Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2017, 14

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 27.04.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 156 lõike 32 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise tingimused ja kord Saue vallas.

 (2) Määruse eesmärk on riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahenditest sotsiaalteenuste osutamisega vähendada raske ja sügava puudega laste perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.  Toetatavad teenused ja eeldused teenuse saamiseks

 (1) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) rahastab riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud vahenditest järgmiste sotsiaalteenuste osutamist:
 1) lapsehoiuteenus;
 2) tugiisikuteenus;
 3) sotsiaaltransporditeenus;
 4) muud määruse eesmärki täitvad sotsiaalteenused.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenuseid osutatakse raske ja sügava puudega lastele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Saue vallas.

 (3) Teenuse rahastamiseks peab teenuse vajadus olema määratud lapse rehabilitatsiooniplaanis.

§ 3.  Teenuse taotlemine ja määramine

 (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 toodud teenuse taotlemine ja määramine toimub vastavalt Saue Vallavolikogu 26. juuni 2014. a määrusele nr 15 „Erakooli, koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse toetamise kord“.

 (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 2 toodud teenuse taotlemine ja määramine toimub vastavalt Saue Vallavolikogu 27. oktoobri 2016. a määrusele nr 27 „Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord“.

 (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 3 ja 4 toodud teenuste taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vabas vormis avalduse ning vallavalitsus otsustab teenuse määramise ja rahastamise õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul oma korraldusega.

 (4) Teenuse rahastamise allika otsustab vallavalitsus, arvestades riigieelarve toetusfondist eraldatud vastava sihtotstarbega vahendite jääki.

 (5) Teenuse rahastamiseks sõlmitakse vajadusel teenuse osutajaga leping. Lapsele määratud teenuse eest tasub vallavalitsus arve alusel otse teenuse osutajale. Lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale väljamakseid ei tehta.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 28. oktoobri 2010. a määrus nr 21 „Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Riga
vallavolikogu esimees