetatud rajatise välja ehitab, kui vallavalitsuse põhjendatud hinnangul on ilmne, et rajatise väljaehitamine valla poolt on majanduslikult otstarbekam. Vald võib otsustada, et ei nõua, et huvitatud isik planeeringulahenduse elluviimiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rajatise välja ehitab, kui rajatist kasutavad planeeringualaga mitteseotud isikud. Selles lõikes sätestatud juhul nõuab vald, et huvitatud isik hüvitab vallale rajatise väljaehitamise kulud, arvestades lõigetes 3 ja 4 sätestatut.

  (3) Vald võib ühel järgmistest juhtudest otsustada, et ta ei nõua, et huvitatud isik ehitab planeeringulahenduse elluviimiseks lõikes 1 nimetatud rajatise välja täielikult või osaliselt omal kulul või hüvitab vallale täielikult või osaliselt rajatise väljaehitamise kulud:
  1) valla eelarves või eelarvestrateegias on ette nähtud vahendid kavandatud detailplaneeringu elluviimise perioodil planeeritaval maa-alal rajatise väljaehitamiseks;
  2) valla eelarves on ette nähtud vahendid, mida on võimalik kasutada planeeringualadel või nende toimimiseks vajalike rajatiste väljaehitamiseks ning valla põhjendatud hinnangul on valla huvides kasutada neid vahendeid selle rajatise väljaehitamiseks.

  (4) Vald võib otsustada lõikes 3 nimetatud juhul, et vald kannab need kulud osaliselt ja ülejäänud osas nõuab huvitatud isikult nende kulude kandmist. Vald arvestab osade kindlaksmääramisel:
  1) eeldatavalt kui suures ulatuses võivad rajatist kasutada isikud, kes ei ole planeeringualaga seotud ja
  2) valla eelarves või eelarvestrateegias ette nähtud vahendite piisavust.

  (5) Rajatise väljaehitamisega seotud kulud arvutatakse, lähtudes tegelikest kuludest. Kui tegelikud kulud ei ole teada, siis lähtutakse eeldatavatest tegelikest kuludest.

  (6) Rajatiste väljaehitamise rahastamisega seotud kulude tasumise kord ja tähtajad sätestatakse valla ja huvitatud isiku vahelises halduslepingus.

§ 3.   Haldusleping detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta

  (1) Halduslepingu detailplaneeringu koostamise ja rahastamise kohta sõlmib vald huvitatud isikuga enne detailplaneeringu algatamist. Samas lepingus peab huvitatud isik andma kinnituse detailplaneeringukohase rajatise väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud tegevuste rahastamiseks.

  (2) Kui huvitatud isik ei nõustu halduslepingut sõlmima, siis detailplaneeringut ei algatata.

  (3) Kui esineb asjaolu, mis takistab huvitatud isikul halduslepingus ettenähtud ülesannet täita või kui huvitatud isik loobub detailplaneeringu koostamisest või rahastamisest, on vallal õigus haldusleping ühepoolselt lõpetada halduskoostöö seaduses sätestatud alustel ning detailplaneeringu koostamine lõpetada. Huvitatud isikule juba tehtud detailplaneeringu koostamisega seotud kulutusi ei hüvitata.

§ 4.   Haldusleping detailplaneeringukohase rajatise väljaehitamise tagamiseks

  (1) Juhul, kui rajatis asub valla omandis oleval maal või on suunatud avaliku huvi tagamisele, tuleb huvitatud isikul sõlmida vallaga haldusleping detailplaneeringu kohase rajatise väljaehitamiseks enne detailplaneeringu kehtestamist.

  (2) Juhul, kui huvitatud isik ei nõustu sõlmima halduslepingut enne detailplaneeringu kehtestamist, on selleks pädeval organil õigus jätta detailplaneering kehtestamata ning detailplaneeringu koostamine lõpetada.

  (3) Pärast rajatise väljaehitamist ja sellele kasutusloa andmist või selle kohta kasutusteatise esitamist võib huvitatud isik kokkuleppel vallaga avalikuks kasutuseks mõeldud rajatise anda üle vallale. Üldjuhul annab huvitatud isik rajatise vallale üle tasuta.

§ 5.   Detailplaneeringu elluviimiskava koostamise põhimõtted

  (1) Detailplaneeringu elluviimiskava koostamisel tuleb üldjuhul lähtuda järgmisest:
  1) esmalt esitatakse ehitusteatis või taotletakse ehitusluba § 1 lõikes 2 nimetatud rajatiste väljaehitamiseks;
  2) kui punktis 1 nimetatud rajatistele on esitatud kasutusteatis või antud kasutusluba, esitatakse ehitusteatis või antakse ehitusluba planeeringuga kavandatud muude ehitiste rajamiseks.

  (2) Lõike 1 punktist 2 saab vald kohaldada erisusi, kui:
  1) detailplaneeringut viiakse ellu etapiviisiliselt ja detailplaneeringu elluviimiskavas on etapid kirjeldatud;
  2) on rakendatud sobiv ja piisav meede rajatise väljaehitamise kohustuse täitmiseks. Selliseks meetmeks võib olla rajatise väljaehitamise kuludele vastava tagatisraha deponeerimine vallavalitsuse arvelduskontol, kuludele vastavas suuruses panga- või finantseerimisasutuse garantii andmine, kinnisasjale valla kasuks hüpoteegi seadmine või muu vallavalitsuse hinnangul sobiv ja piisav meede.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist sõlmitud halduslepingud kehtivad nendes kokkulepitud tingimustel kuni kehtivuse lõpuni.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json