Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Saue Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2023, 19

Saue Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 27.04.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 11 „Saue valla põhimäärus“ § 57 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saue Sotsiaalkeskus (edaspidi Sotsiaalkeskus) on Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Sotsiaalkeskuse tegevust koordineerib ametiasutuse sotsiaalosakond.

  (3) Sotsiaalkeskuse asukoht on Tule tänav 7, Saue linn, Saue vald, Harjumaa.

  (4) Sotsiaalkeskus on Saue valla elanikele sotsiaalteenuseid osutav hoolekandeasutus.

  (5) Oma tegevuses juhindub Sotsiaalkeskus Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (6) Sotsiaalkeskuses toimub asjaajamine ning teenuste korraldus eesti keeles.

  (7) Sotsiaalkeskusel on oma nimetusega sümboolika, vallaeelarve koosseisus kinnitatud iseseisev eelarve ja pangaarve valla kontsernikontos.

  (8) Sotsiaalkeskusel on õigus luua ja arendada suhteid teiste kohalike omavalitsuste ja muude sotsiaalteenuste korraldusega seotud organisatsioonidega arvestades Saue valla põhimääruses sätestatut.

  (9) Sotsiaalkeskusel on õigus osaleda asutuse eesmärke ja arengut toetavates projektides.

§ 2.   Sotsiaalkeskuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Sotsiaalkeskuse tegevuse eesmärgiks on Saue valla elanikele suunatud sotsiaalteenuste korraldamine, osutamine ja arendamine elanike parema iseseisva toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks.

  (2) Sotsiaalkeskuse põhiülesanneteks on:
  1) koduteenuse osutamine;
  2) tugiisikuteenuse osutamine täisealistele isikutele ja lastega peredele;
  3) isikliku abistaja teenuse osutamine;
  4) sotsiaaltransporditeenuse osutamine;
  5) vältimatu abi osutamine koostöös ametiasutuse sotsiaalosakonnaga;
  6) täisealistele isikutele määratud hooldajate toetamine;
  7) öömaja teenuse osutamine;
  8) pikaajalistele töötutele ja/või toimetulekutoetuse saajatele aktiveerivate tegevuste korraldamine;
  9) nõustamisteenuste ja teraapiate korralduse toetamine;
  10) abivahendite valiku ja kodukohanduste osas abivajajate nõustamine;
  11) teenuste osutamiseks ja arendamiseks projektide planeerimine ja elluviimine;
  12) põhitegevusega seotud teavitusürituste, koolituste ja infomaterjalide korraldamine, sotsiaalkeskusesse pöördujate nõustamine;
  13) pensionäride ja teiste aktiivsest elust kõrvalejäänud huvigruppide aktiveerimine, ühistegevuse toetamine;
  14) Sotsiaalkeskuse ruumide kasutuse võimaldamine eakate ja erivajadustega inimeste huvitegevuseks, vabaaja- ja huvitegevuste korraldamine nimetatud sihtgruppidele toetava tegevusena;
  15) Sotsiaalkeskuse teenuste kasutajate probleemide ja nende lahenduste kohta informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine ametiasutusele või statistiliste aruannete koostamine.

  (3) Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest osutab või korraldab Sotsiaalkeskus muid teenuseid täisealistele ja lastega perekondadele.

  (4) Oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks Sotsiaalkeskus:
  1) rajab oma igapäevase töö abistatavatega koostööle, üksteisest lugupidamisele, üksteise inimväärikuse austamisele ning inimõiguste järgimisele;
  2) abistab inimesi vastavalt nende vanusele, tervisele, võimetele ja iseloomule, arvestab abistatavate soove ja loob võimalused iseseisva toimetulekuvõime tõstmiseks;
  3) juhindub oma töös sotsiaaltöö eetikast, sotsiaalhoolekande põhimõtetest ja Sotsiaalkindlustusameti poolt koostatud juhenditest.

§ 3.   Juhtimine ja struktuur

  (1) Sotsiaalkeskust juhib juhataja, kelle nimetab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Juhataja täidab talle seadustes ja nende alusel antud aktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate teenuste või läbiviidavate tegevuste, sotsiaalkeskuse toimimise ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (3) Juhataja:
  1) esindab Sotsiaalkeskust ja tegutseb Sotsiaalkeskuse nimel ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui õigusaktid sätestavad teisiti;
  2) vastutab Sotsiaalkeskuse arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  3) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, asjaajamise ning teised töökorraldust puudutavad eeskirjad ja juhised;
  4) korraldab teenuste osutamist ning vastutab sõlmitud lepingute ja ametiasutuse sotsiaalosakonna poolt täitmiseks suunatud haldusaktidega määratud tegevuste kvaliteetse korraldamise eest;
  5) tagab Sotsiaalkeskuse tegevustega seotud teabe ja vajalike dokumentide koostamise, kogumise ja säilitamise kooskõlas kehtivate kordadega;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab personaliga töölepinguid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  7) kehtestab Sotsiaalkeskuse palgakorralduse põhimõtted;
  8) kinnitab Saue Vallavalitsuse kehtestatud korras töötajate koosseisu;
  9) kehtestab Sotsiaalkeskuse sisehindamise korra;
  10) tagab personali vastavuse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud nõuetele;
  11) tagab ruumide, nende sisustuse, maa-ala ja teenuse vastavuse rahvatervise seaduse alusel kehtestatud teenuse osutamise nõuetele nimetatud sihtgruppidele toetava tegevusena;
  12) esitab Saue Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud korras teenuste hindade kehtestamise ettepanekud ja Sotsiaalkeskuse eelarve eelnõu;
  13) tagab Sotsiaalkeskuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele, teeb Sotsiaalkeskuse eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema tööülesannete täitmisega;
  14) korraldab Sotsiaalkeskusesse saabunud teabenõuete, kirjade ja avalduste lahendamist;
  15) annab oma pädevuse piires Sotsiaalkeskuse tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning võtab vastu otsuseid ning kontrollib nende täitmist;
  16) esitab ametiasutusele viimase nõudel Sotsiaalkeskuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  17) tagab riigi ja valla ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  18) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

  (4) Juhataja võib moodustada asutuse töökorraldusega seotud küsimuste lahendamiseks nõuandvaid komisjone ja töörühmasid.

  (5) Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Saue vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (6) Juhataja äraolekul asendab teda Saue vallavanema poolt määratud isik.

§ 4.   Sotsiaalkeskuse finantseerimise, majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Asutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Sotsiaalkeskus on vallavara valitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on ametiasutus andnud oma valitsemisel oleva vara.

  (3) Sotsiaalkeskus kasutab oma valduses olevat vallavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Sotsiaalkeskus võib oma valduses oleva varaga teha tehinguid üksnes valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (4) Sotsiaalkeskusel on valla eelarve koosseisus oma kulude eelarve. Teenuste eest asutusele laekuvad tulud arvestatakse valla eelarve tuludena.

  (5) Teenuseid rahastatakse Sotsiaalkeskuse eelarvest ja abistatavate omaosalusest kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (6) Teenuste maksumuse aluseks on vallavalitsuse poolt kinnitatud teenuste hinnad.

  (7) Sotsiaalkeskusel on õigus saada annetusi, sihtotstarbelisi tulusid projektide elluviimisest ning eriteenuste (toitlustusteenus jms) pakkumisest ja heategevusürituste korraldamisest.

  (8) Sotsiaalkeskuse asjaajamise aluseks on juhataja poolt kinnitatud asjaajamiskord.

  (9) Sotsiaalkeskuse raamatupidamisarvestust peetakse ametiasutuses.

  (10) Sotsiaalkeskus esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 5.   Sotsiaalkeskuse ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

  Sotsiaalkeskuse ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub Saue Vallavolikogu otsuse alusel ja tema poolt kehtestatud korras.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 18. mai 2006. a määrus nr 9 „Saue Päevakeskuse põhimäärus”.

  (2) Saue Vallavalitsusel muuta äriregistris registreerimisnumbriga 75014557 registrisse kantud kohaliku omavalitsuse asutuse nimetus Saue Päevakeskus uueks nimetuseks Saue Sotsiaalkeskus.

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

Eero Kaljuste
vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json