HaridusKool

Teksti suurus:

Munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2012, 16

Munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord

Vastu võetud 16.12.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 73 lg 1 alusel.

1. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Kambja Põhikooli, Kuuste Kooli ja Unipiha Algkooli hoolekogude (edaspidi hoolekogu) moodustamist, koosseisu muutmist ja hoolekogu töökorda.

§ 2.  Hoolekogu koosseis

  (1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu esindaja, õppenõukogu esindaja, 3 kuni 6 kooli õpilaste vanemate ja kuni 2 vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat. Kui on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja. Kuuste Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad täiendavalt lasteasutuse õpetajate esindaja ning lasteaia iga rühma lastevanemate esindaja.

  (2) Õpilaste vanemate esindajad valitakse hoolekogusse lastevanemate üldkoosolekul kolmeks aastaks.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate õpilaste vanemate ja lasteaia laste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.  Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor.

§ 4.  Vallavolikogu esindaja

  Vallavolikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks.

§ 5.  Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajate valimised toimuvad õppenõukogu koosolekul ja lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekul kolmeks aastaks.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt ja pedagoogilise nõukogu liikmete poolt. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev pedagoog. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

  (3) Esindaja valimine toimub hääletamise teel. Enim hääli saanud kandidaat osutub valituks hoolekogusse.

§ 6.  Lastevanemate esindajate valimine

  (1) Lastevanemate esindajate valimine toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Kooli direktor avaldab lastevanemate üldkoosoleku kohta teate vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist kooli veebilehel. Klassijuhatajad teatavad üldkoosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Teatatakse üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

  (3) Lastevanemate üldkoosolekut juhatab kooli direktor.

  (4) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lastevanemate poolt.

  (5) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad lastevanemad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

  (6) Esindajate valimine toimub hääletamise teel.

  (7) Lastevanemate poolt esitatud ja enim hääli saanud kandidaadid osutuvad valituks hoolekogusse.

  (8) Lastevanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

  (9) Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul lastevanemate koosolekul hoolekogu koosseisu oma esindaja jooksvaks õppeaastaks. Valimised toimuvad käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

§ 7.  Vilistlaste esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (2) Kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse esindaja, kui kooli direktor on teinud vastava ettepaneku.

  (3) Kooli organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht ja kooli tegevust toetava organisatsiooni esindaja esitavad kooli direktorile kirjalikult esindajate andmed.

§ 8.  Hoolekogu liikmete volituste kestus

  (1) Vallavolikogu esindaja volitused kehtivad tema volikogu liikme volituste kehtivuse aja.

  (2) Lastevanemate esindaja volitused lõpevad ennetähtaegselt lapse kooli õpilaste või lasteaia rühma nimekirjast väljaarvamisel.

  (3) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

  (4) Lastevanemate või pedagoogide esindaja ennetähtaegse lahkumise korral korraldab kooli direktor tema asemele uue liikme valimised.

§ 9.  Hoolekogu liikmete arvestus

  (1) Hoolekogusse valitud liikmete ja nende volituse tähtaegade üle peab arvestust kooli direktor. Kooli direktor tagab hoolekogu liikmete nimekirja avaldamise kooli kodulehel.

  (2) Hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor, kes juhatab koosolekut kuni hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimiseni.

2. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 10.  Tegutsemise alused

  Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

§ 11.  Ülesanded ja pädevus

  (1) Hoolekogu ülesanded ja pädevus on määratud kooli põhimääruses.

  (2) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (3) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 12.  Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles määratakse:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtaeg.

§ 13.  Koosolekute kokkukutsumine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Esimese hoolekogu koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult või e-kirjaga vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (4) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (5) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

§ 14.  Koosolekute läbiviimine

  (1) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees ja aseesimees.

  (3) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (4) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

  (5) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) päevakord;
  7) sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused ja ettepanekud;
  9) hoolekogu liikmete eriarvamused, kui nad soovivad eriarvamuse protokollimist.

  (6) Protokollile kirjutava alla hoolekogu esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija.

  (7) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega. Hoolekogu protokollid avalikustatakse kooli kodulehel.

§ 15.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega tutvuda.

§ 16.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Irma Drenkhan
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json