Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kadrina Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise suurus ja kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 5

Kadrina Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise suurus ja kord

Vastu võetud 28.05.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 17 lõike 3 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 22 alusel vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmiseks.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Kadrina Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise, volikogu komisjoni esimeestele tasu maksmise ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise suurust ja maksmise korda.

§ 2.   Tasu suurus

  Vallavolikogu komisjoni esimehele makstakse tasu 25% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest.

§ 3.   Tasu saamine

  (1) Vallavolikogu komisjoni esimehele makstakse tasu nende kalendrikuude eest, mil koosolekud on läbiviidud ja protokollid nõuetekohaselt vormistatud.

  (2) Vallavolikogu komisjonide koosolekute toimumise üle peab arvestust volikogu esimees.

§ 4.   Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulude hüvitamine

  (1) Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kuludest hüvitatakse üksnes need, mis on volikogu esimehega eelnevalt kokku lepitud. Kuludokumendid kinnitab volikogu esimees ja esitab vallavanemale väljamaksmise käskkirja koostamiseks.

  (2) Vallavolikogu liikmetele hüvitatakse isikliku sõiduauto (isiklikus omandis olev või liisinglepingu alusel kasutatav) kasutamise kulud, mis on seotud vallavolikogu ülesannete täitmisega 0.30 eurot läbisõidetud kilomeetri eest, kuid mitte rohkem kui 35 eurot kuus ja välja arvatud istungil osalemisega seotud kulud.

  (3) Isikliku sõiduautoga tehtud kulud hüvitatakse volikogu liikme poolt esitatud kirjaliku aruande alusel, milles peab olema näidatud sõidu aeg, iga sõidukorra puhul sõiduauto spidomeetri alg- ja lõppnäit, läbitud kilometraaž ja sõidu eesmärk (vorm lisatud käesolevale korrale).

  (4) Isikliku sõiduautoga ametisõitudeks tehtud kulud kinnitab volikogu esimees.

  (5) Isikliku sõiduautoga tehtud kulude hüvitamise aruanne esitatakse raamatupidamisele hiljemalt jooksva kuu eelviimasel tööpäeval.

§ 5.   Tasu ja hüvitise väljamaksmine

  (1) Tasu ja hüvitis makstakse välja valla eelarves selleks ettenähtud summadest.

  (2) Vallavolikogu komisjoni esimehele makstakse tasu üks kord kvartalis, kvartali viimasel kuul.

  (3) Volikogu esimees esitab tasu maksmise ettepaneku hiljemalt kolm tööpäeva enne kvartali lõppu vallavanemale, mille põhjal vormistatakse vallavanema käskkiri.

  (4) Isikliku sõiduautoga tehtud kulude hüvitis makstakse välja üks kord kuus, s.o. jooksva kuu eest jooksva kuu lõpul.

  (5) Volikogu ülesannete täitmisel tehtud kuludokumendid kinnitab volikogu esimees või aseesimees ja esitab vallavanemale väljamaksmise käskkirja koostamiseks.

  (6) Vallavalitsuse raamatupidamine maksab tasu ja hüvitise saaja poolt näidatud pangakontole.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2005. aasta 23. novembri määrus nr 1 „Kadrina Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise suurus ja kord”;

  (2) Kadrina Vallavolikogu 2008. aasta 27. veebruari määrus nr 73 „Kadrina Vallavolikogu 2005. aasta 23. novembri määruse nr 1 „Kadrina Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise suurus ja kord” muutmine.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json