ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 27

Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 28.05.2014 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korra Kuusalu valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas ning Vee-ettevõtja lepingutes ja tingimustes kasutatakse seadusandluses ja standardites toodud mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava – kava, mille kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu ja mille alusel piirkonnas toimub ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamine;
  2) arenduspiirkond – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas sätestatud (otseselt liitumisega seostatav) piirkond, kus arendatakse ühisveevärki ja kanalisatsiooni vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale;
  3) arvestusperiood – veevarustuse reovee või sademevee ärajuhtimise teenuse osutamise periood, mille kohta kliendile esitatakse arve;
  4) fekaalid – kuivkäimlatest ja kogumiskaevudest väljaveetavad jäätmed;
  5) joogivesi – joogiks, toidu valmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi;
  6) kaitsevöönd – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on seaduse alusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks;
  7) kanalisatsiooni vaatluskaev – maapinnale ulatuva luugiga kaev (toru) kanalisatsiooni torustikul;
  8) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõigus;
  9) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistu pool asuvad ehitised ja seadmed, sealhulgas ehitiste siseveevärk ja - kanalisatsioon;
  10) klient – kinnistu omanik, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik, kelle kinnistu või ehitise veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga vajaliku torustikuühenduse kaudu ja kellega Vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgist vee võtmiseks, reovee või sademevee ärajuhtimiseks;
  11) kontrollkaev – nõuetele vastav kanalisatsiooni vaatluskaev proovi võtmiseks kinnistult ärajuhitavast reo- ning sademeveest;
  12) liitumine – kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga veevarustuse, reovee või sademevee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
  13) liitumistasu – tasu, mis tuleb kinnistuomanikul, hoonestusõiguse alusel maakasutajal või ehitise kui vallasasja omanikul maksta kinnistu või ehitise kui vallasasja veevärgi või kanalisatsiooni ühendamiseks ühisveevärgi või kanalisatsiooniga;
  14) liitumispunkt – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olulise osana ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja-kanalisatsiooni ühenduskoht;
  15) mõõdukaev – kaev, kus asub mõõdusõlm;
  16) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  17) paisutustase – tõenäoline tase, milleni võib tõusta reo- või sademevee tasapind
ühiskanalisatsioonis;
  18) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki (üldjuhul maakraan);
  19) peatoru – ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reovee või sademevee ärajuhtimine;
  20) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
  21) saasteaine (reoaine) – mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust;
  22) reostus – vee omadusi halvendav saasteainete, organismide sisaldus vees, vee ülemäärane soojus või radioaktiivsus;
  23) reostusgrupp – reovee reostustaset näitavate reostusnäitajate vahemik, mis on aluseks ülenormatiivse reostuse tasu kehtestamisele. Reostusgrupp on veeteenuse hinna alus;
  24) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  25) reovee kanalisatsioon – ehitised ja seadmed reovee ärajuhtimiseks ja kanaliseerimiseks;
  26) sademevesi – loodusliku päritoluga sademe- ja drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi, mis ei ole reovesi ning mis juhitakse sademevee kanalisatsiooni;
  27) sademevee kanalisatsioon – ehitised ja seadmed sademevee ärajuhtimiseks ja kanaliseerimiseks;
  28) sisendustoru – kinnistu veevärgi torustiku lõik liitumispunktist veearvestini;
  29) tegevuspiirkond – piiritletud maa-ala, kus Vee-ettevõtja osutab veega varustamise, reovee või sademevee ärajuhtimise teenuseid;
  30) Vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab ühiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee või kinnistult sademevee ärajuhtimist. Vee-ettevõtja määrab Kuusalu vallavalitsus;
  31) volitatud isik – isik, kes Kuusalu vallavalitsuse korraldusega on volitatud kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;
  32) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reo- või sademevett ärajuhtiv toru peatorust liitumispunktini, viimane kaasa arvatud;
  33) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avarii – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste või seadmete ettenägematu purunemine või mittetoimimine, mille tagajärjel oluliselt halveneb või katkeb klientide veega varustamine, nende reovee või sademevee ärajuhtimine või on ohustatud inimesed, ehitised või keskkond;
  34) ühisveevärk ja -kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine, reovee või sademevee ärajuhtimine ja mis on Vee-ettevõtja hallatav.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omaniku (edaspidi liituja) taotlusel, tema ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja Vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse, reovee või sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Kui liitumistingimused ei muutu, ei tule kliendi vahetumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või nende osade välja vahetamisel tasuda liitumistasu.

  (5) Kui klient soovib kasutada täiendavaid veevarustuse, reovee või sademevee ärajuhtimise teenuseid (sh saasteainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb Vee-ettevõtja.

  (6) Kui Vee-ettevõtja või liituja või klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul ja seda käsitletakse eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 4.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on haldusmenetluses haldusaktiga ja Vee-ettevõtja kooskõlastusega või kohtu poolt määratud liitumispunkt. Vastavate haldusaktide puudumisel määratakse liitumispunk Vee-ettevõtja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel. Nõuded liitumispunkti paigutuse ja tehniliste parameetrite kohta esitatakse liitumistingimustes. Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa.

  (2) Liitumispunkt asub üldjuhul avalikult kasutataval maal, kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri.

  (3) Ühisveevärgiga on liitumispunktiks üldjuhul peakraan, ühiskanalisatsiooni liitumispunktiks on üldjuhul kinnistu piirist väljaspool asuva kanalisatsiooni- või kontrollkaev, millesse suubub kinnistu reovesi. Kui kanalisatsiooni liitumispunkti ei ole mingil muul viisil võimalik määratleda, siis on liitumispunktiks kinnistu piir. Kui olemasoleval veetorustikul peakraan puudub või asub kinnistu piirist kaugemal kui üks meeter ning liitumispunkti asukoht ei ole käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt poolte vahel teisiti kokku lepitud, on liitumispunktiks kinnistu piir.

  (4) Kui liitumist võimaldav peatorustik asub kinnistus sees, on liitumispunktiks veetorustiku puhul peakraan ja kanalisatsioonitorustikul ühenduskoht peatorul paiknevas kaevus.

  (5) Kui kinnistu asukohast ja kinnistul paiknevate kinnistu kanalisatsiooni tehnilistest lahendustest sõltuvalt ei ole võimalik kinnistult reovett isevoolselt ühiskanalisatsiooni juhtida, määratakse kanalisatsiooni liitumispunktiks lähim, tehniliselt sobilik, ühiskanalisatsiooni peatorul olev kaev.

  (6) Liitumispunkt fikseeritakse kirjalikult liitumislepingus ja selle lisades, sealhulgas Liitumise tehnilistes tingimustes.

  (7) Kui kinnistul puudub liitumisleping, loetakse liitumispunktiks käesoleva eeskirja §6 lõigetes 2 ja 3 määratud liitumispunkt. Kui kinnistu ei piirne avalikult kasutatava maaga, vaid saab ühenduse läbi ühe või mitme eraõigusliku kinnistu, asub liitumispunkt lähima avalikult kasutatava maaga piirneva kinnistu piiril, avalikult kasutataval maal. Liitunule kehtivad ka liitumislepingu puudumisel automaatselt kinnistusisestele vee ja kanalisatsioonirajatistele Vee-ettevõtte üldised tehnilised tingimused ja üldised kinnistu liitumispunkti tehnilised parameetrid:
  1) veeühenduse korral: toru nominaalläbimõõt 25 mm (plasttorudel DE 32), garanteeritud voooluhulk 0,5 m3 ööpäevas.
  2) kanalisatsiooniühenduse korral: toru nominaalläbimõõt 150 mm (plasttorudel DE 160), on garanteeritud vooluhulk 0,5 m3 ööpäevas.
  3) teenindus- ja tootmisotstarbega liitujate liitumispunktide tehnilised parameetrid lepitakse kokku iga liituja jaoks eraldi, vastavalt piirkonna Vee-ettevõtja võimalustele ja väljastatud tehnilistele tingimustele.

  (8) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkt on sissevoolu peatorul asuv kaev, kui pole kokku lepitud teisiti. Liitumispunktide asukohti piiritlusaktis ei fikseerita.

  (9) Kinnistu piiride või hoonestuse muutmise korral tuleb kliendil see eelnevalt kooskõlastada Vee-ettevõtjaga. Kui seoses muudatustega tekib vajadus liitumispunktide või teiste veevärgi- või kanalisatsioonirajatiste ümberehitamiseks, seab Vee-ettevõtja tehnilised tingimused koos teostustähtajaga 30 kalendripäeva jooksul kooskõlastamise taotluse esitamise päevast arvates.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 5.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja Vee-ettevõtjale taotluse, mis peab sisaldama:
  1) liituja isikuandmeid;
  2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta, vajadusel detailplaneeringu koopiat;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta, ehitusprojekti, ehitusloa või kasutusloa koopiat;
  4) andmeid ühisveevärgi vee kasutuse kavandatava otstarbe ja koguse kohta;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee, sadevee kanalisatsiooni suunatava sademevee koguse, saasteainete ja reostusnäitajate kohta. Saasteainete ja reostusnäitajate andmeid ei nõuta elamumaa sihtotstarbega kinnistutelt;
  6) ettepanekut liitumispunkti(de) asukoha kohta;
  7) ettepanekut kinnistu veevärgi ning kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) kinnistu plaani (soovitavalt mõõtkavas 1: 500 ) koos kõigi olemasolevate hoonete ja rajatistega, kavandatavate hoonete eeldatava paiknemisega, koos olemasolevate- ja kavandatavate tehnovõrkudega;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbega kinnistutel esitada andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste seadmiseks.

  (3) Vee-ettevõtjal on õigus loobuda mõnest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ehitusprojekti, ehitusloa või kasutusloa koopia nõudest, kui hooned ja rajatised on ehitatud enne 14.05.1995 ja eelnimetatud dokumentide hankimiseks peab liituja tegema ebamõistlikult suuri kulutusi.

§ 6.   Liitumise tehniliste tingimuste seadmine

  (1) Taotluse esitamise päevast 30 kalendripäeva jooksul seab Vee-ettevõtja taotlejale kirjalikult Liitumise tehnilised tingimused, sh piiratud ulatuses liitumise tingimused, või jätab taotluse rahuldamata.

  (2) Liitumise tehnilistes tingimustes märgitakse:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu, reovee ning sademevee ärajuhtimise tarbimisvõimsused (l/s), kogused, reo- ning sademeveega ära juhtida lubatavad saasteained ning ärajuhitava reovee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, õli- või rasvakogujad, vooluhulga regulaatorid, ühtlustusmahutid jne);
  5) liitumisprojekti koosseisu kohta esitatavad nõuded;
  6) liitumise tehniliste tingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada ühisveevärgi nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, mille kogust või selles sisalduvat reostust või reostuse kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni viimast kahjustamata.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses, kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo- ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult, märkides selle põhjused.

§ 7.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt (edaspidi liitumisprojekt) peab vastama Vee-ettevõtja väljastatud liitumise tehnilistele tingimustele ning Kuusalu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja nõuetele.

  (2) Liitumisprojekti koosseisus peavad olema vähemalt:
  1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse seletuskiri koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguse- ja reostusnäitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

  (3) Liituja ning Vee-ettevõtja kokkuleppel võib liituja samal ajal liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti.

  (4) Kuusalu valla ja Vee-ettevõtja nõusolekul võib liitumisprojekti asendada kinnistu veevarustus või kanalisatsiooni rajatiste skemaatilise lahendusega, kuid sellisel juhul tuleb kinnistu veevarustus või kanalisatsiooni rajatiste ehitamisel täita Vee-ettevõtja kehtestatud kinnistu üldiseid tehnilisi tingimusi ja Eesti Standardeid või neid asendavaid normatiivdokumente. Liitumisprojekti puudumisel ei vastuta Vee-ettevõtja ühegi kinnistul tekkiva tehnilise pretensiooni eest.

§ 8.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti Vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse liitujale kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist.

  (2) Liitumislepingus märgitakse:
  1) liitumise tehnilised tingimused (mis vajaduse korral on liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumisvõimsus (l/s) ja liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
  3) liitumistasu maksmise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) vajaduse korral muud liitumise kohta esitatavad nõuded.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse liitumistasu kalkulatsioonist lähtudes, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehituseks vajalikest töödest, arvestades riigihangete seadust. Kui riigihanget ei korraldata, on liitujal õigus osaleda ehitaja valikul.

  (4) Kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja § 7 lõigete 1 ja 2 nõuetele, on Vee-ettevõtjal õigus jätta liitumisleping sõlmimata. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt seda kooskõlastamata, märkides kooskõlastamata jätmise põhjused.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus sõlmida liitujaga liitumise eellepingu, kui liitumistasu suurus ületab eeldatavalt 1000 eurot, lähtudes käesoleva eeskirja punktidest ja kehtivast seadusandlusest.

§ 9.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu kohaselt tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks, kui Vee-ettevõtja on täitnud lepingulised kohustused, ning liitujal on võimalik saada lepingu kohasest liitumispunktist ühisveevärgi vett, juhtida ühiskanalisatsiooni liitumispunkti reovett või juhtida sademevett sademevee süsteemi.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumise tehnilised tingimused ning piiritluspunktide skeemid on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osad.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema rajatud vastavuses Vee-ettevõtja tehniliste tingimustega. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida Vee-ettevõtja esindajal ning vallavalitsuse korraldusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks eksemplar antakse liitujale. Liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Kui Vee-ettevõtja poolt on vastavalt liitumislepingule liitumispunktid rajatud, tekib Vee-ettevõtjal õigus mõistliku aja jooksul teenuslepingu sõlmimiseks. Teenuselepingu sõlmimise aeg lepitakse kokku liitumislepinguga.

  (5) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning liitumispunktid jäävad Vee-ettevõtja omandisse.

§ 10.   Liitumislepingu lõpetamine

  (1) Liitumisleping lõpetatakse liituja soovil, kui ta loobub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisest.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping üles öelda:
  1) juriidilise isiku lõpetamisel, kui juriidilisel isikul ei ole õigusjärglast;
  2) juriidilise isiku pankroti korral;
  3) muudel õigusaktidest ja liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (3) Liitumislepingu lõpetamise korral katab liituja Vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde, töö katkestamisega seotud kulutused ja osutatud teenuste eest, arvestades võlaõigusseaduse §-s 655 sätestatut.

3. peatükk LIITUMISTASU MAKSMINE 

§ 11.   Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

  (1) Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, välja arvatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 14 lõike 2 punktis 6 nimetatud piirkonna arendamine ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral selle ühendamine sademeveekanalisatsiooniga.

  (2) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt Vee-ettevõtja koostatud kalkulatsioonile, mis peab vastama Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele ja Konkurentsiameti soovitatud liitumistasude arvutamise metoodikale.

§ 12.   Liitumistasu maksmine

  (1) Liituja maksab liitumistasu Vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud summas ja tähtaegadel.

  (2) Kui liitumistasu jääb alla 1000 euro tasutakse liitumistasu üldjuhul ühes osas kui Vee-ettevõtjaga ei ole kokku leppinud teisiti. Kui summa ületab 1000 eurot siis maksab liituja:
  1) 50% eeldatavast liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast liitumise eellepingu sõlmimist;
  2) ülejäänud summa liitumistasust tasutakse 14 päeva peale liitumislepingu sõlmimist, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

  (3) Kui liituja ei pea kinni liitumislepingujärgsetest maksetähtaegadest, maksab ta Vee-ettevõtjale vastavalt liitumislepingule viivist, kuid see ei või olla suurem kui 0,2% tasumata summalt päevas.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku ning liituja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus käesoleva määrusega ja Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega.

§ 14.   Vaidluste lahendamine

  Eeskirja täitmisel kliendi ja Vee-ettevõtja vahel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel või õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuusalu vallavolikogu 25.10.2000.a määrus nr 23 „Kuusalu valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise korra ja selle kasutamise eeskirja kinnitamine.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json