Teksti suurus:

Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2018, 8

Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tori valla eelarvest mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele (edaspidi vabaühendused) kultuuri-, spordi- ja tervisetöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse põhimõtted ja liigid

  (1) Toetust antakse tegevuseks, mis toimub Tori valla haldusterritooriumil, on suunatud Tori valla elanikele või tutvustab Tori valda laiemale üldsusele ja on kooskõlas kehtiva Tori valla arengukavaga.

  (2) Toetust antakse:
  1) tegevustoetusena vabaühendustele taotleja põhikirjaliste või lepingus sätestatud eesmärkide täitmiseks;
  2) ühekordse toetusena vabaühendustele Tori valla elanikele suunatud või kohalike elanike korraldatavate avalike sündmuste ja ühistegevuste (edaspidi sündmuste) teostamiseks;
  3) omafinantseeringu toetusena vabaühendustele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide omaosaluse katmiseks.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse järgmiste tegevuste läbiviimiseks:
  1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Tori valla haldusterritooriumil või tegevus, mis esindab Tori valda;
  2) tegevus, mida viiakse läbi vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Toetust antakse muuhulgas ka abikõlblike tegevuste ja kulude jaoks, mis on otseselt vajalikud käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

  (3) Omafinantseeringu toetuse saamiseks peab toetatav objekt või tegevus olema kohalikul tasandil prioriteetne.

  (4) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast lepingu sõlmimist.

  (5) Tegevustoetust võib erandjuhtudel kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse enne lepingu sõlmimist, kusjuures tegevused peavad olema vabaühenduse eelarves näidatud ning vallavalitsuse poolt heaks kiidetud.

2. peatükk Taotlemise kord 

§ 4.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Tegevustoetust võivad taotleda vabaühendused:
  1) kes on registreeritud ning on tegutsenud vähemalt üks aasta Tori valla haldusterritooriumil;
  2) kes tegelevad Tori valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja tervisetöö ning vabaaja edendamise võimaluste pakkumisega, s.h. külaliikumise edendamisega;
  3) kellel on täidetud kohustused riigi ja Tori valla ees.

  (2) Ühekordset ja omafinantseeringu toetust võivad taotleda vabaühendused:
  1) kelle tegevusest saavad osa ja kasu Tori valla elanikud;
  2) kelle tegevusse on kaasatud märkimisväärne hulk kasusaajaid Tori vallast;
  3) kellel puuduvad riiklike ja kohalike maksude võgnevused.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1).

  (2) Ühekordse toetuse saamiseks, mida eraldatakse vabaühendusele kuni 300 eurot aastas, tuleb esitada vallavalitsusele taotlus kas 15. märtsiks, 15. juuniks, 15. septembriks või 15. novembriks.

  (3) Toetust projektide omafinantseeringu tagamiseks kuni 300 euro ulatuses võib taotleda aastaringselt.

  (4) Tegevustoetuse ja 300 eurot ületava omafinantseeringu toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1. oktoobriks.

  (5) Vallavalitsus informeerib enne toetuse taotluse tähtaja saabumist avalikkust lähenevast taotlusvoorust valla veebilehel.

  (6) Tegevus- ja omafinantseeringu toetuse esmakordsel taotlemisel tuleb seltsingutel lisada taotlusele koopia seltsingulepingust ja liikmete nimekiri. Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel tuleb lisada taotlusele liikmete nimekiri.

  (7) Järgmiste toetuste taotlemistel peavad seltsingud kinnitama allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja järelevalve 

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlused vaatab läbi, hindab, taotluse rahuldamise või mitterahuldamise ning toetuse suuruse otsustab viieliikmeline komisjon. Komisjoni otsuse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Komisjonil on õigus küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (3) Komisjon vaatab taotlused läbi 20 kalendripäeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega.

  (4) Juhul, kui taotluse menetlemisel ilmneb nõuetele mittevastavusi, võib komisjon anda täiendava tähtaja puuduste likvideerimiseks. Kui taotleja ei ole viinud taotlust nõuetega vastavusse antud tähtajaks, jätab komisjon taotluse rahuldamata.

§ 7.   Taotluse rahuldamine või mitterahuldamine

  (1) Taotlus rahuldatakse, kui see vastab käesoleva määrusega sätestatud eesmärkidele ning taotleja on esitanud kõik nõuetekohased dokumendid.

  (2) Taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud varem eraldatud toetuse kasutamise kohta õigeaegselt aruannet või käesoleva määruse § 9 lõike 4 alusel on toetust tagasi nõutud;
  2) samasisulisi taotlusi on mitu;
  3) taotlus ei vasta nõuetele ning taotleja ei ole puudusi tähtaegselt kõrvaldanud.

  (3) Taotlevat summat võib vähendada või jätta rahuldamata eelarveliste vahendite puudumisel.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kõigi toetuse saanud vabaühendustega sõlmib vallavalitsus toetuse eraldamise lepingu.

  (2) Toetuse eraldamise leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse alusel 15 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. Lepingu mittetähtaegne sõlmimine toetuse saaja poolt võib olla aluseks taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

§ 9.   Toetuse maksmine ja järelevalve

  (1) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse ja lepingu alusel taotleja arveldusarvele lepingus märgitud tähtajal ja summas.

  (2) Toetuse saaja poolt toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kontrolli vallavalitsus.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama aruande (lisa 2), sealhulgas aruande koos kuludokumentidega lepingus ettenähtud tähtajaks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevust, mille jaoks toetus eraldati ei toimunud;
  4) toetuse saaja jätab esitamata käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud aruande.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määrusega tunnnistatakse kehtetuks:
  1) Are Vallavolikogu 21.10.2011 määrus nr 14 „Are valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“;
  2) Sindi Linnavolikogu 11.09.2014 määrus nr 8 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“;
  3) Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrus nr 6 „Tori valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Taotleja aruanne

/otsingu_soovitused.json