HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2018, 25

Setomaa valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Setomaa vallas elavate laste ja noorte huvihariduse ja -tegevuse toetamist Setomaa valla eelarvest.

  (2) Valla eelarvest finantseeritakse lapse või noore õppimist huvikoolis ja osalemist huvitegevuses.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõisted käesoleva korra tähenduses:
  1) Huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas huvikoolis ja tugineb õppekavale.
  2) Huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal.
  3) Õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.
  4) Osalustasu või õppetasu – lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse- või- tegevuse pakkujale.
  5) Õppur – Setomaa vallas elav laps või noor vanuses kuni 19 eluaastat, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.

  (2) Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 3.   Huvitegevuse ja -hariduse toetuste liigid

  Setomaa vallas makstakse lapse ja noore huvitegevuses osalemiseks järgmisi toetusi:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse huvikooli õppekoha tegevuskulude katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) ja omab koolitusluba;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huvitegevust pakkuvatele juriidilistele isikutele (huviringid, klubid, stuudiod vms), mis ei ole registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, osavõtutasu katmiseks;
  3) osalustasu või õppetasu toetus lapsevanema poolt huvikoolile või -ringile makstava tasu hüvitamiseks;
  4) transporditoetus, mida makstakse huvikoolis või -tegevuses osalemise kulude katmiseks.

§ 4.   Huvihariduse toetus

  (1) Setomaa vald toetab õppuri huvihariduse omandamist huvikoolis, makstes 100% õppekoha maksumusest huvikooli poolt esitatud arvete alusel.

  (2) Kooli poolt kinnitatud õppetasu või osalustasu tasub lapsevanem.

  (3) Huvikoolis õppimise arveldamise aluseks on õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, tunniplaan, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus.

§ 5.   Huvitegevuse toetus

  (1) Huvitegevuse toetuse taotlemiseks saab huvitegevuse pakkuja esitada haridus- ja kultuuriosakonnale taotluse (Lisa 4) kaks korda aastas tähtajaga 15. veebruar ja 15. oktoober.

  (2) Huvitegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) Huvitegevuse pakkujaks on kultuuri-, noorsoo- või haridusasutus.
  2) Teenuse osutaja on registreeritud äriregistris.

  (3) Huvitegevust finantseeritakse esitatud arvete alusel.

  (4) Huvitegevuse toetuse saamisel peab tegevus olema lapsele tasuta.

  (5) Toetust makstakse sagedusega üks kord kuus, kui kokku ei ole lepitud teisiti.

  (6) Toetuse saanud õppur esindab vajadusel Setomaa valda.

§ 6.   Osalustasu või õppetasu toetus

  (1) Osalustasu või õppetasu toetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja või õppur haridus-ja kultuuriosakonnale taotluse (Lisa 1).

  (2) Osalustasu või õppetasu toetuse määr on kuni 25 eurot õppuri kohta kuus.

  (3) Taotluse esitamise tähtaeg on kaks korda aastas tähtajaga 15. veebruar ja 15. oktoober.

  (4) Toetus määratakse üheks õppeaastaks.

  (5) Kui vald tasub või toetab õppekoha maksumust huvikoolis või ringis, siis osalustasu ja/või õppetasu täiendavalt ei kompenseerita.

  (6) Väljamaksed toimuvad igakuiselt huviharidust või -tegevust osutava asutusele õppuri või seadusliku esindaja poolt osalustasu või õppetasu tasumise järgselt.

  (7) Maksekorraldus tasumise kohta esitatakse haridus- ja kultuuriosakonnale iga kuu 10. kuupäevaks.

§ 7.   Transporditoetuse taotlemine

  (1) Transporditoetuse taotlemiseks esitab õppuri seaduslik esindaja või õppur haridus- ja kultuuriosakonnale iga kuu taotluse (Lisa 2).

  (2) Taotlusele lisatakse kulu tõendavad dokumendid või sõidupäevik.

  (3) Taotlus esitatakse kuludele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (4) Taotluse esitajal on võimalik esitada ühistaotlus mitme õppuri transpordikulu katmiseks. (Lisa 3)

  (5) Ühistaotluses on õppurite seaduslike esindajate või täisealiste õppurite kinnitus.

  (6) Transporditoetust makstakse huvikoolis käimise ja huvitegevuse osalemise eest arvestusega 0,08 eurot kilomeeter. Transporditoetust makstakse, kui huvikool ja huvitegevuse koht asub kaugemal, kui 7 km taotleja elukohast. Transporditoetuse suurus on kuni 30 eurot ühe õppuri kohta kuus.

  (7) Ühistranspordi kulud hüvitatakse esitatud sõidupiletite alusel kuni 30 eurot kuus õppuri kohta.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Esitatud taotlusi menetleb ja toetuse andmise ning toetuse suuruse otsustab Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (2) Haridus- ja kultuuriosakond võib toetuse andmisest keelduda, kui:
  1) taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) taotleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) taotlejal on teenusepakkujana võlgnevusi vallavalitsuse ees.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakond võib nõuda täiendavate dokumentide, mis on toetuse andmise otsustamiseks olulised, esitamist. Täiendavate dokumentide nõudmisest ja nende esitamise tähtajast teavitab haridus- ja kultuuriosakond taotlejat kirjalikult.

  (4) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib esitatud dokumentide vastavust määruses sätestatud nõuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult (posti või e-postiga) 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul nende teatavakstegemisest arvates. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluse menetlemine haridus- ja kultuuriosakonna juhataja otsusel ning esitatud taotlus koos lisadega tagastatakse.

  (6) Haridus- ja kultuuriosakond võib tutvuda kohapeal huvitegevuse korraldusliku poolega ning tegevuseks vajalike tingimustega.

  (7) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab haridus- ja kultuuriosakond.

  (8) Toetuse saaja on järelevalve käigus kohustatud võimaldama järelevalve teostajale juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele ja esitama nõutud informatsiooni või aruande haridus- ja kultuuriosakonna määratud tähtajaks.

  (9) Haridus- ja kultuuriosakond on õigus kontrollida õppurite osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (10) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima haridus- ja kultuuriosakonda.

  (11) Huvikool või -tegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab vallavalitsust, kui õppur on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist huvihariduse ja huvitegevuse kohta antud haldusaktid ja lepingud jäävad kehtima kuni haldusaktis või lepingus märgitud lõpptähtajani.

  (2) 2018. aastal on taotluse esitamise kuupäevad 20. mai ja 15. oktoober.

  (3) Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Värska Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 6 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Meremäe Vallavolikogu 13.03.2015 määrus nr 8 „Huviharidust omandavate õpilaste toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Mikitamäe Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 24 „Huvikoolide ja spordiklubide kohatasu ning Eestit esindavatel võistlustel osalevate Mikitamäe valla kodanike kulude kompenseerimine kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

Lisa 1  Taotlus õppetasu või osalustasu toetamiseks

Lisa 2 Taotlus transpordikulu hüvitamiseks

Lisa 3 Ühistaotlus transpordikulu hüvitamiseks

Lisa 4 Huvitegevuse pakkuja taotlus

Lisa 5 Sõidupäevik

/otsingu_soovitused.json