Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Alutaguse Vallavalitsuse põhimäärus

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2023, 9

Alutaguse Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 27.04.2023 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Alutaguse Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuur ning teenistuskorraldus, sealhulgas nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele.

§ 2.   Ametiasutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Alutaguse valla (edaspidi vald) asutus, mille peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduste ning seaduste alusel antud õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Alutaguse Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiasutuse asukoht

  (1) Ametiasutuse juriidiline aadress on Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald.

  (2) Ametiasutus osutab teenuseid Iisaku ja Mäetaguse kontorihoones ning valla erinevates piirkondade teeninduspunktides (näit Alajõe, Tudulinna, Kurtna, Kuremäe, Kiikla, Pagari).

§ 5.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on eelarve valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma pangakontod.

§ 6.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuses koostatavad dokumendid vormistatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse valla sümboolikat.

2. peatükk AMETIASUTUSE TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 7.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja eriseadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 8.   Ametiasutuse ülesanded

  (1) Ametiasutuse ülesanne on seadustes, ametiasutuse põhimääruses ja teistes õigus- ja haldusaktides sätestatud pädevuse piires toimingute tegemine.

  (2) Ametiasutus täidab muid Alutaguse Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Alutaguse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (3) Ametiasutus võib teistele avalik-õiguslikele isikutele ning valla majandusaasta aruande konsolideerimisgruppi kuuluvatele isikutele osutada tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (4) Ametiasutuse ülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) omavalitsusüksuse organite (vallavolikogu ja vallavalitsuse) asjaajamise korraldamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine;
  4) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  5) ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

3. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

§ 9.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Alutaguse vallavanem (edaspidi vallavanem), kes juhib ametiasutuse teenistust.

  (2) Vallavanema valimist ning õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja valla põhimäärus.

§ 10.   Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Vallavanem:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandaja ülesandeid.

  (3) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Vallavanema ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja teenistusgruppideks liigitamise eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks vallavolikogule;
  2) kehtestab seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad (teenistusalased aktid) ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kehtestab käskkirjaga ametnike arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra;
  4) kinnitab ametnike ametijuhendid, nimetab ametnikud konkursi korras ametikohale ning sõlmib töötajatega töölepingud ja täidab teisi õigusaktidega asutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  5) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes valla nimel lepinguid või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  6) koostab ametiasutuse eelarve eelnõu ning korraldab ametiasutuse eelarve täitmist;
  7) kinnitab vallaeelarvest lähtuvalt ametiasutuse arved ja volitab selleks teisi ametnikke;
  8) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  9) otsustab ametiasutuse ülesannete täitmiseks vajamineva vara hankimise või teenuste tellimise kooskõlas õigusaktidega;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning vallavolikogu või vallavalitsuse otsuste või korraldustega.

  (5) Vallavanem annab vallavolikogule aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

4. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 11.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  (1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses moodustatud konkreetse valdkonnaga tegelemiseks teenistused, mis ei ole ametiasutused.

  (2) Teenistus on ametiasutuse osa, millel on täitva ja korraldava võimu või võimu teostamist toetavad volitused käesoleva põhimääruse, teiste õigus- ja haldusaktidega sätestatud ulatuses.

§ 12.   Teenistuse põhialused

  (1) Ametiasutuse teenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mille eesmärgiks on kindlaks määratud valdkonnas seadustega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (2) Teenistus juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sealhulgas vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, valla põhimäärusest ning ametiasutuse põhimäärusest.

  (3) Teenistusele pandud ülesandeid täidavad vastavate teenistuste ametnikud ja töötajad, kes:
  1) valmistavad ette tegevusvaldkonnaga seonduvate õigus- ja haldusaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest tulenevalt andmed riiklikesse registritesse ja valla registritesse või andmekogudesse ning väljastavad registritest teavet;
  4) vaatavad läbi ning teevad ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning riiklike, maakondlike ja valdkondlike arengudokumentide kohta;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitustele haldusjärelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid teenistuse tegevusega seonduvaid vallavanema ja vahetu ülemuse antud ülesandeid;
  8) informeerivad avalikkust teenistuse tegevusvaldkonnaga seonduvatest tegevustest.

§ 13.   Ametiasutuse teenistused

  (1) Majandus- ja arenguteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis allub vallavanemale. Teenistus korraldab valla majandusliku tegevuse ja elukeskkonna arendamisega seonduvaid tegevusi. Teenistuse põhiülesanded on valla arendustegevuse koordineerimine, ruumiline planeerimine, ehituse ja maakorraldusega seotud ülesannete täitmine, heakorra, keskkonnakaitse ja jäätmemajanduse korraldamine, energeetika, teede, tehnovõrkude ja -rajatiste kasutamise korraldamine. Teenistust juhib vallavanem.

  (2) Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis allub vallavanemale. Teenistus korraldab ja kontrollib vallas sotsiaalhoolkande-, tervishoiu- ja lastekaitsealast tegevust, haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, koordineerib ja soodustab kodanikualgatuslikku tegevust ning lahendab nendesse valdkondadesse kuuluvaid küsimusi. Teenistust juhib abivallavanem.

  (3) Finantsteenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis allub vallavanemale. Teenistus korraldab ja kontrollib ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste finantsjuhtimisealast tegevust, vallaeelarve koostamist ja täitmist ning peab arvestust valla vara kasutamise kohta ja korraldab selle kasutamist. Teenistust juhib finantsjuht.

  (4) Vallakantselei on ametiasutuse struktuuriüksus, mis allub vallavanemale. Kantselei korraldab ametiasutuse ja valla omavalitsusorganite ning nende tööorganite asjaajamist ja õigusalast teenindamist, valla elanike arvestust ning infosüsteemide kasutamist. Kantseleid juhib vallasekretär.

  (5) Infotehnoloogiateenistus on ametiasutuse struktuuriüksus, mis allub vallavanemale. Teenistus korraldab vallavolikogu, vallavalitsuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste IT-alast teenindamist, ühtset IT-taristu arendamist, haldamist, turvameetmete väljatöötamist ja järelevalve teostamist turbemeetmete täitmise üle. Teenistus tagab IT-vahendite hankimise, nõuetekohase hooldamise ja funktsioneerimise. Teenistust juhib IT-juht.

5. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

§ 14.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

  (3) Teenistuskohad jaotatakse vastavalt ametnike ja töötajate iseseisvale otsustuspädevusele, vastutusele ja teenistuskohale kehtestatud nõuetele teenistusgruppideks: juhid, tippspetsialistid, keskastmespetsialistid, nooremspetsialistid ja töötajad.

  (4) Ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu (jaotuse ameti- ja töökohtadeks) ja liigituse (ameti- ja töökohtade nimetuse, teenistuskohtade tähtaja ja koormuse) kehtestab vallavolikogu otsusega.

§ 15.   Teenistujad

  (1) Ametnik on isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (3) Töötaja on isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega. Töötajal on vallaga eraõiguslik töösuhe.

§ 16.   Konkursi korraldamise kohustus

  (1) Teenistuskohtade koosseisus märgitud vaba ametikoht täidetakse avaliku teenistuse seadusega sätestatust lähtuvalt konkursi korras.

  (2) Konkursi korraldamise nõuetekohase täitmise eest vastutab vallavanem.

§ 17.   Teenistusse võtmise üldised tingimused

  (1) Ametnikuna võib teenistusse võtta isiku, kes vastab avaliku teenistuse seaduse §-s 14 sätestatud nõuetele.

  (2) Ametnikuna ei või teenistusse võtta isikut, kelle suhtes kehtib vähemalt üks avaliku teenistuse seaduse §-s 15 sätestatud piirangutest.

§ 18.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus.

  (2) Juhi teenistuskohal oleval ametnikul soovituslikult kõrgharidus.

  (3) Ametnik, kelle ametikohale on muu õigusaktiga sätestatud haridus- või pädevusnõue, peab vastama õigusaktis sätestatud nõuetele.

§ 19.   Nõuded töökogemusele

  Juhil peab ametisse nimetamiseks olema vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus või vähemalt 2-aastane töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas.

§ 20.   Nõuded teadmistele ja oskustele

  (1) Ametnik peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid õigusakte, oskama neid rakendada ning koostada.

  (2) Ametnik peab tundma asjaajamisele kehtestatud reegleid ning neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt täitma.

§ 21.   Palgakorraldus

  (1) Ametiasutuse ametnikul on õigus saada palka vastavalt avaliku teenistuses seaduses ja töötajal saada töötasu vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.

  (2) Ametnikule ja töötajale palga (töötasu) määramine ja maksmine toimub vastavalt ametiasutuse palgajuhendile. Palgajuhendi kehtestab vallavolikogu.

§ 22.   Hindamine

  (1) Vähemalt ühel korral aastas hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab ametniku vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6. peatükk FINANTSTEGEVUS 

§ 23.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse valla eelarvest.

§ 24.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab vallaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide vallavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamine.

7. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED 

§ 25.   Ametiasutuse hallatavad asutused

  (1) Ametiasutuse hallatavad asutused on teenuste osutamiseks moodustatud asutused, mis ei teosta avalikku võimu. Hallatavad asutused ei ole juriidilised isikud.

  (2) Ametiasutuse hallatava asutuse asutamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. Hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu kinnitamine ning muutmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

8. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 26.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) ametiasutused ühendatakse üheks ametiasutuseks, kusjuures ühendatavad ametiasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus ametiasutus;
  2) ametiasutus liidetakse teise ametiasutusega ja liidetav ametiasutus lõpetab tegevuse;
  3) ametiasutus jaotatakse vähemalt kaheks ametiasutuseks ja jagunev ametiasutus lõpetab tegevuse;
  4) ametiasutus eraldatakse teisest ametiasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus ametiasutus ja säilib esialgne ametiasutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (5) Ametiasutus korraldatakse või kujundatakse ümber vallavolikogu otsuse alusel.

§ 27.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Alutaguse Vallavolikogu 30.11.2017 määrus nr 5 „Alutaguse Vallavalitsuse põhimäärus“.

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Marek Kullamägi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json