Teksti suurus:

Ühinemislepingu muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2021, 51

Ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 20

Vabariigi Valitsuse 06.01.2017 määrus nr 5 „Pajusi valla, Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” jõustus 11.01.2017. Määruse alusel moodustus 21.10.2017 Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus – Põltsamaa vald.

Moodustunud Põltsamaa vald on tegutsenud üle kolme aasta vastavalt Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemiselepingule. Ühinemislepingus on kokku lepitud avalike teenuste osutamise põhimõtted, sh ka ühinenud valla investeeringud. Ühinemislepingu koostamisest on möödas üle nelja aasta, mistõttu on vajalik täpsustada lepingu punkte ning korrigeerida ühinemislepingut seoses investeeringute tegelike maksumuste ning struktuurivahenditest ja siseriiklikest programmidest toetatud projektide elluviimisega.
Pärast ühinemist on Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemiselepingut muudetud ühel korral. Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/54 muudeti punkti 7.6, millega kaotati piirkondliku teenuskeskusena Kalana teenuskeskus.
Põltsamaa Vallavalitsus paikneb Põltsamaa linnas kahes hoones ning Puurmani alevikus ühes hoones. Seoses teenistujate arvu vähenemisega on Põltsamaa linnas teenistujad kolinud Viljandi maantee hoonest Lossi tänava hoonesse.
Puurmani teenuskeskuses töötavad teenuskeskuse juht, sotsiaaltööspetsialist, bussijuht ja koristaja. Seoses ümberkorraldustega, sh Põltsamaa Valla Päevakeskuse töö ülevaatamisega ja Põltsamaa Halduse loomisega, ei ole mõistlik ühinemislepingus määrata teenistujate arvu.
Tulenevalt vajadusest optimeerida Põltsamaa valla spordiasutuste juhtimist, parandada spordihoonete kasutamist, jaotada paindlikumalt ressursse, mitmekesistada osutatavaid teenuseid ja tõsta teeninduse kvaliteeti otsustati ühendada valla spordiasutused ühe juhtimise alla. Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 1-3/2018/82 otsustati lõpetada Pisisaare Spordikeskuse tegevus ning anda valla spordivaldkonna ülesanded ja tegevus üle Sihtasutusele Põltsamaa Sport. Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2019 otsusega nr 1-3/2019/75 kehtestati Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis, millega kaotati sporditöö spetsialisti ametikoht, sest ametikoha ülesanded koos ressurssidega delegeeriti sihtasutusele.
Põltsamaa vallaleht ilmus 2017. aasta detsembrist 2019. aasta märtsini iseseisva 8-12-leheküljelise lehena (Põltsamaa Valla Leht), mis jõudis kõigisse postkastidesse. 2019. aasta aprillist 2020. aasta maini ilmus see 4-leheküljelisena Põltsamaa Teataja vahelehena (kandis nime Põltsamaa Vallaleht). 2020. aasta juunis lakkas Põltsamaa Teataja ilmumine ja juunikuu Põltsamaa Vallaleht ilmus Vooremaa vahelehena. 2020. aasta augustis loodi ettevõtjate algatusel MTÜ Põltsamaa Sõnumid, mis hakkas andma välja ajalehte Põltsamaa Valla Sõnumid. Ajalehe erileheküljena ilmuvad igal nädalal Põltsamaa Vallavalitsuse teated. Lähtuvalt eeltoodust ja tulenevalt ajalehe väljaandmise kulude katmisega on vaja muuta ühinemislepingut.
Ühinemislepingu lisas 7, prioriteetsete investeeringute kava 2017–2021, oli 2016. aasta detsembri seisuga kokku lepitud investeeringute maksumus 15,2 miljonit eurot, millest vallaeelarvest planeeritud omaosalus moodustas 2,8 miljonit eurot.
2020. aasta seisuga on investeeringute maksumused vastavalt tegelikele kuludele ja saadud toetussummadele ajakohastatud ning kogu ühinemislepingute investeeringute tegelik maksumus on ca 20,7 miljonit eurot, millest vallapoolne omaosaluse vajadus oleks ca 9,9 miljonit eurot ehk üle kolme korra enam kui esialgu planeeritud. Lisaks on ühinemise järgsel perioodil saadud toetusi teede investeeringuteks, kus teede koguinvesteering ühinemislepingu perioodil on olnud ca 2,5 miljonit eurot, millest toetus moodustab ca 1,7 miljonit eurot ja valla omaosalus on seega ligi 0,8 miljonit eurot. Nimetatud teede investeeringud on vallavolikogus läbi eelarve vastuvõtmise heaks kiidetud vähemalt 2/3 häälteenamusega. Ühinemislepingu punkti 15.2 kohaselt taotletakse piirkonna arendamiseks toetusvahendeid siseriiklikest ja rahvusvahelistest programmidest. Üldpõhimõte on kaasata maksimaalselt välisvahendeid ning eelistada välisrahastusega projekte vaid oma eelarvest tehtavatele investeeringu projektidele.
Põltsamaa valla 2020. aasta eelarve kogutulud olid 16,6 miljonit, millest põhitegevuse tulud 15,1 miljonit eurot ning investeeringuid saab teha vaid laenu arvelt, kuna põhitegevuse tulem enamat ei võimalda. Põltsamaa valla võetud laen 2020. aasta alguse seisuga oli 5 397 503 eurot ning aastane tagasimakse 607 700 eurot. 2020. a eelarve järgi plaanitud laen oli 1 209 400 eurot.
Vaba laenu jääki jäi 2020. aasta lõpuks 7 305 000 eurot, mis laenu väljavõtmisel suurendaks aastas tagasimakse ligikaudu 600 000 euroni. Suureneva laenumakse teenindamiseks on vaja vähendada põhitegevuse kulusid. 2021. aasta planeeritud suuremateks investeeringuteks on lasteaia ehitus, Põltsamaa lossi külastuskeskkonna rajamise omaosalus, tänavavalgustuse omaosalus, transiit- ja ettevõtlusteede ehitused. Muudeks investeeringuteks vabu vahendeid praktiliselt ei jää.
Kokkuvõttes on valla eelarvelised vahendid piiratud, ühinemislepingujärgsete investeeringute omaosaluse maksumused on oluliselt suurenenud võrreldes esialgu planeerituga ning mitmete investeeringute jaoks ei ole olnud võimalik kaasata välisvahendeid. Ühinemislepingu järgne investeeringute kava on aga üles ehitatud eelkõige välisrahastuse kaasamise põhimõttel. Eeltoodust lähtuvalt eemaldatakse või muudetakse investeeringute kavas järgmisi investeeringuid:
  – Kõikide investeeringute maksumused on ajakohastatud ja muudetud vastavalt tegelikele lõppmaksumustele ja hetkeseisu kalkulatsioonidele.
  – Ujula Põltsamaa linnas – ilma investeeringu summata olnud tegevus, mida püütakse teostada läbi kontsessiooni ehk ujula teenuse ostmise hanke, kus ujula rajatakse arendaja, mitte valla poolt. Investeeringuna lisast 7 eemaldada.
  – Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Pajusi, Arisvere ja Loopre külades, maksumusega 300 300 eurot. Kuna Arisvere ja Loopre külade puhul on tegemist alla 50 elaniku küladega, siis ei ole võimalik kaasata toetusrahasid. Vajalik lahendada läbi hajaasustuse programmi. Investeeringuna lisas 7 muuta tegevus „Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Pajusi, Arisvere ja Loopre külades“ ümber „Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Pajusi külas“.
  – Lairiba ühenduste väljaehitamine nn viimane miil, maksumusega 100 000 eurot. Elektrilevi jt võrguvaldajate poolt arendatav. Investeeringuna lisast 7 eemaldada.
  – Põltsamaa Lasteaia Tõruke energiatõhususe suurendamine. Olemasoleva vana hoone rekonstrueerimine ei ole mõistlik. Uue ehitus maksumuselt samas suurusjärgus, kuid tulemus energiatõhusam, kaasaegsem. Investeeringuna lisas 7 muuta tegevus „Põltsamaa Lasteaia Tõruke energiatõhususe suurendamine“ ümber „Põltsamaa uue lasteaia ehitamine“.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10¹ ja § 45 lõike 6, haldusreformi seaduse § 16 lõike 5, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõigete 4 ja 5 alusel.


1. Muuta Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkte 7.4, 7.5, 7.6, 8.2.5 ja 8.2.9 ning kehtestada need järgmises sõnastuses:
„7.4. Vallamajja koondub strateegiline funktsionaalne juhtimine ja selliste teenuste osutamine, mis oma olemuselt on koordineeriva iseloomuga või eeldavad spetsialiseerumist. Teenuskeskuses osutatakse neid teenuseid, mida on otstarbekas osutada elanikule kodu lähedal. Osutatavate teenuste hulk ja asukoht sõltub teenuspiirkonna elanike vajadustest ning haldusülesannete täitmise otstarbekusest.
7.5. Strateegilise juhtimise ja koordineeriva iseloomuga teenuste osutamine vastavalt ametiasutuse struktuurile toimub Põltsamaa linnas Lossi tn 9.
7.6. Piirkondlik teenuskeskus asub Puurmanis. Teenuskeskuse piirid ei pea kattuma ühinevate omavalitsuste administratiivpiiridega. Teenuskeskustes osutatavate teenuste ja neid osutavate teenistujate arv sõltub teenuspiirkonna suurusest ja olemusest. Ametnike vastuvõtud teenuskeskuses toimuvad vastavalt vajadusele. Teenuskeskuses võivad asuda nende osakondade/teenistujate töökohad, kelle tööülesanded ei ole otseselt seotud klientide teenindamisega. Soodustatakse töötamise paindlike vormide kasutamist ja rakendatakse e-lahendusi kodanikule paremate ja kättesaadavamate teenuste osutamiseks.“
„8.2.5. Valla ametiasutuses moodustatakse kultuuritöö spetsialisti ametikoht.“
„8.2.9. Vähemalt üks kord kuus antakse paberkandjal välja valla ajalehte. Ajaleht on kättesaadav ka elektrooniliselt.“
2. Kinnitada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu lisa 7, prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021, vastavalt lisatud tabelile (käesoleva otsuse lisa 1).
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

Lisa Prioriteetsete investeeringute kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json