HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.05.2023, 21

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu teenuse toetamise kord

Vastu võetud 27.02.2020 nr 9
RT IV, 06.03.2020, 2
jõustumine 01.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2021RT IV, 08.01.2022, 1611.01.2022, osaliselt jõustub 01.09.2022
29.12.2022RT IV, 04.01.2023, 704.01.2023, rakendatakse 01.01.2023
27.04.2023RT IV, 05.05.2023, 1208.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib koolieelsele eralasteasutusele või -lapsehoiule Saue valla lapse eest eralasteaias või -lapsehoius vanema poolt makstava kohatasu osalist või täielikku hüvitamist Saue valla eelarvest.

  (2) Määrusega kehtestatakse toetuse maksmise alused, toetuse määramise ja maksmise kord ning järelevalve kord toetuse kasutamise üle.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eralasteaed - koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsev ning tegevusluba omav koolieelne eralasteasutus;
  2) eralapsehoid - lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellele on kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
  3) teenus - eralasteaia või -hoiu pakutav lapsehoiuteenus;
  4) teenuse pakkuja - eralasteaed või -lapsehoid, mis pakub vastavat teenust Saue valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud eelkooliealisele 1,5 - 8-aastasele lapsele;
  5) Saue valla elanik - isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald;
  6) lapsevanem - lisaks lapse seaduslikule vanemale ka lapse eestkostja;
  7) üksikvanem - vanem, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Saue Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite;
  8) kohatasu - lapsevanema poolt makstav lapsehoiutasu eralasteaias või –lapsehoius, mis ei sisalda tasu toitlustamise eest;
  9) Saue Vallavalitsus on Saue valla ametiasutus;
  10) Saue vallavalitsus on Saue valla kollegiaalne täitevorgan;
  11) ARNO - Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteem ARNO.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023]

§ 3.   Toetuse maksmise alused

  (1) Toetuse saamise õigus on teenuse pakkujal, kus saab teenust laps, kelle elukoht koos vähemalt ühe lapsevanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga. Kui laps asub esmakordselt kasutama kohta eralasteaias või –hoius ja laps ja vähemalt üks vanem ei ole 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud, makstakse teenuse pakkujale lapse eest toetust alates lapse ja vanema(te) Saue valla elanikuks registreerimisele järgnevast kuust kuni kalendriaasta lõpuni või kuni laps ja vanem(ad) on Saue valla elanikud.

  (2) Toetus määratakse teenuse pakkuja taotluse alusel Saue vallavalitsuse korraldusega nõuetekohase taotluse esitamise kuule järgneva kalendrikuu 1. kuupäevast

  (3) Teenuse pakkuja peab teavitama lapse teenusele asumisest Saue Vallavalitsust enne lapse teenusele asumist, kandes lapse andmed ja teenusele asumise kuupäeva ARNOsse.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023]

  (4) Lapse asumisel teenusele kuu keskel makstakse selle lapse eest toetust alates lapse teenusele asumise kuule järgnevast kalendrikuust. Kui laps asub teenusele kalendrikuu esimesest tööpäevast, makstakse toetust teenusele asumise kuust alates.

  (5) Ühe lapse eest makstakse sama perioodi eest toetust ainult ühele teenuse pakkujale. Perioodi minimaalseks ühikuks on kalendrikuu, v.a juhul, kui laps, kelle eest toetust makstakse, saab jooksval kuul 1,5-aastaseks. Sellisel juhul makstakse lapse 1,5-aastaseks saamise kuul toetust proportsionaalselt kalendripäevade arvule, mis järgnevad lapse 1,5-aastaseks saamise päevale.

  (6) Toetust ei maksta lapse eest, kes on saanud jooksva aasta 1. oktoobriks vähemalt 3-aastaseks ja kellele on pakutud kohta Saue valla piirkonna munitsipaallasteaias.

  (7) Toetust makstakse kaheteistkümne (12) kuu eest aastas. Juulikuu eest makstakse teenuse pakkujale lisaks toetusele lapsevanema poolt kaetav kohatasu nende laste eest, kelle vanem ei ole teenuse pakkujale teenuse kasutamisest juulikuus hiljemalt 15. märtsiks ette teatanud ja kes juulikuus mitte ühelgi päeval teenust ei kasuta ning teenuse pakkuja vanemale kohatasu arvet juulikuu eest ei esita. Saue Vallavalitsusel on õigus kontrollida laste teenuse kasutamist juulikuus.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023; 2023. aastal lõpeb teenuse kasutamisest etteteatamise tähtaeg 31. mail.]

  (8) Kui lapsele on määratud raske või sügav puue ning koolivälise nõustamisemeeskonna poolt väljastatud otsusega on soovitatud koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes eri- või sobitusrühma, makstakse toetust alates koha kinnitamise otsuse tegemise päevale järgnevast kalendrikuust. Juhul kui laps lõpetab teenuse kasutamise kuu keskel, makstakse toetust jooksva kuu lõpuni.

  (9) Toetust makstakse üks kord kuus kui ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus teenuse pakkujale, kes rakendab põhimõtet, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohatasu ühes kuus ühe lapse kohta ei ületa 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, on kuni 450 eurot kalendrikuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud). Toetus ei ole suurem kui 80% hinnakirja järgsest kohamaksumusest lapse kohta kuus.
[RT IV, 04.01.2023, 7 - jõust. 04.01.2023, rakendatakse 01.01.2023.]

  (2) Toetuse suurus teenuse pakkujale, kes ei soovi fikseerida lapsevanema poolt kaetava kohatasu osa maksimaalset määra, on kuni 300 eurot kalendrikuus, kuid mitte suurem kui hinnakirja järgne kohamaksumus lapse kohta kuus, kui mõlemad lapsevanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanik(ud).
[RT IV, 04.01.2023, 7 - jõust. 04.01.2023, rakendatakse 01.01.2023.]

  (3) Lapse eest, kelle ühe või mõlema vanema elukoht ei ole Rahvastikuregistri andmetel Saue vallas toetuse maksmise aasta seisuga ja kelle vanem ei ole käesoleva määruse mõistes üksikvanem, makstakse toetust 50% toetuse maksimummäärast.

  (4) Toetuse suurus on 100% raske või sügava puudega lapse kohamaksumusest kuus, kui koolivälise nõustamismeeskonna poolt väljastatud otsusega on lapsele soovitatud koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes eri- või sobitusrühma ning Saue vallavalitsus on kinnitanud oma korraldusega lapsele koha eralasteaias või -lapsehoius.

§ 5.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Toetuse saamiseks esitab teenuse pakkuja Saue Vallavalitsusele taotluse Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023]

  (2) Saue Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele ning nõuab vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi. Teenuse pakkuja peab nõutavad dokumendid või andmed esitama Saue Vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (3) Saue vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise oma korraldusega 30 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Taotluse rahuldamise korralduses sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse suurus;
  3) toetuse maksmise alguskuupäev.

  (5) Väljamakstava toetuse täpne suurus kuus kujuneb arvestades § 4 sätestatut.

  (6) Teenuse pakkujale makstakse toetust üks (1) kord kuus eelmise kuu eest pärast seda, kui teenuse pakkuja on esitanud Saue Vallavalitsusele e-arve.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023]

  (7) Saue Vallavalitsus kontrollib teenuse pakkuja poolt esitatud arve vastavust käesolevale määrusele ja ARNOs olevale laste nimekirjale, kelle eest vastava kuu toetust makstakse, ning kinnitab või tagastab arve puuduste kõrvaldamiseks seitsme (7) kalendripäeva jooksul arve esitamisest.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023]

  (8) Saue Vallavalitsus kannab toetuse üle teenuse pakkuja poolt esitatud arve alusel sellel näidatud arveldusarvele arvel toodud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui neliteist (14) kalendripäeva arve esitamisest. Kui Saue Vallavalitsus tuvastab arvel puudusi, siis lükkub arve tasumise tähtaeg edasi päevade arvu võrra, mis kulub puuduste kõrvaldamiseks.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023]

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Teenuse pakkuja, kellele on määratud toetus, on kohustatud tagama, et ARNOsse on sisestatud õigeaegselt lapse andmed ning teenusele asumise ja teenuse kasutamise lõpetamise kuupäev. ARNOsse sisestatud teenusele asumise kuupäev ning teenuse kasutamise lõpetamise kuupäev peavad olema vastavuses teenuse pakkuja ja lapsevanema vahel sõlmitud lepinguga.
[RT IV, 05.05.2023, 12 - jõust. 08.05.2023]

  (2) Teenuse pakkuja on kohustatud teavitama Saue Vallavalitsust kirjalikult teenusel käivate Saue valla elanikest laste andmete toetuse maksmist mõjutavate asjaolude muutumisest hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul.

  (3) Saue Vallavalitsusel on õigus nõuda selgitusi ning kontrollida teenuse pakkujale eraldatud toetuse kasutamise vastavust sihtotstarbele.

  (4) Teenuse pakkuja on kohustatud viivitamatult informeerima Saue Vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud teenuse pakkuja õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (5) Saue Vallavalitsus võib nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist neljateistkümne (14) päeva jooksul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) muudel õigusaktidega sätestatud juhtudel.

§ 7.   Toetuse maksmise lõpetamise alused

  Saue Vallavalitsus lõpetab toetuse maksmise, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) teenuse pakkuja esitab vastava taotluse;
  4) teenuse pakkuja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  5) muudel õigusaktidega sätestatud juhtudel.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud rahastamise otsused kehtivad kuni nendes märgitud kuupäevani või uue otsuse tegemiseni.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 1. septembril 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json