HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kaali Kooli arengukava 2021 - 2025 kinnitamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2021, 54

Kaali Kooli arengukava 2021 - 2025 kinnitamine

Vastu võetud 27.04.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 17 lõike 4 ja § 18, Saaremaa Vallavalitsuse 17. märtsi 2020. a määruse nr 2 „Saaremaa Vallavalitsuse hallatava haridusasutuse arengukava koostamise ja menetlemise kord“ § 4 lõigete 7, 8, 9 ja § 5 ning Saaremaa Vallavolikogu 23. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning huvikooli seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kaali Kooli arengukava 2021 – 2025 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Arengukava avalikustamine

  Kaali Kooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.

§ 3.   Arengukava muutmine

  Kaali Kool vaatab arengukava eesmärkide täitmise läbi sisehindamise käigus ning vajadusel valmistab ette ja esitab Saaremaa Vallavalitsusele arengukava muutmisettepanekud.

§ 4.   Arengukava täitmise aruande koostamine

  Kaali Kooli arengukava täitmisest ja haridusasutuse perspektiividest ülevaate saamiseks toimub vähemalt kahe aasta tagant haridusasutuse juhi ja osakonna teenistuja(te)ga koostöövestlus.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mikk Tuisk
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

Lisa Kaali Kooli arengukava 2021 -2025

/otsingu_soovitused.json