HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2015, 16

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.04.2015 nr 23

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Vaivara valla eelarvevahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise korra Sinimäe Põhikoolis ning üldkeskharidust päevases õppes omandavale noorele.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Sinimäe Põhikoolis põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, võttes aluseks Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta. Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse Vaivara valla eelarvest.

  (2) Üldkeskharidust päevases õppes omandava noore koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarves ette nähtud toetuse vahe kaetakse Vaivara valla eelarvest.

  (3) Sinimäe Põhikooli toitlustamisteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib vallavalitsus toitlustamist korraldava ettevõtjaga.

  (4) Sinimäe Põhikooli hoolekogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigusteha kooli pidajale ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

  (5) Sinimäe Põhikooli toidupäeva arvestusliku maksumuse kehtestab Vaivara Vallavolikogu.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2015.a.

Heiki Luts
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json