Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Hanila valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2015, 43

Hanila valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Vastu võetud 29.04.2015 nr 27

Määrus kehtestatakse Noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Hanila valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord (edaspidi kord).

§ 2.   Projektlaagri pidamine

  (1) Projektlaagri (edaspidi laager) pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagri ühe vahetuse pikkus on vähemalt kuus ööpäeva. Laager tegutseb aastas kuni 60 päeva.

  (3) Noor on seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik.

  (4) Laagri pidaja peab tagama, et laagri juhataja ja kasvatajad vastavad haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (5) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse ja ohutusnõuetele.

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Laagri tegevusloa saamiseks esitab laagri pidaja Hanila Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vähemalt 30 tööpäeva enne laagri tegevuse alustamist taotluse, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi ja kontaktandmed (telefoni number ja e-posti aadress);
  2) laagri pidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood, elukoht, telefoni number, e-posti aadress;
  3) laagripidamise täpne asukoht;
  4) laagri eesmärk ja päevakava;
  5) õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavate laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud ning dokumendid, mis võimaldavad nõuetele vastavust hinnata;
  6) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ning tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 päeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Kui taotlus või selles esitatud andmed ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 10 tööpäevane tähtaeg.

§ 5.   Loa väljastamine

  (1) Nõuetekohase taotluse alusel annab vallavalitsus loa laagri pidamiseks. Loa andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalitsus keeldub loa väljastamisest kui:
  1) laagri pidaja või taotlus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) taotluse esitaja ei ole ametiasutuse nõudel esitanud määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, selgitusi ja kõrvaldanud puudusi taotluses;
  3) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

  (3) Korraldus loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta edastatakse ametiasutuse poolt taotlejale viie päeva jooksul arvates selle väljaandmisest.

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsus tunnistab laagri pidamise loa oma korraldusega kehtetuks, kui:
  1) laagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid;
  2) teinud otsuse laagri tegevuse lõpetamise kohta;
  3) laagri pidaja või laagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  4) laagri pidaja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigus
tehtud ettekirjutust.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab vallavalistus laagri pidajat viie tööpäeva jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.

§ 7.   Järelevalve laagri tegevuse üle

  Vallavalitsus teostab riiklikku või haldusjärelevalvet laagri pidamise tingimustele ja korrale vastavuse üle noorsootöö seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json