Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2018, 11

Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva raieloa andmise tingimuste ja korraga (edaspidi kord) reguleeritakse Tori valla tiheasustusaladel kasvavate puude raiet.

  (2) Kord ei reguleeri metsa metsaseaduse tähenduses ega viljapuude raiumise korda.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Puu on kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm.

  (2) Rinnasdiameeter on puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast.

  (3) Raie on puu langetamine ning üle 25% võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine (välja arvatud kuivanud okste kõrvaldamine).

  (4) Raieluba on luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused.

  (5) Raierahu periood on ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada.

  (6) Asendusistutus on maha raiutava puu asemele istutatav püsihaljastus.

  (7) Püsihaljastus on asendusistutuse korras istutatav puu/puud või põõsas/põõsad.

  (8) Tiheasustusalad on maa-alad, mis on Tori valla territooriumil kehtivate üldplaneeringute alusel määratletud tiheasustusaladena.

  (9) Vastav ametnik on vallavalitsuse poolt volitatud ametnik, kes menetleb ja väljastab raielubasid.

§ 3.   Raieluba

  (1) Puu raie on lubatud vallavalitsuse vastava ametniku poolt väljastatud raieloa alusel.

  (2) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub isiku kulul, kellele on väljastatud raieluba, kui ei ole määratud teisiti.

  (3) Raietöödega tegelev isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametnikule viimase nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa omaniku poolt allkirjastatud volikiri.

  (4) Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puitmaterjaliga teostatavatele edasistele toimingutele (nt transport saeveskisse, paberipuu müük, küttepuude müük jms).

§ 4.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotlemiseks õigustatud isik (edaspidi taotleja) on puu kasvukoha:
  1) kinnistu omanik;
  2) riigimaa valitseja;
  3) volitatud esindaja lihtkirjaliku volituse alusel.

  (2) Raieluba ei pea taotlema Tori Vallavalitsus talle kuuluvate puude raiumiseks. Nimetatud juhul teostatakse puu raie vastava ametniku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.

  (3) Taotleja esitab vormikohase raieloa taotluse (Lisa 1) koos nõutavate dokumentidega vallavalitsusele.

§ 5.   Raieloa taotluse läbivaatamine, väljastamine ja kehtivus

  (1) Vastav ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja puu raiumise põhjendatust. Vastav ametnik võib põhjendatud vajadusel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogilist hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi. Täiendavate dokumentide ja selgituste esitamiseks annab vastav ametnik tähtaja;
  2) teostab vajadusel raiumist taotletava puu ülevaatuse;
  3) määrab vajadusel puu asendusistutuse vastavuses käesoleva määruse §-le 7;
  4) teeb raieloa väljastamise, peatamise või sellest keeldumise otsuse;
  5) võib otsuse tegemiseks kaasata eksperte;
  6) vajadusel kooskõlastab raieloa väljastamise vallavalitsusega;
  7) väljastab vormikohase raieloa (Lisa 2) kolmekümne (30) päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest;
  8) vajadusel märgistab raiumisele kuuluva puu looduses.

  (2) Raieluba kehtib kolm kuud selle väljastamisest. Kui tööd ei ole selle aja jooksul lõpetatud, siis tuleb taotleda raieloa pikendamist. Vajadusel võib raieloale määrata ka pikema tähtaja.

§ 6.   Raieloa kehtivuse peatamine

  (1) Raieloa kehtivust on õigus peatada või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
  1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) rikutakse loaga seatud tingimusi raierahu, raiutud puude käitlemise vms osas;
  3) raiutakse loale mittekantud puid;
  4) taotleja ei ole vormistanud garantiikirja asendusistutuse vm raieloa kõrvaltingimuse täitmiseks.

  (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Raieloa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 7.   Raieloa väljastamisest keeldumine

  Raieloa väljastamisest võib keelduda, kui:
  1) raieloa taotlus ei vasta käesolevas määruses esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
  2) raieloa taotlust ei ole esitanud selleks õigustatud isik;
  3) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  4) puu kasvukoha maa-alal toimub planeerimismenetlus või maa-alale on kehtestatud detailplaneering, mis ei näe ette vastava puu raiet;
  5) puu kasvukoha maa-alal toimub menetlus projekteerimistingimuste või ehitusloa väljastamiseks;
  6) ehitusloa väljastamise aluseks olnud ehitusprojekt ei näe ette vastava puu raiet;
  7) raie ei ole piisavalt põhjendatud;
  8) puu on terve ja elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet, rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  9) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
  10) tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga, eripärase või muul põhjusel väärtusliku puuga;
  11) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga.

§ 8.   Asendusistutus

  (1) Vastaval ametnikul on õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu asendusistutuse, arvestades käesolevas paragrahvis nimetatud tingimusi. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri (Lisa 3).

  (2) Puu kärpimisel tuleb jälgida, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus. Kui puu sureb kärpimise tagajärjel kahe aasta jooksul pärast raieloa väljastamist, on vastaval ametnikul õigus nõuda asendusistutust.

  (3) Vastaval ametnikul on õigus detailplaneeringu ja ehitusloa menetluses nõuda iga raiutava puu kohta asendusistutust.

  (4) Vastaval ametnikul on õigus määrata asendusistutuse korras istutatava püsihaljastuse istutamise aeg ja asukoht. Võimalusel tehakse asendusistutus endises asukohas või selle läheduses.

  (5) Asendusistutust koordineerib ja korraldab ning selle üle peab arvestust vastav ametnik.

  (6) Vastaval ametnikul on õigus määrata tingimused asendusistutuse korral istutatava püsihaljastuse osas (nt istikute arv, liik, vanus, kõrgus, võra läbimõõt jne).

  (7) Isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, peab tagama asendusistutuse korras istutatavatele püsihaljastusele vajalikud kasvutingimused. Kui asendusistutuse korras istutatud püsihaljastus hävineb täielikult või osaliselt kahe aasta jooksul istutuse fikseerimisest vastava ametniku poolt, siis on õigus nõuda samaväärse püsihaljastuse istutamist.

  (8) Kõik asendusistutusega seonduvad kulutused kannab isik, kellele väljastatakse raieluba või ehitusluba, kui ei ole määratud teisiti.

§ 9.   Raieteatis

  (1) Hädaolukorras võib puu raiuda käesolevas määruses sätestatud raieloata, kui on tekkinud avariiolukord ning raieloa taotlemise ajal tekiks oht inimeste elule, tervisele või varale. Hädaolukorras teostatava puu raiumisel tuleb esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, esitada raieteatis (Lisa 4) vallavalitsusele.

  (2) Detailplaneeringus ja ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu osas käesolevas määruses sätestatud raieluba ei ole vaja taotleda. Raietöid võib teostama asuda peale ehitusloa väljastamist, so kehtiva ehitusloa olemasolul. Detailplaneeringus või ehitusprojektis ette nähtud raiutava puu raiumisel tuleb esitada vähemalt kaks nädalat enne raietööde algust vallavalitsusele raieteatis (Lisa 4).

  (3) Puu raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieteatise esitaja kulul, kui ei ole määratud teisiti.

§ 10.   Raierahu

  Lindude pesitsemise ajal võib keelata raietegevuse, sh käesoleva määruse §-s 9 sätestatud raieteatise esitamisel, kui raiutaval alal on registreeritud pesitsevaid linde.

§ 11.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Käesoleva määruse täitmise üle teostab järelevalvet vallavalitsuse poolt volitatud ametnik.

  (2) Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest vastutab isik looduskaitseseaduse §-s 73 sätestatud alusel.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Sindi Linnavolikogu 21.10.2004 määrus nr 33 „Üksikpuude raieloa andmise kord“;
  2) Sauga Vallavolikogu 23.04.2015 määrus nr 8 „Üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord“;
  3) Are Vallavalitsuse 10.05.2011 määrus nr 5 „Puu raiumiseks loa andmise kord“;
  4) Tori Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 4 „Tiheasustusalal üksikpuude raiumise loa andmise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Raieluba

Lisa 3 Asendusistutuse garantiikiri

Lisa 4 Raieteatis

/otsingu_soovitused.json