Teksti suurus:

Kadrina Vallavolikogu 2010. aasta 17. detsembri määrusega nr 24 kehtestatud Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimääruse muutmine

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 3

Kadrina Vallavolikogu 2010. aasta 17. detsembri määrusega nr 24 kehtestatud Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimääruse muutmine

Vastu võetud 28.05.2014 nr 10

Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu 2010. aasta 17. detsembri määrusega nr 24 kehtestatud Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimääruse § 24 lõike 1 ja Kadrina Vallavolikogu 2014. aasta 30. aprilli määrusega nr 7 kehtestatud Kadrina valla munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise korra ja töökorra ning lähtudes haldusmenetluse seaduse paragrahvi 64 lõikest 1 Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

§ 1. Muuta Kadrina Vallavolikogu 2010. aasta 17. detsembri määrusega nr 24 kehtestatud Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimääruse paragrahvi 18 järgmiselt:
1) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastada järgmiselt:
„(2) Hoolekogusse kuuluvad volikogu esindaja; kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli, teine lasteaia õpetajaid; neli lastevanemate esindajat. Kui koolis on loodud õpilasesindus, siis kuulub hoolekogusse üks õpilaste esindaja. Hoolekogu koosseisu kuulub üks vilistlaste ja üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja“;
2) paragrahvi 18 lõige 3 sõnastada järgmiselt:
„(3) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus iga nelja aasta tagant kooli direktori ettepanekul. Hoolekogu moodustamise korra ja töökorra kehtestab volikogu“;
3) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastada järgmiselt:
„(4) Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor. Hoolekogu liikmete valimine toimub volikogu poolt kehtestatud korra alusel“;
4) paragrahvi 18 lõige 5 tunnistada kehtetuks;
5) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastada järgmiselt:
„(6) Hoolekogu esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt iga aasta 1. novembriks lastevanemate koosolekule ja vallavalitsusele.“
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json