Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2015, 25

Lääne-Saare valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 22.04.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Lääne-Saare Noortevolikogu (edasipidi noortevolikogu) on Lääne-Saare Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juurde moodustatud valla noorte esinduskogu.

 (2) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Lääne-Saare valla (edaspidi vald) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (3) Noortevolikogu asukoht on Marientali tee 27, Kuressaare linn ja tema tegevuspiirkonnaks on valla haldusterritoorium.

 (4) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule soovitusliku iseloomuga.

 (5) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

§ 2.  Eesmärgid ja tegevused

 (1) Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada valla noorte huvisid, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatusi ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

 (2) Korraldada ülevallalisi üritusi ning viia ellu omaalgatuslikke projekte. Teha koostööd teiste vallas tegutsevate noorteorganisatsioonidega.

 (3) Osaleda vallavolikogu töös läbi komisjonide töö.

§ 3.  Liikmeskond

 (1) Noortevolikogu liikmeks võivad kandideerida noored vanuses 15-26 eluaastat, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub valla haldusterritooriumil.

 (2) Noortevolikogu liikmed valitakse noortevolikokku üldkoosoleku enamushääletuse alusel.

 (3) Noortevolikogu koosseis on minimaalselt viie-liikmeline.

 (4) Esimees valitakse salajasel hääletusel noortevolikogu liikmete seast ja valituks osutub kandidaat, kes saab enim hääli.

 (5) Aseesimehe valimiseks kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud korda.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Noorte volikogu tegevust juhib noorte volikogu esimees, kelle volitused kestavad kaks aastat.

 (2) Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees, kelle volitused kestavad kaks aastat.

§ 5.  Töökorraldus

 (1) Noortevolikogu sekretäriks on valla noorsootöötaja, kes koordineerib ja kontrollib noortevolikogu tööd.

 (2) Noortevolikogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis, mille kutsub kokku esimees või aseesimees.

 (3) Koosoleku päevakorra valmistab ette noortevolikogu esimees koostöös sekretäriga. Esimees saadab noortevolikogu päevakorra koos teiste vajalike materjalidega noortevolikogu liikmetele tutvumiseks kaks päeva enne koosoleku toimumist.

 (4) Noortevolikogu koosolekud on avalikud, juhul kui 2/3 noortevolikogu liikmetest ei otsusta teisiti.

 (5) Noortevolikogu on tähtsate punktide puhul otsustusvõimeline kui koosolekust võtab koosseisuenamus.

 (6) Koosolekut juhatab esimees, aseesimees või nende poolt ametisse volitatud noortevolikogu liige. Noortevolikogu uue koosseisu esimest koosolekut juhatab kuni uue esimehe valimiseni eelmise noortevolikogu aseesimees või tema poolt volitatud isik.

 (7) Noortevolikogu esimehe kohustused:
 1) juhtida noortevolikogu tööd;
 2) kutsuda kokku ja juhatada koosolekuid ning korraldada nende ettevalmistamist;
 3) esindada noortevolikogu;
 4) kirjutada alla noortevolikogu dokumentatsioonile.

 (8) Noortevolikogu esimehe äraolekul, samuti ka juhtudel, kui tal ei ole võimalik talle pandud ülesandeid täita, täidab tema kohuseid aseesimees.

 (9) Erakorralise koosoleku kutsub kokku esimees, aseesimees või 1/3 noortevolikogu liikmetest.

 (10) Noortevolikogu koosolek protokollitakse. Sekretär säilitab koosoleku protokollid 5 aastat.

 (11) Protokollid tehakse noortevolikogu liikmetele kättesaadavaks eelnevalt kokkulepitud veebikeskkonnas.

 (12) Noortevolikogu otsuste täitmise kontrolli teostab esimees või aseesimees.

 (13) Noortevolikogu liikmele umbusalduse avaldamiseks tuleb esitada umbusaldust põhjendav avaldus, mille on allkirjastanud vähemalt pooled noortevolikogu liikmetest.

 (14) Umbusalduse avaldus võetakse järgmise koosoleku päevakorda.

 (15) Kui umbusaldamise avaldamine leidis noortevolikogu toetuse, siis umbusaldatud liige peab oma senistest põhimäärusest tulenevatest kohustustest ja õigustest loobuma. Tema asemel valitakse järgmisel koosolekul uus liige, kellele kanduvad edasi varasema ametis olnud liikme õigused ja kohustused.

 (16) Kui umbusalduse avaldamine ei leidnud noortevolikogu istungil toetust, siis ei saa samale isikule kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada uut umbusalduse avaldamist.

 (17) Liige on umbusaldatud juhul, kui selle poolt hääletab noortevolikogu koosseisuenamus.

 (18) Noortevolikogu liikme volitused lõppevad, kui ta on puudunud kolmelt järjestikuselt üldkoosolekult.

§ 6.  Õigused ja kohustused

 (1) Noortevolikogu liikmetel on õigus:
 1) osaleda noortevolikogu üritustel;
 2) osaleda hääleõiguslikuna koosolekute töös;
 3) saada informatsiooni noortevolikogu tegevusest;
 4) umbusaldada noortevolikogu ametisse valituid inimesi, kui nad ei täida talle põhimäärusega määratud kohustusi;
 5) osaleda vallavolikogu istungitel ja avaldada arvamust noori puudutavates küsimustes vastavalt põhimäärus toodud eesmärgile;
 6) teha ettepanekuid noortevolikogu paremaks toimimiseks;
 7) noortevolikogust välja astuda.

 (2) Noortevolikogu liikmed on kohustatud:
 1) järgima noortevolikogu põhimäärust;
 2) osalema regulaarselt noortevolikogu koosolekutel;
 3) osalema aktiivselt noortevolikogu arendamises;
 4) arvestama valla noorte soovide ja ettepanekutega;
 5) noortevolikogu teavitada elukoha muutumisest;
 6) kasutada noortevolikogu sümboolikat väärikalt;
 7) käituda vastavalt heale tavale ja hoida noortevolikogu mainet heal tasemel.

§ 7.  Tegevuse lõpetamine

 (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

 (2) Noortevolikogu tegevus loetakse lõppenuks käesoleva põhimääruse kehtetuks tunnistamisega.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees