Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 6

Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord

Vastu võetud 28.05.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse paragrahvi 8 punktid 2 ja 3 ning spordiseaduse paragrahvi 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele projektidele ja programmidele (edaspidi üritused) toetuste taotlemise, taotluse läbivaatamise ning toetuse eraldamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuuri-, spordi- ja noorsootööalast tegevust Kadrina vallas.

  (3) Toetust saavad taotleda juriidilised isikud (mittetulundusühingud, seltsingud).

  (4) Toetust antakse tegevusteks, mis on suunatud valla elanikele vaba aja sisustamiseks või mis on seotud valla esindamisega:
  1) noorteüritused ja -programmid;
  2) kultuuriüritused ja -programmid;
  3) spordiüritused ja -programmid;
  4) tegevustoetused.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis on toodud käesolevas korras lisa 1 „Taotlus toetuseks Kadrina valla eelarvest”. Taotlus esitatakse iga eelarveaasta kohta vallavalitsusele paberkandjal või e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 15. oktoobriks.

  (2) Taotluses märgitakse taotleja nimi, aadress, isiku- või registrikood, sidevahendid, panga rekvisiidid, planeeritava ürituse või programmi nimetus, toimumise koht ja aeg, koostööpartnerid, eelarve ja taotletav summa.
Põhitegevuse toetuse taotlemise korral on vajalik ära näidata omavahendite olemasolu ja kasutamine (lisa 1) ning lisada põhikiri (esmakordsel taotlemisel) ja liikmete nimekiri.

  (3) Toetus eraldatakse eelarveaastaks, jaanuarist - detsembrini.

  (4) Toetuse taotlusi üksikürituste korraldamiseks võetakse vastu erandkorras eelarveaasta jooksul, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult eelarves ettenähtud vahendite olemasolu korral.

  (5) Põhitegevuse toetamisel on oluline liikmete arvu suurus või tegevuse mitmekülgsus või olulisus valla seisukohalt, mille otsustab vallavalitsus.

§ 3.   Taotluse läbivaatamine.

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 15 päeva.

  (2) Vallavalitsusel on õigus:
  1) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega;
  2) rahuldada taotlus ühekordselt täies mahus või osaliselt eelarveaasta jooksul reservvahendite olemasolu korral, kuid mitte rohkem kui 2 000 eurot.

  (3) Vallavalitsus võib kaasata vallavolikogu komisjone nõuandva hääleõigusega üksikürituste korraldamiseks esitatud toetuste taotluste menetlemisele.

  (4) Vallavolikogu komisjon esitab omapoolse ettepaneku toetuse eraldamiseks vallavalitsusele enne valla eelarve projekti esitamist volikogule.

§ 4.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Toetuse suuruse määramisel on aluseks Kadrina Vallavolikogu poolt vastuvõetud eelarves vastavale tegevusele planeeritud summa.

  (2) Toetuse eraldamise või eraldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt.

  (4) Toetuse maksmist ja kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus, vastavalt käesoleva korra lisale 2 „Leping” ja lisale 3 „Aruanne”.

  (5) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu ühe kuu jooksul arvates toetuse eraldamise otsuse vastuvõtmisest.

  (6) Vastavalt lepingule kohustub toetuse saaja talle eraldatud toetust sihipäraselt, s.o. vastavalt taotluses esitatud eesmärgil, kasutama.

  (7) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi või teha ümberarvestus:
  1) kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja/või nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  3) kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) kui tegevuse käigus vähenes tegelik toetuse kasutamise suurus;
  5) kui toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse Kadrina valla 2015. aasta eelarvest toetuste eraldamisel.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2005. aasta 30. märtsi määrus nr 58 ”Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise korra kehtestamine”.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Toetuse taotlus

Lisa 2 Leping toetuse kasutamiseks

Lisa 3 Aruanne toetuse kasutamise kohta

/otsingu_soovitused.json