Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste osutamise vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2017, 21

Raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaalteenuste osutamise vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 27.04.2017 nr 72

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja muude sotsiaateenuste rahaliste vahendite kasutamist Sillamäe linnas.

  (2) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava isiku toimetulekut või töötamist.

  (3) Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib nimetatud rahalisi vahendeid kasutada sotsiaalteenuste arendamiseks ja sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulude katmiseks, mis on seotud puudega laste ja nende perede toimetuleku soodustamisega.

  (4) Lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt eraldatavaid vahendeid võib kasutada puudega lastele ja nende peredele alljärgnevateks teenusteks:
  1) raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse korraldamiseks;
  2) raske ja sügava puudega lastele intervallhoolduse ja päevakeskuse teenuse korraldamiseks;
  3) raske ja sügava puudega lastele tugiisiku teenuse korraldamiseks;
  4) raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele transporditeenuse osutamiseks ravi-, rehabilitatsiooni- või haridusasutusse;
  5) raske ja sügava puudega lapse eluaseme kohandamiseks;
  6) raske ja sügava puudega laste peredele koolituse või teabepäevade korraldamiseks;
  7) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
  8) muude vajalike sotsiaalteenuste osutamiseks, mis aitavad vähendada raske ja sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Lapsevanem või seaduslik esindaja (edaspidi taotleja) esitab linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi osakond) teenuse rahastamise taotluse, milles põhjendab teenuse vajadust.

  (2) Teenust on õigus taotleda isikul, kelle enda ja kelle lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linn.

  (3) Esmakordsel pöördumisel tuleb lisaks taotlusele esitada:
  1) lapse isikut tõendav dokument, selle puudumisel lapse sünnitunnistus;
  2) otsus lapse puude raskusastme kohta;
  3) kehtiv rehabilitatsiooniplaan;
  4) lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja isikut tõendav dokument;
  5) muud asjasse puutuvad dokumendid.

  (4) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, teavitab osakond taotlejat sellest kirjalikult, andes taotlejale 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei ole puudusi nimetatud tähtajaks kõrvaldanud, jätab osakonna ametnik taotluse läbi vaatamata.

§ 4.   Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestuse pidamine

  (1) Esitatud taotlused vaatab läbi, otsustab rahaliste vahendite eraldamise või sellest keeldumise ja lepingu sõlmimise osakonna ametnik.

  (2) Eraldatud rahalised vahendid kantakse teenuse osutaja arveldusarvele kas teenuse osutaja esitatud arve või teenuse osutajaga sõlmitud lepingu alusel.

  (3) Teenuse osutamise aluseks on taotleja, teenuse osutaja ja linnavalitsuse vaheline kolmepoolne leping. Kui teenuse osutajaks on linnavalitsus või linnavalitsuse hallatav asutus, siis sõlmitakse kahepoolne leping. Lepingus sätestatakse osutatava teenuse sisu, maht, teenuse tähtaeg, samuti teenuse eest tasumisega seotud asjaolud, mida ei käsitleta käesolevas korras.

  (4) Puudega laste ja nende perede toimetuleku soodustamiseks vajalike toetavate sotsiaalteenuste arendamise ja/või teenuste osutamise korraldamisega ja sotsiaalteenuste väljatöötamisega seotud sotsiaalprojektide kaasfinantseerimise otsustab linnavalitsus osakonna ettepanekul.

§ 5.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 27. märtsi 2014. a määrus nr 11 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ (RT IV, 13.04.2016, 95).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json