HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lümanda Karu-Kati Lasteaia arengukava 2021-2026 kinnitamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2021, 53

Lümanda Karu-Kati Lasteaia arengukava 2021-2026 kinnitamine

Vastu võetud 27.04.2021 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja § 24², Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lõike 4 ja § 18, Saaremaa Vallavalitsuse 17. märtsi 2020. a määruse nr 2 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse arengukava koostamise ja menetlemise kord“ § 4 lõigete 7, 8, 9 ja § 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 5 „Pädevuse delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lümanda Karu-Kati Lasteaia arengukava 2021 – 2026 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Lümanda Karu-Kati Lasteaia direktoril korraldada arengukava avalikustamine Lümanda Karu-Kati Lasteaia veebilehel.

§ 3.   Arengukava ülevaatamine ja muutmine

  Lümanda Karu-Kati Lasteaed vaatab arengukava üle iga õppeaasta lõpuks ning vajadusel valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  (1) Lümanda Karu-Kati Lasteaed koostab sisehindamise aruande üks kord lasteaia arengukava perioodil, milles kajastub arengukava täitmine ja esitab selle Saaremaa Vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (2) Arengukava täitmisest ja haridusasutuse perspektiividest ülevaate saamiseks toimub vähemalt kahe aasta tagant haridusasutuse juhi ja haridusvaldkonna eest vastutava osakonna teenistuja(te)ga koostöövestlus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

Lisa Lümanda Karu-Kati Lasteaia arengukava 2021 - 2026

/otsingu_soovitused.json