HaridusKool

Teksti suurus:

Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2017, 24

Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 27.04.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Harku valla (edaspidi vald) üldhariduskooli (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

2. peatükk HOOLEKOGU LIIKMED JA HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 2.   Hoolekogu liikmed

  (1) Kooli hoolekogus (edaspidi hoolekogu) on paaritu arv liikmeid, kooli valikul 7; 9 või 11 liiget.

  (2) Hoolekogusse liikmete nimetamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 sätestatust, arvestades, et vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajatel on 7-liikmelises hoolekogus vähemalt 4 kohta, 9-liikmelises hoolekogus 5 kohta ja 11-liikmelises hoolekogus 6 kohta.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooli direktori ettepanekul.

  (2) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) kooli toetava organisatsiooni esindaja (valitakse sellise organisatsiooni olemasolul), kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  2) õppenõukogu esindaja(d) valitakse õppenõukogu koosolekul;
  3) vanemate esindaja(d) valitakse vanemate poolt ja kõiki vanemaid teavitatakse nende esindajatest kooli veebilehel;
  4) õpilasesinduse olemasolul nimetatakse õpilaste esindaja õpilasesinduse poolt ja gümnaasiumis õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt;
  5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul.

§ 4.   Kooli pidaja esindaja nimetamine hoolekogusse

  (1) Kooli pidaja esindaja nimetab hoolekogusse Harku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) oma otsusega vastava koosseisu volituste ajaks.

  (2) Kui pidaja esindajaks nimetatud volikogu liikme volitused peatuvad või lõpevad enne volikogu vastava koosseisu volituste lõppemist, nimetab volikogu uue esindaja.

§ 5.   Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

  (1) Kooli õppenõukogu esindaja(te) valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kandideerimisõigus on kõigil koosolekul osalevatel õppenõukogu liikmetel (va direktor). Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mille kohta tehakse protokolli märge.

  (3) Õppenõukogu esindaja(te) valimine toimub kas avaliku või salajase hääletamise teel.

  (4) Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Õppenõukogu koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 6.   Vanemate esindaja valimine hoolekogusse

  Vanemate esindajate valimise korraldab kool ühel alljärgnevatest viisidest:
  1) vanemate esindaja(d) valitakse lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor;
  2) vanemate esindaja(d) valitakse e-valimiste teel;
  3) vanemate esindaja(d) valitakse kaheastmeliselt. Kõigi klasside vanemate esindajatest moodustatud vanematekogu valib endi hulgast esindaja(d) hoolekokku.

§ 7.   Vanemate esindaja valimine üldkoosolekul

  (1) Üldkoosoleku aja ja päevakorra teatab kool vanematele kirjalikult või e-kooli kaudu vähemalt kümme päeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik antud koolis õppivate laste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad). Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole hääleõiguslikest vanematest.

  (3) Vanemate kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles üldkoosolekul.

  (4) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad antud koolis õppivate laste vanemad, kes, annavad nõusoleku kandideerida. Nõusolek kantakse protokolli.

  (5) Vanemate esindaja(te) valimine hoolekogusse toimub salajasel hääletamisel. Hääletustulemused tehakse kindlaks iga kandidaadi kohta eraldi.

  (6) Vanemate esindaja(te)ks kooli hoolekogusse esitatakse enim hääli saanud kandidaat (kandidaadid).

  (7) Vanemate üldkoosoleku otsused protokollitakse.

§ 8.   Hoolekogusse vanemate esindaja e-valimine

  (1) E-valimiste korraldamiseks koostab kool vastava korra ja valib vastava platvormi, mis tagab valimiste kommunikatsiooni, turvalisuse ja usaldusväärsuse.

  (2) Kandidaatide esitamise ja esindajate valimise õigus on kõigil vanematel.

  (3) Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

  (4) Valituks osutub (osutuvad) e-hääletusel enim hääli saanud kandidaat (kandidaadid).

  (5) E-valimistest peab osa võtma üle poole hääleõiguslikest vanematest.

§ 9.   Hoolekogusse vanemate esindaja valimine vanematekogus

  (1) Direktor kutsub kokku vanematekogu koosoleku valimaks esindaja(d) esitamiseks hoolekogu koosseisu. Vanematekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole vanematekogu liikmetest.

  (2) Vanematekogu koosolekul valitakse hoolekogu koosseisu esitatav(ad) vanem(ad) salajase hääletamise teel.

  (3) Kandidaatide esitamise ja esindaja(te) valimise õigus on kõigil vanematekogusse valitud vanematel. Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku. Enim hääli saanud kandidaat (kandidaadid) osutub (osutuvad) valituks esitamiseks hoolekogu koosseisu.

  (4) Vanematekogu koosoleku otsused protokollitakse.

§ 10.   Vilistlaste esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja esitamine valimiseks hoolekogusse

  (1) Ettepaneku vilistlastele ja kooli toetavate organisatsioonidele oma esindaja esitamiseks hoolekogusse teeb kooli direktor.

  (2) Organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht ja kooli toetava organisatsiooni juht esitab kooli direktorile hoolekogusse esindaja valimiseks kirjaliku taotluse koos esindaja andmete ja nõusolekuga.

  (3) Juhul, kui koolil ei ole toetavat organisatsiooni ja/või vilistlased ei esita oma esindajat hoolekogusse, valitakse hoolekogusse täiendav(ad) vanemate esindaja(d).

§ 11.   Õpilaseesinduse või õpilaste esindaja esitamine valimiseks hoolekogusse

  (1) Õpilasesinduse olemasolul korraldab hoolekogusse õpilaste esindaja valimise õpilasesindus ja esitab kooli direktorile hoolekogusse esindaja valimiseks kirjaliku taotluse koos esindaja andmete ja nõusolekuga.

  (2) Õpilasesinduse puudumisel valitakse gümnaasiumis õpilaste esindajast hoolekogu liige õpilaste koosolekul avaliku või salajase hääletamise teel või e-valimise teel määruse § 8 esitatud nõuete kohaselt arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

  (3) Õpilaste koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole õpilastest.

  (4) Kandidaatide esitamise ja esindaja valimise õigus on kõigil õpilastel. Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

  (5) Enim hääli saanud kandidaat osutub valituks esitamiseks hoolekogu koosseisu.

§ 12.   Esindajate andmete esitamine

  Kooli direktor esitab vajadusel iga õppeaasta alguses vallavalitsusele taotluse koos vajalike andmetega hoolekogu koosseisu moodustamiseks või muutmiseks.

§ 13.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Vallavalitsus moodustab vallavolikogu otsuse ja kooli direktori taotluse alusel hoolekogu, kinnitab hoolekogu liikmed, muudab taotluste alusel hoolekogu koosseisu, lõpetab liikmete volitusi ja määrab uusi liikmeid.

  (2) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu koosseisu muutmiseks vajaliku taotluse esimesel võimalusel koosseisu muutmise vajadusest teada saamisest.

  (3) Vallavalitsus võib jätta mõne kooli direktori poolt esitatud kandidaadi hoolekogu liikmeks nimetamata, kui kandidaadi valimistel või esitamisel on rikutud seadust või käesolevat korda.

  (4) Hoolekogu liikmete volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu koosseisu muutumiseni.

  (5) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õppenõukogu liikme töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) liikme avalduse põhjal.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 14.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Hoolekogu ülesanded ja pädevus on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 1.

§ 15.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri kas avaliku või salajase hääletamise teel.

  (2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri volituste aeg on hoolekogu otsusel vähemalt üks aasta ja mitte rohkem kui neli aastat.

  (3) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 16.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kolm korda aastas.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 17.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles näeb ette:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaja.

§ 18.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 19.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 20.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esitada küsimusi, anda selgitusi ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võib osa võtta vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 21.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) koosoleku juhataja ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk HOOLEKOGU OTSUSED 

§ 22.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 23.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 24.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär. Protokollile lisatakse hoolekogu liikmete poolt antud hääled kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 25.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on direktoril, õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse või vallavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist moodustatud hoolekogude volitused kehtivad kuni 15. oktoobrini 2017.

§ 27.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Harku Vallavolikogu 28. oktoobri 2010 määrus nr 17 „Harku valla kooli hoolekogu liikmete valimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Helikar Õepa
Volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json