Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Audru valla „Aasta õpetaja“ statuut

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.04.2016, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Audru valla „Aasta õpetaja“ statuut

Vastu võetud 09.04.2015 nr 8
RT IV, 05.05.2015, 9
jõustumine 08.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.04.2016RT IV, 19.04.2016, 222.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev määrus kehtestab Audru valla „Aasta õpetaja“ tunnustuse (edaspidi tunnustus) määramise alused ja korra.

 (2) Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli ning tunnustada Audru valla koolide ja lasteaedade õpetajaid ja teisi haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Audru valla arengut.

§ 2.  Kandidaatide esitamine

 (1) Ettepanekuid Audru valla „Aasta õpetaja“ kandidaatide kohta on õigus esitada:
 1) haridusasutuste juhtkondadel;
 2) haridusasutuste hoolekogudel;
 3) õpilasomavalitsustel;
 4) juriidilistel ja füüsilised isikutel.

 (2) Iga käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik või organ võib esitada ühe kandidaadi.

 (3) Ettepanek esitatakse Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjalikult 20. maiks vastavalt määruse lisadele 1 või 2.

 (4) Ettepanekule peab olema märgitud õpilasomavalitsuse (koolis), haridusasutuse õppenõukogu (koolis) ja hoolekogu (koolis ja lasteaias) heakskiit.

 (5) Isikut, kellele on tunnustus juba omistatud, ei saa kandidaadiks uuesti esitada enne viie aasta möödumist.

§ 3.  Tunnustuse omistamine

 (1) Esitatud ettepanekud vaatab läbi Audru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) hariduskomisjon ning esitab oma ettepaneku vallavolikogule.
[RT IV, 19.04.2016, 2 - jõust. 22.04.2016]

 (2) Vallavolikogu otsustab tunnustuse omistamise ja määrab rahalise preemia suuruse.
[RT IV, 19.04.2016, 2 - jõust. 22.04.2016]

 (3) Tunnustus antakse üle õpetajate päevale pühendatud pidulikul üritusel.
[RT IV, 19.04.2016, 2 - jõust. 22.04.2016]

§ 4.  Lõppsätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Lisa1 AUDRU VALLA AASTA ÕPETAJA KANDIDAADI ETTEPANEK (KOOLI ÕPETAJA)

Lisa2 AUDRU VALLA AASTA ÕPETAJA KANDIDAADI ETTEPANEK (LASTEAIA ÕPETAJA)