Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puude raiumiseks loa andmise kord Rapla vallas

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2016, 11

Puude raiumiseks loa andmise kord Rapla vallas

Vastu võetud 28.04.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse “Looduskaitseseaduse” paragrahvi 45 ja “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise eesmärk

  (1) Puu raie- ja hoolduslõikusloa (edaspidi raieluba) andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist Rapla vallas üldplaneeringu järgsel tiheasustusalal.

  (2) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas ”Metsaseaduse” tähenduses ja viljapuude raiele.

  (3) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse “Haldusmenetluse seaduse“ sätteid.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raie - puu(de) langetamine koos raiejäätmete koristamisega;
  4) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu, puud või põõsad.
  5) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks või hoolduslõikuseks ning määrab raietööde tingimused;
  6) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal (aprillist juuli lõpuni), millal puu raiumist võib mitte lubada;
  7) vesivõsu - uinuvast või lisapungast arenenud väheharunenud võsu;
  8) hoolduslõikus - puu võra hooldamiseks ja kujundamiseks ette võetav lõikus, mille käigus puud ei likvideerita;
  9) põlispuu - puu, mille tüve ümbermõõt 1,3 m kõrguselt on suurem kui 220 cm;
  10) väärtuslik puu - I - eriti väärtuslik puu, mis on haruldane Eesti dendroflooras, omab ajaloolist või kultuuriloolist tähtsust ja/või väga suuri dimensioone. Loodus- või muinsuskaitse all olevad puud; II väärtuslik puu, mis on elujõuline, olles seejuures taksoni kohta suurte või keskmiste dimensioonidega ja/või tähelepanuväärsete dekoratiivsete iseärasustega. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud haljastuspuu. Antud kohal olulist haljastuslikku (esteetilist, ala ilmestavat) ja suurt ökoloogilist (keskkonda parandavat) tähtsust omav puu. Puu, mis on vastupidav linnatingimustele ja talvekindel. Elujõuline okaspuu linnas.

§ 3.   Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimuste ja korra põhimõtted

  (1) Puu raie ja hoolduslõikus Rapla vallas toimub käesoleva korra kohaselt antud raieloa alusel, mille annab Rapla Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsus) ametnik, kes käesoleva määruse mõistes on kas heakorraspetsialist või keskkonnaspetsialist (edaspidi ametnik).

  (2) Raieluba ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:
  1) alla 8 cm rinnasdiameetriga puude raieks;
  2) kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks ja vallavalitsuse poolt tellitud puude hoolduslõikuseks valla poolt hooldatavatel aladel;
  3) tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudvale puule või oksale.

  (3) Vallavalitsus võib loa andmisel seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise, istutatud puu hooldamise osas, samuti raie keelamise osas raierahu perioodil. Tingimuse rakendamise vajaduse otsustab raieluba andev ametnik.

2. peatükk Puu raieloa taotlemine ja väljaandmine 

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, tema esindaja või volitatud isik (edaspidi taotleja).

  (2) Raieloa saamiseks esitatakse vallavalitsusele taotlus (lisa 1), kus on näidatud järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) raie asukoht;
  3) omandisuhe puu kasvukohaga;
  4) puu lühike kirjeldus ja kogus;
  5) asukoha skeem;
  6) põhjendus raieks;
  7) raiutud puude käitlemisviis ja käitlemiskoht.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) volikiri, kui tegutsetakse volituse alusel;
  2) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
  3) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
  4) ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  5) fotod või väljavõte projekti asendiplaanist;
  6) dendroloogi hinnang, juhul kui taotlus esitatakse väärtuslikumale puu liigile või põlispuule;
  7) naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek puu raiumiseks, kui puu asub kahe kinnistu piiril;
  8) puu raieks loa taotlemisega annab taotleja vallavalitsuse ametnikule loa siseneda kinnistule puud mõõtma ja hindama.

§ 5.   Raieloa taotluse menetlemine

  (1) Raieloa andmise menetluses vallavalitsuse ametnik:
  1) registreerib raieloa taotluse;
  2) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning vajadusel palub taotlejal esitada täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi;
  3) hindab kavandatud raie põhjendatust kaasates vajadusel vastava valdkonna eksperte;
  4) vajadusel hangib täiendavad kooskõlastused (juhul, kui objekt paikneb kaitsealal või piirangualal) loodusobjekti või kaitseala valitseja, muinsuskaitseameti, elektriõhuliinide või sideliinide valdaja või muu ametiga;
  5) teostab puu ülevaatuse ja märgistab vajadusel raiumisele kuuluva puu looduses;
  6) võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi, sealhulgas käesoleva korra peatükis 4 sätestatud puu asendusistutuse kohustuse;

  (2) Kui ametnik peab vajalikuks, et raieloa taotlejal tuleb tellida dendroloogiline hinnang või ekspertiis puu raie vajaduse kohta, siis pikeneb menetlustähtaeg kuni hinnangu saamiseni.

  (3) Raieluba antakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse taotlejat 30 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

  (4) Raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse taotlejale kirjalikult.

§ 6.   Raieloa vormistamine

  (1) Ametnik vormistab käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar antakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele või allkirjastatakse digitaalselt mõlema poole poolt.

  (2) Raieloa kehtivuse määrab vallavalitsuse ametnik, kuid luba ei anta pikemaks perioodiks kui üks aasta. Juhul, kui tööd ei ole selleks ajaks lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

  (3) Raieluba on tasuta.

§ 7.   Raieloaandmisest keeldumine

  Ametnik võib raieloa andmisest keelduda kui:
  1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust) ning avalikus kohas liikujaid;
  2) soovitakse raiuda puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
  3) puu kasvab kaitsealusel alal või muude piirangute alal ning vastava kaitseala valitsejalt ei ole saadud kooskõlastust või kui puu asub Rapla valla rohevõrgustiku tuumalal või rohekoridoris;
  4) tellitud dendroloogilise hinnangu või ekspertiisiga on hinnatud puu elujõuliseks või hoolduslõikuse puhul ei soovitata lõikust teostada;
  5) hoolduslõikuse puhul halveneksid lõikuse tagajärjel puu kasvutingimused pöördumatult, lõikusmeetod ei sobi konkreetsele puuliigile või vegetatsiooniperioodist lähtudes ei ole õige aeg puu hoolduslõikuseks;
  6) raiumine või lõikamine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohelist võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  7) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  8) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema määratud asendusistutuse kohustuse;
  9) kinnistu või suurema ala, kus puu kasvab, osas on käimas planeerimismenetlus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks - kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa andmiseni;
  10) taotluse esitaja ei ole ametniku poolt määratud tähtajaks kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi või esitanud täiendavaid dokumente ja seletusi.

3. peatükk Eritingimused 

§ 8.   Tuuleheide ja tormimurd

  (1) Erandkorras võib puud raiuda ilma raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemisel tekib oht inimese elule, tervisele või varale. Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Taotleja teatab ametnikule või vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

  (2) Ametnik fikseerib käesoleva korra paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud puu likvideerimise, kontrollides vajadusel sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 9.   Raie keelamine raierahu perioodil

  Lindude pesitsemise ajal võib keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde. Vastav eritingimus märgitakse raieloale.

§ 10.   Raiutud puu käitlemine

  (1) Raiutud puu käitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa saaja.

  (2) Ametnik võib kehtestada eritingimused raiutud puu käitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- ning haridusasutuste vahetus läheduses. Vastavad eritingimused märgitakse raieloale.

4. peatükk Asendusistutus 

§ 11.   Puu asendamise tingimus

  (1) Ametnik võib raieloa kõrvaltingimusena nõuda raiutava puu asendamist ( edaspidi asendusistutus).

  (2) Asendusistutuse kohustust rakendatakse:
  1) kui soovitakse raiuda tervet ja elujõulist puud ning ametnik ei pea raie keelamist otstarbekaks;
  2) ehitusalase raie kõrvaltingimusena.

  (3) Asendusistutuse kohustust ei rakendata:
  1) kuivanud või ilmselgelt kuivamas puu, tuuleheite, tormimurru, avariiohtlike ja ehitisi ohustava puu korral;
  2) väheväärtusliku puu raiel;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (4) Ametnikul on õigus määrata asendusistutuse aeg ja koht. Võimaluse korral tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses, arvestades asjaõigusseaduses sätestatud naabrusõigusi ning avalikku huvi. Asendusistutust või täiendavat istutust ei tehta hoonetele ja naaberkinnistutele lähemale kui 5m ja trassidele või tehnovõrkudele lähemale kui 2m. Kui puu võra läbimõõt on täisealisena suurem kui 5 m, tuleb istutuskaugust vastavalt suurendada.

  (5) Ametnikul on õigus määrata tingimused asendusistutuse istikute osas (näiteks istikute liik, kõrgus, võra läbimõõt jms.).

  (6) Asendusistutuse kohustus ning selle ulatus märgitakse raieloale.

§ 12.   Asendusistutuse arvestamine

  (1) Üldjuhul määratakse asendusistutus põhimõttel, et iga raiutava puu asemel istutatakse üks uus puu.

  (2) Järgmiste puuliikide korral lähtutakse järgmistest erisustest:
  1) haruldast liiki või kaitsealuste puude korral istutatakse iga raiutava puu kohta kolm uut puud;
  2) väärtuslike puude korral istutatakse iga raiutava puu kohta kaks uut puud.

§ 13.   Asendusistutuse korraldamine

  (1) Asendusistutuse korraldab kinnistul raieloa taotleja, muudel juhtudel koordineerib, korraldab ja peab arvestust ametnik.

  (2) Asendusistutuseks kohustatud isik tagab vallavalitsuse poolt raieloas nõutud kõigile asendatud puudele vajalikud kasvutingimused.

  (3) Kõik asendusistutuse kulud kannab raieloa saaja.

5. peatükk Järelevalve  

§ 14.   Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametnikul on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi;
  3) puu kasvukoha kinnistule antud ehitusluba tunnistatakse kehtetuks;
  4) ilmnevad asjaolud, mis raieloa andmise ajal ei olnud teada ja mis võivad tingida raieloa hilisema kehtetuks tunnistamise.

  (2) Raieloa peatamise või kehtetuks tunnistamise asjaoludest teavitab ametnik loa taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat lisaks loa peatamise kestusest.

§ 15.   Vastutus

  Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse “Looduskaitseseaduses” ja teistes õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

6. peatükk Lõppsäte 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Lukk
Volikogu esimees

Lisa Raieloa taotlus

Lisa Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json