Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine

Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 38

Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 29.09.2005 nr 23
jõustumine 21.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.200630.06.2006
17.12.200820.12.2008
23.03.201101.04.2011
30.11.201101.01.2012
28.05.2014RT IV, 05.06.2014, 2508.06.2014

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 8 ja paragrahvi 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse eesmärk

  Kuusalu valla põhimääruses sätestatakse Kuusalu valla omavalitsusorganite, nende tööorganite ja valla ametiasutuste moodustamise kord, õigused, kohustused ja töökord ning valla teenistujate sotsiaalsed tagatised.

§ 2.   Valla elanik

  (1) Kuusalu valla elanik on isik, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla territooriumil.

  (2) Täisealisel Kuusalu valla elanikul on aktiivne ja passiivne valimisõigus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele ja valimisseadusele.

§ 3.   Valla territoorium

  (1) Kuusalu valla territoorium koosneb 3 alevikust – Kuusalu, Kiiu ja Kolga ning 64 külast: Allika, Andineeme, Aru, Haavakannu, Hara, Hirvli, Ilmastalu, Joaveski, Juminda, Kaberla, Kahala, Kalme, Kasispea, Kemba, Kiiu-Aabla, Kodasoo, Koitjärve, Kolga-Aabla, Kolgaküla, Kolgu, Kosu, Kotka, Kupu, Kursi, Kuusalu, Kõnnu, Külmaallika, Leesi, Liiapeksi, Loksa, Murksi, Mustametsa, Muuksi, Mäepea, Nõmmeveski, Pala, Parksi, Pedaspea, Pudisoo, Põhja, Pärispea, Rehatse, Rummu, Salmistu, Saunja, Sigula, Soorinna, Suru, Suurpea, Sõitme, Tammispea, Tammistu, Tapurla, Tsitre, Turbuneeme, Tõreska, Uuri, Vahastu, Valgejõe, Valkla, Vanaküla, Vihasoo, Viinistu, Virve.

  (2) Kuusalu valla territoorium koos piiri kirjeldusega määratakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse alusel.

  (3) Valla piir tähistatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§ 4.   Kuusalu valla tähtpäevad

  Kuusalu valla tähtpäevad on:
  1) 10. märts – Kuusalu ja Loksa ühinemine ühtseks omavalitsusüksuseks;
  2) 10. august – Lauritsapäev;
  3) 7. oktoober – Kuusalu valla loomine 1938. aastal Kiiu valla ja Kodasoo valla ühendamisel.

§ 5.   Omavalitsusorganid

  (1) Vallavolikogu (edaspidi volikogu) on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel valla hääleõiguslike elanike poolt valitud esinduskogu.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Vallavalitsus on volikogu poolt moodustatav täitev-ja korraldav organ.

§ 6.   Asjaajamiskeel omavalitsusorganites

  Asjaajamiskeeleks Kuusalu valla omavalitsusorganites ja nende struktuuriüksustes on eesti keel.

§ 7.   Kuusalu valla eelarve

  (1) Kuusalu vallal on eelarve- ja maksuseadustest ning käesolevast põhimäärusest lähtuv oma eelarve, mis koosneb eelarveaasta tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest.

  (2) Vallaeelarve koostatakse ja seda menetletakse seaduses sätestatud korras, arvestades valla arengukavasid ja üldplaneeringuid.

  (3) Majandusaasta aruande kinnitab volikogu hiljemalt järgneva aasta 30.juuniks, kuulates ära revisjonikomisjoni arvamuse.

  (4) Eelarve projekt, vastuvõetud eelarve ning majandusaasta aruanne avalikustatakse valla veebilehel.
(M-30-21.06.2006)

§ 8.   Kuusalu valla tunnustusavaldused

  (1) Kuusalu vald avaldab tunnustust:
  1) Kuusalu valla tänukirja andmisega;
  2) Kuusalu valla aumärgi annetamisega;
  3) Kuusalu valla aukodaniku nimetuse omistamisega;
  4) tänukingituse andmisega.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Kuusalu valla tunnustusavalduste andmine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.
(M-2-23.03.2011)

  (3) - (9) [Kehtetud - jõust. 23.03.2011]

§ 9.   Valla majandustegevus ja osalemine juriidilistes isikutes.

  (1) Valla majandustegevus on:
  1) osalemine ettevõtluses;
  2) tehingud vallavaraga;
  3) ajutiselt vabade eelarvevahendite paigutamine tulu saamiseks;
  4) fondide ja sihtkapitalide vahendite suunamine.

  (2) Vallavara kasutajate majandustegevus ei tohi rikkuda vastava tegevusala vaba konkurentsi põhimõtteid.

  (3) Vallavara valitsejad võivad oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega seaduses sätestatud ja volikogu poolt kehtestatud korras.
(M–30-21.06.2006)

  (4) Valla majandustegevust ja osalemist juriidilistes isikutes reguleerib Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35.
(M–30-21.06.2006)

§ 10.   Kuusalu valla kohalikud maksud ja koormised

  (1) Kohalikud maksud ja maksumäärad kehtestab ja/või muudab neid seaduse alusel volikogu enne valla eelarve kinnitamist või muutmist ja neid rakendatakse koos eelarvega.

  (2) Eelarveaasta kestel võib maksumäärasid muuta ainult isikutele soodsamaks, välja arvatud juhud, mis tulenevad Eesti Vabariigi seaduste muudatustest.

  (3) Seaduse alusel võib volikogu kehtestada koormise füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuste täitmiseks valla territooriumil kehtestatud heakorra eeskirjade täitmiseks.

1. jagu KUUSALU VALLA SÜMBOLID 

§ 101.   Kuusalu valla sümbolid

  (1) Kuusalu valla sümboliteks on Kuusalu valla lipp ja vapp.

  (2) Kuusalu valla vapiks on hõbedasel kilbil punane lauritsarest. Kuusalu valla vapi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 1.

  (3) Kuusalu valla lipuks on diagonaalselt poolitatud sini-valge lipp, mille keskel hõbedane vapikilp, millel punane lauritsarest. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ja normaalsuurus 1050 x 1650 mm. Vallalipu etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 2.
(M–30-21.06.2006)

§ 102.   Kuusalu valla sümbolite kasutamise kord

  (1) Kuusalu valla vappi kasutatakse:
  1) vallavolikogu, vallavalitsuse, vallakantselei, vallavalitsuse teenistuste, valla ametiasutuste hallatavate asutuste, samuti äriühingute, mille aktsiate või osatähtede ainuomanikuks on Kuusalu Vald, pitsatitel ja dokumendiplankidel;
  2) Kuusalu valla pidulikel ürikutel, autasudel, meenetel ja ametimärkidel, samuti alapunktis 1 nimetatud valla ametiasutuste ümbrikel ja muudel ametlikel trükistel;
  3) vallavalitsuse hoonetel, samuti valla piiritähistel ning valla ametiasutuste siltidel.

  (2) Juhtudel, mis ei ole toodud 1. lõikes, võib Kuusalu valla vappi kasutada üksnes vallavalitsuse loal.

  (3) Kuusalu valla vapi kasutamine etalonist erineval kujul kuulub igakordsele läbivaatamisele ja kinnitamisele vallavalitsuse poolt.

  (4) Vallalipp heisatakse:
  1) alaliselt valla haldushoonetel.
(M-2-23.03.2011)
  2) ajutiselt valla pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsusüksustega, samuti muudel avalikel üritustel.

  (5) Vallalipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.

  (6) Kui vallalipp heisatakse koos Eesti riigilipu, mõne teise riigi või tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna, valla või muu lipuga, asub Kuusalu vallalipp lippude poolt vaadatuna vasakul teise riigi või Eesti riigilipust.

  (7) Valda esindavate organisatsioonide poolt vallalipu kasutamine avalikel üritustel toimub vallavalitsuse loal.

  (8) Vallalipu valmistamine toimub vallavalitsuse loal.
(M–30-21.06.2006)

2. peatükk KUUSALU VOLIKOGU 

§ 11.   Volikogu moodustamine

  (1) Volikogu valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel Eesti Vabariigi põhiseaduses ettenähtud ajaks, kusjuures hääletamine on salajane.

  (2) Volikogu moodustab valla territooriumil ühe valimisringkonna, kusjuures volikogu liikmete arvu, valimisringkonna piirid ja mandaatide arvu määrab volikogu eelmine koosseis vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktidele 12 ja 13.
(M-2-23.03.2011)

  (3) Volikogu uue koosseisu ja tema liikmete volitused algavad ning volikogu eelmise koosseisu ja tema liikmete volitused lõpevad valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

  (4) Volikogu esimese istungi kutsub kokku Kuusalu valla valimiskomisjoni esimees Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud tähtajal.

§ 12.   Volikogu tegutsemine

  (1) Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on volikogu sõltumatu ning tegutseb vallaelanike huvides ja nende nimel.

  (2) Volikogu tunnistatakse tegutsemisvõimetuks vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 52 lõikele 1.

  (3) Volikogu tegutsemisvõimetusest tulenevad toimingud on sätestatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 52 lõigetes 2 ja 3.

§ 13.   Volikogu pädevus

  (1) Volikogu ainupädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõikes 1.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Volikogu ainupädevuses olevate küsimuste otsustamist ei saa delegeerida volikogu komisjonidele ega vallavalitsusele.

  (3) Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab volikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise vallavalitsusele.

§ 14.   Volikogu tööorganid

  (1) Volikogu tööorganid on:
  1) alatised komisjonid;
  2) ajutised komisjonid;
  3) töörühmad.

  (2) Volikogul on sekretär, kes vallavalitsuse kantselei koosseisus korraldab volikogu asjaajamist vastavalt volikogu töökorrale ja volikogu kasutuses oleva vara valitsemist.

§ 15.   Volikogu liige

  (1) Volikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.

  (2) Volikogu liikme õigused ja kohustused on sätestatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 17.
(M – 30-21.06.2006)

  (3) Volikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 18 sätestatud juhtudel ja korras.

  (4) Volikogu liikme volitused peatuvad Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 19 sätestatud juhtudel ja korras.

  (5) Volikogu liikme tegevus on avalik. Ta annab valijaile teavet oma tegevusest volikogu liikmena.

  (6) Volikogu liige ei tohi osa võtta volikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastases seaduses sätestatu kohaselt.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud juhul on volikogu liige kohustatud enne küsimuse arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutamisel. Vastav märge fikseeritakse volikogu istungi protokollis. Küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on selle volikogu liikme võrra väiksem.

  (8) Volikogu liige on kohustatud esitama majanduslike huvide deklaratsiooni Korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras.

  (9) Volikogu liikmel on õigus:
  1) algatada volikogu õigusakte ja teha ettepanekuid volikogu istungil arutatavate küsimuste kohta;
  2) seada üles kandidaate ja kandideerida volikogu poolt valitavale, kinnitatavale või määratavale kohale;
  3) esitada volikogu menetluses olevate eelnõude muudatusettepanekuid;
  4) võtta osa volikogu komisjonide koosolekutest;
  5) saada volikogu ja vallavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud;
  6) esineda volikogu istungil avalduse, protesti, sõnavõtu ja repliigiga ning esitada küsimusi;
  7) esitada volikogu istungil arupärimisi;
  8) kasutada vallavalitsuse ruume vallaelanike vastuvõtuks ja saada kantseleist tehnilist abi volikogu liikme õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  9) tasuta informeerida vallaelanikke kantselei kaudu volikogu liikme vastuvõtuajast ja kohast;
  10) taotleda volikogu istungil vaheaega;
  11) taotleda volikogu istungil hääletamist.

§ 16.   Volikogu esimees ja aseesimees

  (1) Volikogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe (aseesimehed).

  (2) Volikogu esimehe või ühe aseesimehe ametikoht on volikogu otsusel tasustatav.

  (3) Volikogu esimees:
  1) korraldab volikogu tööd;
  2) kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid, eestseisuse koosolekuid ning korraldab nende ettevalmistamist ja volikogu õigusaktide eelnõude (edaspidi eelnõu) menetlemist;
  3) esindab või volitab teisi esindama Kuusalu valda ja volikogu seadustes, valla põhimääruses sätestatud pädevusele;
  4) omab õigust nõuda kõigilt valla asutustelt ja valla ametiasutustelt vajalike dokumentide ärakirju ja informatsiooni volikogu pädevusse kuuluvates küsimustes;
  5) kirjutab alla volikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teistele dokumentidele ning peab volikogu nimel kirjavahetust;
  6) korraldab volikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
  7) määrab määruse või otsuse eelnõule üldjuhul volikogu komisjonide hulgast juhtivkomisjoni ning vajadusel jaotab eelnõu komisjonide vahel ümber;
  8) esitab volikogu istungile istungi päevakorra projekti;
  9) omab õigust välja kuulutada volikogu istungil täiendav vaheaeg;
  10) täidab muid seaduse alusel talle pandud ülesandeid.

  (4) Volikogu aseesimees:
  1) täidab volikogu esimehe äraolekul tema kohuseid;
  2) täidab muid volikogu töö korraldamise ja õigusaktide ettevalmistamisega seotud kohuseid vastavalt volikogu töökorrale ning volikogu ja volikogu esimehe seatud ülesannetele.
(M–30-21.06.2006)

§ 17.   Volikogu esimehe asendamine

  (1) Kui volikogu esimehel pole ajutiselt võimalik oma ülesandeid täita, asendab teda volikogu aseesimees.

  (2) Kui volikogul on enam kui üks aseesimees, siis volikogu esimehe asendamise kord sätestatakse volikogu poolt.

  (3) Kui ka volikogu aseesimehel pole ajutiselt võimalik volikogu esimehe ülesandeid täita, asendab volikogu esimeest vanim kohalolev volikogu liige.

  (4) Volikogu esimeest asendav isik kirjutab õigusaktidele ja muudele volikogu dokumentidele alla oma ametinimetuse, lisades sellele sõnad ”volikogu esimehe ülesannetes”.

§ 18.   Volikogu esimehe ja aseesimehe (aseesimeeste) valimise kord

  (1) Volikogu esimehe valimised viib läbi valla valimiskomisjon.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Volikogu esimees ja aseesimees (aseesimehed) valitakse volikogu liikmete hulgast salajase hääletamise teel volikogu koosseisu häälteenamusega. Aseesimehe (aseesimeeste) kohale kandidaatide esitamist alustatakse alles pärast volikogu esimehe valimise tulemuste kinnitamist valla valimiskomisjoni poolt.

  (3) Volikogu aseesimeeste arvu otsustab vallavolikogu enda volituste ajaks.

  (4) Volikogu esimehe ja aseesimehe (aseesimeeste) kandidaatide ülesseadmine:
  1) kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse kirjalik ettepanek;
  2) kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras;
  3) nimekirjade sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

  (5) Volikogu esimehe ning aseesimehe valimisel on igal volikogu liikmel üks hääl. Kui volikogul on rohkem kui üks aseesimees, on igal volikogu liikmel iga aseesimehe valimiseks üks hääl.

  (6) Komisjon valmistab ette valimisbülletäänid ja viib läbi salajase hääletamise.

  (7) Hääletamistulemuste kohta koostab komisjon protokolli, millele kirjutavad alla kõik liikmed.

  (8) Protokolli kinnitab volikogu poolthäälte enamusega.

  (9) Volikogu esimeheks ja aseesimeheks valituks osutub kandidaat, kes saab volikogu koosseisu häälteenamuse.

  (10) Kui volikogul on rohkem kui üks aseesimees, osutub valituks vastav arv kandidaate, kes koguvad aseesimeeste valimisel enim hääli, mis ületab või on võrdne volikogu koosseisu häälte enamusega.

  (11) Kui volikogu esimehe või aseesimehe valimiste esimeses hääletusvoorus ei saavutatud vajalikku häälteenamust, viiakse läbi kordushääletamine. Kordushääletusel jäävad kandideerima kaks enam hääli saanud kandidaati. Kui otsustati valida rohkem kui üks aseesimees, jääb teise vooru kandideerima üks kandidaat rohkem kui täitmata aseesimeeste kohtade arv.

  (12) Kui valiti volikogu esimeest või aseesimeest ja kordushääletusel ei saanud kumbki teises voorus kandideerinud kandidaat volikogu häälteenamust, alustatakse volikogu esimehe või aseesimehe kandidaatide ülesseadmist ning valimist uuesti käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

  (13) Kui valiti volikogu aseesimehi ja kordushääletusel ei saanud piisaval hulgal kandideerinud volikogu koosseisu häälteenamust, alustatakse täitmata jäänud volikogu aseesimehe (aseesimeeste) kohtadele uute kandidaatide ülesseadmist ning valimist uuesti käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

§ 19.   Volikogu komisjon

  (1) Volikogu moodustab alatisi ja ajutisi komisjone, määrab nende arvu ja tegevuse valdkonnad ning kinnitab komisjonide põhimäärused.

  (2) Volikogu komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete hulgast salajase hääletamise teel poolthäälte enamusega.

  (3) Komisjoni liikmete arvu määrab volikogu komisjoni esimees, kuid see ei või olla väiksem kui viis liiget (v.a revisjonikomisjon).

  (4) Komisjoni esimees esitab komisjoni isikkoosseisu volikogule kinnitamiseks.

  (5) Revisjonikomisjoni moodustamine ja pädevus on sätestatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 48.
(M–30-21.06.2006)

§ 20.   Volikogu töörühm

  (1) Töörühm on volikogu tööorgan.

  (2) Volikogu võib moodustada töörühmi ühekordsete ülesannete täitmiseks. Volikogu õigusaktis, millega moodustatakse töörühm sätestatakse selle koosseis ja volituste ulatus.

  (3) Töörühm valib oma liikmete hulgast esimehe.

3. peatükk KUUSALU VOLIKOGU TÖÖKORD 

§ 21.   Komisjoni töö alused

  (1) Volikogu alatine komisjon:
  1) selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu probleemid ja teeb volikogule ja vallavalitsusele kirjalikult ettepanekuid nende lahendamiseks;
(M-2-23.02.2011)
  2) töötab välja valdkonna tegevuskavad ja-poliitika;
  3) algatab volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
  4) esitab arvamuse talle läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
  5) kontrollib volikogu määruste ja otsuste täitmist;
  6) teeb ettepanekuid volikogu istungitel arutusele tulevate küsimuste kohta;
  7) lahendab muid temale volikogu ja volikogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt antud ülesandeid;
  8) esitab volikogule kinnitamiseks komisjoni põhimääruse.

  (2) Komisjoni koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta kõik volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja vallasekretär.

  (3) Komisjoni koosoleku päevakorrapunktide arutelus võivad sõnaõigusega osaleda isikud, keda antud päevakorrapunkt puudutab.

  (4) Komisjonidele suunavad materjale läbivaatamiseks volikogu, volikogu esimees ja vallavalitsus.

  (5) Komisjoni esimees:
  1) juhib komisjoni tööd;
  2) koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra projekti;
  3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesanded;
  4) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  5) [kehtetu – jõust. 21.06.2006];
  6) juhatab komisjoni koosolekut;
  7) otsustab teiste isikute lubamise ja kutsumise koosolekule ning nende sõnaõiguse;
  8) teeb volikogule teatavaks komisjoni otsused.

  (6) Komisjoni esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

  (7) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub komisjoni põhimääruses sätestatud sagedusega. Komisjoni koosolekuid ei kutsuta kokku reede õhtul (s.o mitte hiljem kui reedel kell 15.00), riiklike pühade eelsete päevade õhtutel, nädalavahetuse päevadel ega ka riiklikel pühadel v.a kõikide komisjoni liikmete nõusolekul.

  (8) Komisjoni koosolekud on üldjuhul kinnised, kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (9) Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees oma algatusel või ¼ komisjoni liikmete kirjalikul nõudel nende poolt etteantud küsimustes.

  (10) Komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees kutsub ¼ komisjoni liikmete kirjalikul nõudel komisjoni koosoleku kokku mitte hiljem kui kahe nädala jooksul arvates komisjoni liikmete taotluse registreerimisest valla kantseleis.

  (11) Kui komisjoni esimees keeldub ¼ komisjoni liikmete nõudmisel koosoleku kokku kutsumisest, teeb seda nende liikmete taotluse alusel komisjoni aseesimees. Viimase keeldumisel on komisjoni liikmetel õigustaotleda antud küsimus(te) arutelu volikogu koosolekul.

  (12) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolmandik komisjoni koosseisust kuid mitte vähem kui kolm komisjoni liiget, sealhulgas esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (13) Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha taotlusi ekspertiisi tellimiseks ning saada vallavalitsuselt ja valla ametiasutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees koostöös kantseleiga.

  (14) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga ning neid viiakse ellu volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.

  (15) Komisjon annab vähemalt üks kord aastas volikogu ees aru tehtud tööst.

  (16) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse jõustumisest.

  (17) Revisjonikomisjoni töö toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 48. Revisjonikomisjoni tööplaan kinnitatakse volikogu poolt.
(M–30-21.06.2006)

  (18) Volikogu komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, mis peab vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele. Protokolli vormikohase koostamise eest vastutab kantselei.

  (19) Volikogu komisjoni koosoleku protokollid on kõigile isikutele kättesaadavad kantseleis ning valla veebilehel, välja arvatud seadusega piiratud andmeid sisaldavad protokollide osad, alates viieteistkümnendast päevast pärast komisjoni koosoleku toimumise päeva.
(M–30-21.06.2006)

§ 22.   Volikogu õigusaktide algatamine

  (1) Volikogu õigusaktide algatamise õigus on:
  1) volikogu liikmel;
  2) volikogu komisjonil;
  3) vallavalitsusel;
  4) vallavanemal seaduses sätestatud alusel ja korras;
  5) vallaelanikel seaduses sätestatud alusel ja korras;
  6) vallasekretäril seaduses sätestatud alusel ja korras.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Volikogu õigusaktide muutmine, tühistamine ja kehtetuks tunnistamine toimub seadustega ettenähtud korras.
(M–30-21.06.2006)

  (3) Volikogu määrusega ei saa kehtestada tagasiulatuvaid sätteid, mis toovad kaasa isikute kohustuste ja vastutuse suurenemise.

  (4) Volikogu võib teha vallavalitsusele, komisjonile või töögrupile ülesandeks välja töötada õigusakti eelnõu esitades eelnevalt oma põhimõttelised seisukohad, milles sisalduvad nii tähtaeg kui konkreetsed ülesanded.
(M-2-23.03.2011)

  (5) Volikogu määruse eelnõule peavad olema lisatud:
  1) seletuskiri;
  2) eelnõu aluseks olevad dokumendid.
(M–30-21.06.2006)

  (6) Eelnõu peab olema viseeritud ja seletuskiri allkirjastatud selle esitaja või tema esindaja poolt.

  (7) Eelnõu ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud vastavalt „Vallavalitsuse asjaajamiskorrale“, haldusdokumentide vorminõuetele ning Vabariigi Valitsuse poolt Vabariigi Valitsuse ja ministri määruse eelnõu kohta kehtestatud normitehnilistele nõuetele erisustega, mis tulenevad kohaliku omavalitsusüksuse õiguslikust seisundist.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (8) Nõuetekohaselt vormistatud eelnõud koos juurdekuuluvate dokumentidega esitatakse kantseleisse või volikogu istungil volikogu esimehele.
(M–30-21.06.2006)

  (9) Eelnõud registreeritakse kantseleis nende vastuvõtmise või saabumise päeval.

  (10) Kantselei teatab saabunud eelnõust volikogu esimehele kahe päeva jooksul.

  (11) Volikogu esimees suunab eelnõu volikogu komisjoni(de)le või vallavalitsusele. Arutamiseks ei suunata eelnõusid, mis käsitlevad valitavatele isikutele umbusalduse avaldamist.
(M-2-23.03.2011)

  (12) Komisjonidel on aega eelnõu läbivaatamiseks täiendus- ja/või muudatusettepanekute esitamiseks kuni kaks nädalat, kui ei ole otsustatud anda teisi tähtaegu.

  (13) Istungieelse menetluse läbinud eelnõudest koostab volikogu esimees volikogu istungi päevakorra projekti.

  (14) Kantselei saadab volikogu liikmetele volikogu istungi kutsed koos arutlusele tulevate küsimuste otsustuse eelnõud elektronpostiga või volikogu liikme kirjaliku taotluse alusel posti teel. Otsuste eelnõude lisadega ning täiendavate materjalidega saab tutvuda vallakantseleis ja valla veebilehel.
(M-2-23.04.2011)

  (15) Kui istungi päevakorras olevale eelnõu(de)le on esitatud pärast volikogu kutsete väljastamist alternatiiveelnõu(d), teavitab volikogu esimees sellest volikogu liikmeid istungil enne päevakorra kinnitamist. Edasise alternatiivsete eelnõude menetlemise otsustab volikogu.
(M–30-21.06.2006)

§ 23.   Volikogu istungi kokkukutsumine, kestvus ja vaheajad

  (1) Volikogu töövorm on istung.

  (2) Volikogu istungi kutsub kokku volikogu esimees, tema äraolekul teda asendav aseesimees, nende puudumisel volikogu vanim liige, käesolevas põhimääruses kehtestatud korras.

  (3) Volikogu esimese istungi ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 52 lõike 2 alusel kokkukutsutava volikogu istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees seadustes ettenähtud tähtajal ja korras.
(M–30-21.06.2006)

  (4) Volikogu esimees või tema asendaja kutsub volikogu kokku ka vallavalitsuse või vähemalt ¼ volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks. Istungi toimumise aja määrab volikogu esimees või tema asendaja, arvestades volikogu kokkukutsumise taotluses märgitud aega ja seadusega kehtestatud nõudeid, kuid mitte hilisemaks kui üks kuu.
(M–30-21.06.2006)

  (5) Kui volikogu esimees keeldub vallavalitsuse või ¼ volikogu liikmete nõudmisel istungi kokkukutsumisest, teeb seda nende liikmete taotluse alusel tema asendaja. Viimase keeldumisel on volikogu istungi kokkukutsumist taotlenud volikogu liikmetel endil õigus saata volikogu liikmetele kutse volikogu istungile. Sellisele kutsele kirjutavad alla kõik volikogu istungi kokkukutsumist taotlevad isikud s.o vähemalt ¼ volikogu liikmetest. Istungi kokkukutsumisel tuleb jälgida, et oleks täidetud käesoleva paragrahvi lõigetes 11 ja 12 sätestatud nõudeid.
(M–30-21.06.2006)

  (6) Volikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, välja arvatud juulis, kui volikogu ei otsusta teisiti, volikogu esimehe poolt nimetatud päeval, kellaajal ja kohas.

  (7) Üldjuhul lepitakse järgmise volikogu istungi toimumise aeg ja koht kokku sellele eelneva istungi lõpus.

  (8) Volikogu istung ei alga hiljem kui kell 18.00 ja ei kesta kauem kui 3 tundi, kui volikogu ei otsusta teisiti.

  (9) Volikogu istungil tehakse vaheajad pikkusega viisteist (15) minutit iga pooleteist (1,5) tunnise töötamise järel, kusjuures vaheaja algust ja pikkust võib muuta, kui seda tingib küsimuse arutelu.

  (10) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (11) Volikogu kokkukutsumisel tuleb kutses ära näidata arutusele tulevad küsimused ja kutse peab olema volikogu liikmetele teatavaks tehtud vähemalt neli päeva enne volikogu istungit.
(M–30-21.06.2006)

  (12) Kutses on ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja arutusele tulevad küsimused.
(M–30-21.06.2006)

  (13) [Kehtetu - jõust. 21.06.2006]

§ 24.   Volikogu istungi läbiviimise üldpõhimõtted

  (1) Volikogu tööd korraldab ja istungeid juhatab volikogu esimees või tema asendaja. Esimehe või tema asendaja puudumisel, juhatab istungit kohalolevatest volikogu liikmetest vanim liige.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud asendamise korda rakendatakse ka siis, kui volikogu esimees ei saa istungit juhatada enesetaanduse või mõne muu põhjuse tõttu.
(M – 30-21.06.2006)

  (3) Volikogu esimest istungit juhatab kuni volikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees või aseesimees. Esimese istungi päevakorras on esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimine ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Sama kord kehtib ka Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 52 lõike 2 alusel kokkukutsutud uue volikogu esimese istungi päevakorra suhtes, v.a vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Volikogu esimehe valimised korraldab valla valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega. Sama kord kehtib ka volikogu järgmistel istungitel, kui esimesel istungil ei osutunud volikogu esimees valituks.
(M–30-21.06.2006)

  (4) Volikogu istungid on avalikud. Volikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui arutatavat küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.
(M–30-21.06.2006)

  (5) Volikogu istungist võivad sõnaõigusega osa võtta vallavanem, vallavalitsuse liikmed, vallasekretär, samuti volikogu poolt istungile kutsutud isikud. Sõnaandmise otsustab istungi juhataja.

  (6) Volikogu istung jäädvustatakse audio- või videosalvestisena. Salvestised säilitatakse vähemalt 6 kuud.

  (7) Istungitel võivad istungi külalised teha foto-, video- ja helisalvestusi nii, et see ei segaks volikogu istungi läbiviimist või volikogu liikmete tööd. Soovist teha salvestusi informeeritakse istungi juhatajat.
(M–30-21.06.2006)

§ 25.   Istungi avamine, päevakorra kinnitamine ja avalduse ärakuulamine

  (1) Volikogu istungi avab istungi juhataja, teatades kohalviibivate volikogu liikmete arvu, ning kuulutab istungi avatuks ja kinnitab seda haamrilöögiga.

  (2) Istungi alguses tehakse teatavaks istungi päevakorra projekt. Seejärel vaadatakse läbi ettepanekud ja protestid päevakorra kohta.

  (3) Protestid päevakorra kohta esitatakse kirjalikult istungi juhatajale. Juhataja loeb need ette ja lahendab ükshaaval.

  (4) Pärast ettepanekute ja protestide läbivaatamist kinnitatakse päevakord poolthäälte enamusega.

  (5) Kui päevakorda ei kinnitata, paneb istungi juhataja kõik päevakorra projekti punktid ükshaaval hääletamisele. Volikogu istungil tulevad arutusele päevakorra punktid, mis saavad poolthäälte enamuse.

  (6) Pärast päevakorra kinnitamist kuulatakse ära volikogu liikmete või vallavalitsuse liikmete avaldused, mille kestus ei tohi ületada kolme minutit. Avaldusele ei järgne kommentaare ega läbirääkimisi. Avalduse tekst tuleb esitada kirjalikult ning see lisatakse istungi protokollile.

§ 26.   Küsimuse arutamine istungil

  (1) Eelnõud pannakse volikogu istungil ühele või mitmele lugemisele.

  (2) Mitmele lugemisele pannakse eelnõud, mis käsitlevad:
  1) valla eelarve vastuvõtmist ja/või muutmist, v.a vallale sihtotstarbeliselt eraldatavate vahendite lisamine eelarvesse;
  2) valla põhimääruse muutmist v.a seaduste muudatustest tingitud juhud;
  3) valla arengukava ja/või tegevusvaldkonna arengukava vastuvõtmist ja /või muutmist.
(M-2-23.03.2011)
  4) valla üld- ja/või teemaplaneeringu kehtestamist ja/või muutmist v.a detailplaneeringuga muudetavad üld- ja/või teemaplaneeringud
  5) pikaajaliste strateegiate vastuvõtmist ja/või muutmist;
  6) vallale pikaajaliste rahaliste kohustuste võtmist, mis ületavad 100000 eurot;
(M-2-23.03.2011)
  7) kohalike maksude ja koormiste kehtestamist.

  (3) Eelnõud ei või panna samal volikogu istungil rohkem kui ühele lugemisele.

  (4) Istungieelse menetluse läbinud ja nõutavas korras ettevalmistatud alternatiiveelnõud pannakse pärast läbirääkimisi hääletamisele ja enam hääli saanud eelnõu võetakse edasise menetluse aluseks.
(M–30-21.06.2006)

  (5) Eelnõu lugemise katkestamise või saatmise järgmisele lugemisele otsustab volikogu poolthäälteenamusega.

  (6) Eelnõu järgmisel lugemisel peab eelnõu esitaja või komisjon vajaduse korral esitama eelnõu teksti, millesse on sisse viidud volikogu poolt aktsepteeritud muudatus- või /ja parandusettepanekud.
(M–30-21.06.2006)

  (7) Eelnõu esitaja võib eelnõu tagasi võtta arutelu igas staadiumis. Eelnõud ei saa tagasi võtta, kui ta on pandud lõplikule hääletamisele.

  (8) Enne päevakorrapunkti menetlemise alustamist peab see volikogu liige, kellel on antud päevakorrapunkti suhtes huvide konflikt Korruptsioonivastase seaduse paragrahvi 11 järgi, informeerima sellest volikogu ning tegema suulise avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutamisel ja hääletamisel. Vajalik kvoorum on selle volikogu liikme võrra väiksem.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (9) Küsimuse arutamisel volikogu istungil juhindutakse järgmisest maksimaalsest ajalimiidist:
  1) ettekanne 15 minutit;
  2) kaasettekanne 10 minutit;
  3) sõnavõtt 5 minutit;
  4) küsimuse esitamine 1 minut;
  5) repliik 2 minutit;
  6) lõppsõna 3 minutit.

  (10) Ettekandeks ja kaasettekandeks võib pikemat aega lubada ainult enne sõnaandmist ettekandja või kaasettekandja põhjendatud taotlusel. Lubamise otsustab istungi juhataja enne sõnavõtmist.

  (11) Kui sõnaõiguse saanu räägib üle aja või kaldub antud teemast kõrvale, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu.

  (12) Pärast ettekannet või kaasettekannet võib iga volikogu liige esitada ettekandjale või kaasettekandjale kuni kaks küsimust ning esineda ühe repliigiga.
(M–30-21.06.2006)

  (13) Ettekandja võib vajaduse korral vastamise delegeerida mõnele teisele volikogu liikmele, komisjoni liikmele, vallaametnikule või vallavalitsuse liikmele.
(M–30-21.06.2006)

  (14) Peale ettekannet (ettekandeid) avatakse läbirääkimised antud päevakorra küsimuses.

  (15) Sõnavõtusoovidest annavad volikogu liikmed märku käega. Eelisjärjekorras antakse sõna faktimärkuseks ja protseduuriliseks ettepanekuks. Küsimuse arutamisel võib volikogu liige sõna võtta üks kord.

  (16) Pärast läbirääkimiste lõppu on ettekandjal õigus lõppsõnaks.

  (17) Pärast lõppsõna paneb istungi juhataja hääletamisele ainult kirjalikult esitatud ettepanekud, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab.

§ 27.   Hääletamine volikogu istungil

  (1) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (2) Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks volikogu liige seda nõuab.

  (3) Hääletamine on volikogus avalik, välja arvatud isikuvalimised.

  (4) Enne hääletamist võib volikogu liige nõuda kuni 10-minutilist vaheaega nõupidamiseks. Enne hääletust saab toimuda ainult üks vaheaeg.

  (5) Hääletustulemuste kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) volikogu istungi toimumise kuupäev;
  2) päevakorrapunkti järjekorranumber ning eelnõu nimetus, mille kohta hääletamine läbi viidi;
  3) istungil kohalolnud volikogu liikmete arv;
  4) enesetaanduse teinud volikogu liikmete arv;
  5) hääletustulemus (poolt või vastu hääletanud, erapooletuks jäänud või mitte hääletanud volikogu liikmete arvud);
  6) volikogu liikme otsustus – poolt, vastu, erapooletu või ei hääletanud;
  7) volikogu liikme puudumine antud päevakorrapunkti hääletamiselt.

  (6) Hääletustulemuste protokoll vormistatakse volikogu liikmete tähestikulises järjekorras.

  (7) Volikogu otsustused tehakse poolthäälteenamusega, välja arvatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 45 lõike 5 nimetatud küsimustes, mille osas on otsuste vastuvõtmiseks vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

  (8) Õigus hääletamise tulemusi vaidlustada on volikogu liikmel vahetult peale hääletamise tulemuse teatavakstegemist, kuid enne otsustuse fikseerimist istungi juhataja poolt. Kordushääletamise läbiviimise otsustab istungi juhataja. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

  (9) Volikogu otsustused fikseerib istungi juhataja haamrilöögiga ja/või asjakohase lausega.

§ 28.   Arupärimine

  (1) Volikogu liikmel on õigus esitada volikogu istungil arupärimisi:
  1) vallavanemale;
  2) vallavalitsuse liikmele;
  3) volikogu esimehele;
  4) volikogu aseesimehele (aseesimeestele);
  5) volikogu alatise ja ajutise komisjoni esimehele;
  6) volikogu alatise ja ajutise komisjoni aseesimehele;
  7) revisjonikomisjoni liikmele.

  (2) Arupärimine loetakse volikogu liikmetele ette peale volikogu istungi päevakorra kinnitamist ning esitatakse kirjalikult volikogu esimehele.

  (3) Volikogu esimees edastab selle viie tööpäeva jooksul adressaadile.
(M–30-21.06.2006)

  (4) Arupärimises nähakse ette sellele vastamise viis.

  (5) Kirjalik vastus arupärimise esitajale saadetakse kümne tööpäeva jooksul arupärimisele esitamisest arvates.
(M-2-23-03.2011)

  (6) Kui arupärimise vastus ei rahulda arupärijat, esitatakse volikogu esimehele taotlus võtta arupärimisele vastamine volikogu järgmise istungi päevakorra projekti.
(M-2-23-03.2011)

  (7) Peale arupärimisele suulise vastuse esitamist on volikogu liikmeil õigus esitada arupärimisele vastajale täpsustavaid küsimusi, kusjuures igal volikogu liikmel on õigus esitada vastajale kuni kaks täpsustavat küsimust.
(M–30-21.06.2006)

§ 29.   Umbusaldusmenetlus

  (1) Vähemalt neljandik volikogu koosseisust võib algatada umbusalduse avaldamise volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, volikogu komisjoni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, vallavalitsusele, vallavanemale või vallavalitsuse liikmele.

  (2) Umbusalduse algatamine toimub volikogu istungil. Umbusaldus algatatakse enne päevakorrapunktide arutelude juurde asumist. Umbusalduse algatajate esindaja esineb ettekandega ja annab umbusaldusavalduse istungi juhatajale üle. Umbusalduse algatamise avaldus kantakse istungi protokolli.

  (3) Umbusalduse algatamise avalduses peab olema märgitud umbusaldamise põhjus.

  (4) Umbusalduse avaldamise küsimus lülitatakse volikogu järgmise istungi päevakorda. Umbusalduse avaldamise eelnõu ei saa menetlusest tagasi võtta.

  (5) Umbusalduse algatamise avaldus registreeritakse vallakantseleis hiljemalt järgmisel tööpäeval.

  (6) Juhul, kui isik(-ud), kelle vastu on algatatud umbusaldusmenetlus, ei viibi volikogu istungil, kus tema (nende) suhtes umbusalduse algatamise avaldus volikogule üle antakse, teavitab kantselei teda(neid) umbusalduse algatamisest hiljemalt umbusalduse algatamisele järgneval tööpäeval väljastusteatega kirjas. Kirjale lisatakse volikogule esitatud dokumentide koopiad.

  (7) Umbusalduse menetlemisel teeb üks umbusalduse algatajatest kuni 15 minuti pikkuse ettekande. Iga volikogu liige võib ettekandjale esitada kuni kaks suulist küsimust. Läbirääkimisi ei avata.

  (8) Isikul (isikutel), kelle suhtes on algatatud umbusaldusmenetlus, on õigus esineda kuni 15 minuti pikkuse kõnega.

  (9) Umbusaldushääletus on avalik.

  (10) Umbusalduse avaldamiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.

  (11) Kui umbusalduse avaldamine ei leidnud volikogu istungil toetust, siis samale isikule ei saa 3 kuu jooksul samal põhjusel algatada uut umbusalduse avaldamist.

  (12) Umbusalduse avaldamine vormistatakse volikogu otsusega.

  (13) Umbusalduse avaldamine vabastab volikogu esimehe või aseesimehe tema kohustustest ja ametist või komisjoni esimehe, komisjoni aseesimehe või revisjonikomisjoni liikme tema kohustustest. Volikogu esimehele umbusalduse avaldamise korral täidab volikogu esimehe ülesandeid kuni uue esimehe valimiseni volikogu määratud üks volikogu aseesimeestest või tema puudumisel volikogu vanim liige.

  (14) Umbusalduse avaldamine vabastab vallavanema või -valitsuse liikme vallavanema või -valitsuse liikme kohustustest ja ametist. Vallavanemale umbusalduse avaldamise korral valib volikogu samal istungil uue vallavanema või määrab ühe vallavalitsuse liikmetest vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema valimiseni.

  (15) Vallavalitsusele umbusalduse avaldamise korral täidab vallavalitsus oma ülesandeid edasi ja vallavalitsuse volitused kehtivad kuni uuele vallavalitsusele volituste andmiseni vastavalt seadusele. Vallavalitsuse volituste lõppemine seoses umbusalduse avaldamisega toob kaasa kõigi vallavalitsuse liikmete vabastamise vallavalitsuse liikme kohustustest ning palgaliste vallavalitsuse liikmete ametist vabastamise.

  (16) Vallavalitsusele umbusalduse avaldamise korral võib volikogu samal istungil kinnitada uue vallavalitsuse koosseisu.

  (17) Kui volikogu avaldab umbusaldust mõnele vallavalitsuse liikmele ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 49 lõikes 6 sätestatud kvoorum jääb alles, jätkab vallavalitsus oma tegevust ning vabad kohad täidetakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 28 sätestatud korras või muudetakse vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri.

  (18) Kui vallavalitsuse liikmetele avaldatud umbusalduse tagajärjel ei ole täidetud kvooruminõue, ei ole valitsus otsustusvõimeline kuni vajaliku arvu uute valitsuse liikmete kinnitamiseni ja palgaliste valitsuse liikmete ametisse nimetamiseni.
(M–30-21.06.2006)

  (19) Umbusalduse avaldamine on vallavanema või vallavalitsuse liikme ametist vabastamise alus.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

§ 30.   Istungi lõpetamine

  (1) Volikogu istungi lõpetab pärast päevakorra ammendumist istungi juhataja sõnadega “istung on lõppenud” ja kinnitab seda haamrilöögiga.

  (2) Kui volikogu otsustab istungi lõpetada enne päevakorra ammendumist, pannakse arutamata jäänud päevakorrapunktid järgmise istungi päevakorra projekti esimesteks punktideks.

§ 31.   Volikogu istungi protokoll

  (1) Volikogu istungi protokollijal on õigus kasutada protokolli koostamiseks audio-videotehnikat. Protokollid vormistatakse viie tööpäeva jooksul.

  (2) Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusele tulevad küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused kui küsimus otsustati hääletamise teel ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.
(M–30-21.06.2006)

  (3) Volikogu istungi protokollile kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja.

  (4) Volikogu istungi protokollile lisatakse vastuvõetud määruste ja otsuste originaalid ning salajase hääletamise komisjoni protokollid.

  (5) Volikogu istungi protokollid on kõigile isikutele kättesaadavad kantseleis ja valla veebilehel hiljemalt kümnendal päeval pärast istungi toimumist. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud valla ametiasutuste siseseks kasutamiseks.
(M–30-21.06.2006)

§ 32.   Volikogu õigusaktide avalikustamine ja jõustumine

  (1) Volikogu määrused esitatakse Riigi Teataja väljaandjale avaldamiseks hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast allakirjutamist.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (2) Volikogu määrused ja otsused on kõigile isikutele kättesaadavad kantseleis ja valla veebilehel.
(M-2-23.03.2011)

  (3) Volikogu määrused avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustuvad kolmandal päeval pärast avaldamist, kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva. Volikogu otsused jõustuvad teatavakstegemisest.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (4) Volikogu määrustele ja otsustele kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja.

  (5) Volikogu otsuse koopiad saadab kantselei kümne päeva jooksul pärast vastuvõtmist täitjatele ja teistele asjaosalistele.
(M-2-23.03.2011)

  (6) Volikogu õigusaktide avaldamist, süstematiseerimist ja säilitamist vastavalt seadusele korraldab vallasekretäri poolt juhitav vallakantselei.

4. peatükk KUUSALU VALLAVALITSUS 

§ 33.   Vallavalitsuse tegutsemine

  (1) Vallavalitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne täitev ja korraldav organ, kes viib praktilise tegevusega ellu seadustega vallale pandud ning volikogu määrustes ja otsustes sätestatud ülesandeid. Vallavalitsuse pädevus on sätestatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 30.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Vallavalitsus realiseerib temale pandud ülesandeid õigustloovate ja teiste õigusaktide andmise ning täitmisega valla majandustegevuse, elanike kaasamise ja kontrolli kaudu.

  (3) Vallavalitsus moodustab ametiasutuste koosseisus ettenähtud struktuuriüksused ja juhib nende ning kohaliku omavalitsuse asutuste tegevust.

  (4) Vallavalitsus võib oma täitva ja korraldava tegevuse üksikuid funktsioone lepingu alusel üle anda teistele isikutele, jäädes ise kontrollijaks ja vastutajaks nimetatud ülesannete täitmise eest, v.a funktsioone, mis on seadusega ette nähtud täitmiseks vallavalitsusele.

  (5) Vallavalitsuse liikmed ja teised korruptsioonivastase seaduse paragrahvis 13 loetletud ametiisikud on kohustatud esitama oma majanduslike huvide deklaratsiooni ja järgima eelnimetatud seaduses sätestatud korda.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

§ 34.   Vallavanem

  Vallavanem on vallavalitsuse juht, kes juhindub oma töös Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvist 50, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

§ 35.   Vallavanema asendamise kord

  (1) Vallavanema äraolekul asendab teda vallavalitsuse liige.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Vallavanema asendamise korra sätestab vallavalitsus.
(M-2-23.03.2011)

  (3) [Kehtetu - jõust. 23.03.2011]

  (4) Vallavanema äraolek rohkem kui üks tööpäev fikseeritakse vallavanema käskkirjaga, v.a vallavanema ajutise töövõimetuse aeg või muud ettenägematud asjaolud.

  (5) Vallavanemat asendav isik kirjutab õigusaktidele ja muudele vallavalitsuse dokumentidele alla oma ametinimetuse lisades sellele sõnad ”vallavanema ülesannetes”.

§ 36.   Vallavanema valimise kord

  (1) Vallavanem valitakse salajase hääletamise teel volikogu koosseisu häälteenamusega kuni neljaks aastaks.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Vallavanema kandidaatide ülesseadmine:
  1) kandidaadi ülesseadmise kohta esitab volikogu liige kirjalik ettepanek;
  2) kandidaadid nummerdatakse ja kantakse vallavanema kandidaatide nimekirja ülesseadmise järjekorras;
  3) nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega;
  4) vallavanema valimisel on igal volikogu liikmel üks hääl.

  (3) Pärast nimekirja sulgemist valitakse avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega vähemalt kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon, kes valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.

  (4) Häältelugemiskomisjon valmistab ette valimisbülletäänid ja viib läbi salajase hääletamise.

  (5) Valimisbülletäänile märgitakse horisontaalritta kandidaatide nimed ning selle järel kujundatakse kaks tühja ruutu, esimesse ruutu märgitakse poolthääl, teise vastuhääl. Poolt või vastu hääle andmine tähistatakse ristiga vastavas ruudus.
(M–30-21.06.2006)

  (6) Hääletamistulemuste kohta koostab komisjon protokolli, millele kirjutavad alla kõik häältelugemiskomisjoni liikmed.

  (7) Protokolli kinnitab volikogu poolthäälte enamusega avalikul hääletamisel.

  (8) Vallavanemaks valituks osutub kandidaat, kes saab volikogu koosseisu häälteenamuse.

  (9) Kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, viiakse läbi kordushääletamine. Kordushääletusel jäävad kandideerima kaks enam hääli saanud kandidaati. Juhul kui esitati ainult üks vallavanema kandidaat, osaleb teises hääletusvoorus tema.

  (10) Kui kordushääletusel ei saa ükski kandidaat volikogu häälteenamust, alustatakse vallavanema kandidaatide ülesseadmist ning valimist uuesti käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

  (11) Ühel volikogu istungil viiakse läbi mitte rohkem kui neli vallavanema valimise hääletusvooru.

  (12) Vallavanema tagasiastumisel või seoses tema nimetamisega või valimisega riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuse teisele ametikohale muus ametiasutuses või vallavanemale umbusalduse avaldamise korral, valib volikogu samal istungil uue vallavanema või määrab ühe vallavalitsuse liikme vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema valimiseni.
(M–30-21.06.2006)

§ 37.   Vallavalitsuse moodustamine

  (1) Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitab volikogu vallavanema ettepanekul. Vallavalitsus ei või olla väiksem kui kolm liiget.

  (2) Vallavalitsuse liikmeks kinnitatud volikogu liikme volitused peatuvad tema vallavalitsuse liikmeks oleku ajaks.

  (3) Volikogu uue koosseisu valimiste järel, samuti vallavalitsuse tagasiastumisel lõpevad endise vallavalitsuse ning algavad uue vallavalitsuse volitused volikogu poolt uue vallavalitsuse ametisse kinnitamise päevast.

  (4) Vallavanem esitab volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse koosseisu nimekirja. Vallavalitsuse koosseisu kinnitab volikogu poolthäälte enamusega.
(M–30-21.06.2006)

  (5) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (6) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (7) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (8) Vallavalitsuse liikme vabastab valitsuse liikme kohustustest ja palgalise vallavalitsuse liikme vabastab ametist ning uue vallavalitsuse liikme kinnitab volikogu vallavanema ettepanekul.

§ 38.   Vallavalitsuse ametiasutuste struktuur

  (1) Vallavalitsus moodustab volikogu kinnitatud ametiasutuste koosseisus ettenähtud vallavalitsuse struktuuriüksused.

  (2) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (3) Vallavalitsuse struktuuriüksused täidavad oma haldusalas vahetult omavalitsuse täitva ja korraldava võimu volitusi, analüüsivad olukorda ning valmistavad ette küsimusi otsustamiseks vallavalitsuses ja volikogus.

§ 39.   Vallavalitsuse komisjonid ja töörühmad

  (1) Vallavalitsus võib temale pandud ülesannete täitmiseks ja vallavalitsuse ettepanekute väljatöötamiseks moodustada alatisi komisjone või ühekordsete tööülesannete täitmiseks ajutisi komisjone (edaspidi komisjon).

  (2) Alatisel komisjonil on põhimäärus, mille kinnitab vallavalitsus oma määrusega.

  (3) Alatise komisjoni põhimääruses sätestatakse komisjoni ülesanded, komisjoni teenindamise ning komisjoni järelduste ja ettepanekute esitamise kord.

  (4) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (5) Komisjoni esimehe nimetab vallavalitsus oma liikmete hulgast. Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (6) Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (7) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga vallavalitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.

  (8) Ühekordsete ülesannete täitmiseks võib vallavalitsus moodustada töörühmasid, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

5. peatükk KUUSALU VALLAVALITSUSE TÖÖKORD 

§ 40.   Vallavalitsuse töö kavandamine

  (1) Vallavalitsus kavandab oma tööd, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, Kuusalu valla põhimäärusest ja teistest volikogu õigusaktidest.

  (2) Vallavalitsus peab oma istungit üldreeglina üks kord nädalas vallavalitsuse poolt sätestatud ajal ja kohas. Vallavalitsuse istungi kutsub kokku vallavanem.
(M–30-21.06.2006)

  (3) Vallavanem võib vallavalitsuse istungi ära jätta või toimumise aega ja kohta muuta, teatades sellest vallavalitsuse liikmetele vähemalt kaks päeva ette.
(M–30-21.06.2006)

  (4) Vallavanema otsusel võib kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks korraldada vallavalitsuse istungeid vallavanema määratud ajal ja kohas, teatades sellest vallavalitsuse liikmetele mitte vähem kui kolm tundi enne istungi toimumist.
(M–30-21.06.2006)

§ 41.   Vallavalitsuse istungi päevakorda eelnõude esitamine ja nõuded neile

  (1) Ettepanekuid vallavalitsuse õigusaktide eelnõude ja muude küsimuste vallavalitsuse istungi päevakorda võtmiseks on õigus teha:
  1) vallavanemal;
  2) vallavalitsuse liikmel;
  3) vallasekretäril;
  4) volikogu ja vallavalitsuse komisjonil;
  5) vallaelanikel seaduses sätestatud alusel ja korras;
  6) volikogul;
  7) volikogu esimehel.

  (2) Vallavalitsuse istungi päevakorda esitatakse:
  1) volikogu määruste ja otsuste eelnõud;
  2) vallavalitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
  3) muud vallavalitsuse pädevuses olevad otsustamist vajavad küsimused, mis ei vaja vallavalitsuse õigusakti kehtestamist;
  4) informatsioonid.

  (3) Vallavalitsuse istungile esitatavaid materjale valmistavad ette vallavalitsuse struktuuriüksused, vajadusel ka vallavalitsuse komisjonid ja töörühmad. Vallavanema poolt päevakorda esitatavate materjalide ettevalmistamist korraldab vallakantselei.
(M-2-23.03.2011)

  (4) Komisjonide koostatud ettepanekud ja materjalid esitab vallavalitsusele komisjoni esimees.

  (5) Isikute, sh äriühingute, mittetulundusühingute, muude asutuste või institutsioonide poolt vallavalitsusele edastatavate ettepanekute esitamise otsustab vastava valdkonna juht või vallavanem.
(M-2-23.03.2011)

  (6) Vallavalitsusele esitatavate materjalide komplektsuse ning nende õiguspärasuse ja normitehnilise korrektsuse eest vastutab materjalid esitanud struktuuriüksuse juht, vallavanema esitatud materjalide puhul vallakantselei.
(M-2-23.03.2011)

  (7) Kui vallavalitsuse istungi päevakorda esitatavate küsimuste otsustamine ei nõua vallavalitsuse õigusakti kehtestamist, esitatakse vallavalitsusele vastava otsustuse eelnõu. Vallavalitsuse otsustus dokumenteeritakse märkena istungi protokollis.

  (8) Enne õigusakti eelnõu vallavalitsusele esitamist tuleb eelnõu kooskõlastada viseerimise teel (dokumendile lisatakse asjassepuutuva ametiisiku nimi, allkiri, ametikoht ja kuupäev). Kooskõlastuse andmine tähendab esitatud eelnõuga nõustumist. Kui isik, kellele on esitatud eelnõu kooskõlastamiseks, leiab, et eelnõud tuleks muuta, täiendada vms, lisab ta oma põhjendatud ettepanekud eraldi õiendina. Vajaduse korral esitatakse eelnõu arvamuse saamiseks ka teistele asjaomastele institutsioonidele.
(M-2-23.03.2011)

  (9) Eelnõu kuulub viseerimisele järgmises järjekorras:
  1) eelnõu koostaja;
  2) struktuuriüksuse juht või komisjoni esimees;
  3) struktuuriüksuse juht (juhid), kellele antakse ülesandeid või keda see puudutab;
  4) valdkonda kureeriv abivallavanem;
(M-2-23.03.2011)
  5) ametnikud, kellele antakse ülesandeid või kelle kureeritavat valdkonda see puudutab;
(M-2-23.03.2011)
  6) vallasekretär;
  7) jurist, kui vallasekretäri nõudmisel on tarvis tellida eelnõule juriidiline ekspertiis.
(M-2-23.03.2011)

  (10) Üldjuhul tuleb kooskõlastamiseks esitatud eelnõud viseerida ühe, kuid mitte kauem kui kolme tööpäeva jooksul.

  (11) Vallavalitsuse eelnõule peavad olema lisatud dokumentide koopiad, mida on vaja konkreetse asja otsustamiseks. Määruse eelnõule peab olema lisatud ka seletuskiri, mis on allkirjastatud esitaja poolt.
(M–30-21.06.2006)

  (12) Seletuskiri peab sisaldama:
  1) eelnõu koostaja(te) nime(sid);
  2) õigusakti kehtestamise või asja otsustamise vajalikkuse põhjendust;
  3) õigusakti kehtestamisega seotud majanduslike kulude arvestust ja finantseerimisallikaid;
  4) [kehtetu – jõust. 21.06.2006];
  5) andmeid eelnõu rakendamisega kaasnevate organisatsiooniliste muudatuste kohta;
  6) muid vajalikke andmeid ja põhjendusi, mis on olulised õigusakti eelnõu vastuvõtmiseks või asja otsustamiseks.

  (13) Vallavalitsuse õigusaktide eelnõud peavad olema kooskõlas põhiseaduse, teiste seaduste ja õigusaktidega, sh volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega, vastama seadusega kehtestatud vorminõuetele, olema normitehniliselt, keeleliselt ja terminoloogiliselt korrektsed. Õigusaktide sõnastus peab olema üheselt mõistetav.

  (14) Vallavalitsuse määruste ja korralduste eelnõud koos asjassepuutuvate materjalidega registreerib koostaja elektroonilises dokumendihaldussüsteemis üldjuhul hiljemalt kaks tööpäeva enne vallavalitsuse istungi toimumist kella 14.00-ks.
(M-2-23.03.2011)

  (15) Kiiret otsustamist vajavate küsimuste lahendamiseks kokkukutsutud vallavalitsuse istungi materjalid antakse vallavalitsuse kantseleile üle vallavanema määratud tähtajaks või esitatakse vallavalitsuse istungil, kui vallavanem ei ole määranud teist tähtaega.
(M–30-21.06.2006)

  (16) Kiiret otsustamist vajavate asjade materjalid esitatakse vallavalitsuse istungi päevakorda võtmiseks asjaomase abivallavanema poolt motiveeritult ning vahetult vallavanemale, kelle otsusel võib enne istungit arvata päevakorda täiendavaid punkte.
(M-2-23.03.2011)

  (17) Kiiret otsustamist nõudvate küsimuste lahendamiseks esitatud materjalide vastavust kehtestatud nõuetele kantseleis üldjuhul enne vallavalitsuse istungit ei kontrollita ja need arvatakse vallavalitsuse istungi päevakorda lisapunktidena. Eelnõu vastavust kehtestatud nõuetele kontrollitakse enne õigusakti jõustumist. Kui õigusakt ei vasta nõuetele, tagastatakse see eelnõu koostajale, kes peab eelnõu viima vastavusse käesoleva paragrahvi lõike 13 kehtestatud nõuetega ja esitama selle allkirjastamiseks hiljemalt ühe tööpäeva jooksul.
(M–30-21.06.2006)

§ 42.   Vallavalitsuse istungi päevakorra koostamine ja kinnitamine

  (1) Nõuetekohaselt ja tähtaegselt esitatud eelnõudest ja muudest vallavalitsuse materjalidest koostab vallasekretär istungi päevakorra kava ja esitab selle koos päevakorra küsimuste arutamiseks vajalike dokumentidega vallavanemale kinnitamiseks istungile eelneva tööpäeva kella 16.00-ks.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Vallasekretär ei registreeri vallavalitsuse istungile esitatud materjale ja tagastab need, kui need:
  1) ei ole kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega;
  2) ei sisalda õigusakti kehtestamiseks või asja otsustamiseks ettenähtud dokumente;
  3) vajavad kooskõlastamist.

  (3) Vallavanemal on õigus pärast päevakorra kinnitamist täiendada vallavalitsuse istungi päevakorda omal algatusel või vallavalitsuse liikme poolt motiveeritult esitatud, kiireloomulist otsustamist vajavate täiendavate päevakorrapunktidega. Kiireloomuliselt esitatud määruste eelnõusid üldjuhul esimesel lugemisel vastu ei võeta.

  (4) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (5) Vallavalitsuse istungile esitatud materjalid ei kuulu avaldamisele enne vallavalitsuse otsustuste vastuvõtmist ja lõplikku vormistamist.
(M–30-21.06.2006)

§ 43.   Vallavalitsuse istungi läbiviimine

  (1) Vallavalitsuse istungid on kinnised, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (2) Vallavalitsuse istungit juhatab vallavanem või tema äraolekul vallavalitsuse liige vastavalt käesoleva põhimääruse § 35.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (3) Vallavalitsuse istungitel võivad viibida istungi juhataja kutsel ettekandega esinev isik (vastava päevakorrapunkti arutelul), volikogu esimees ja teised isikud. Istungi juhataja võib kutsutud isikutele anda sõna.

  (4) Istungi juhataja tutvustab istungi alguses vallavalitsuse istungi päevakorda.

  (5) Istungi juhataja võib päevakorrapunktide arutamise järjekorras teha muudatusi. Istungi alguses võib vallavanema või vallavalitsuse liikmete ettepanekul päevakorrapunkti päevakorrast välja arvata.

  (6) Vallavalitsus ei pea arutama päevakorrapunkte ega võtma nende osas vastu otsuseid, kui istungile kutsutud ettekandjal ei ole võimalik osa võtta vallavalitsuse istungist ja tema ülesandeid ei ole pandud mõnele teisele ametnikule.

  (7) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (8) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (9) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (10) Eelnõu ettekandja või istungi juhataja ettepanekul kantakse sõnavõtu põhiseisukohad istungi protokolli.
(M–30-21.06.2006)

  (11) Vallavalitsus teeb oma otsustused vallavalitsuse liikme või vallavanema ettepanekul.
(M-2-23.03.2011)

  (12) [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

  (13) Vallavalitsuse otsused tehakse istungil osalevate vallavalitsuse liikmete poolthäälte enamusega. Hääletamine on avalik. Kui ükski vallavalitsuse liige eriarvamust otsuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt.

  (14) Vallavalitsuse istungeid protokollib vallasekretär või tema poolt määratud protokollija. Vallavalitsuse istungi protokoll peab vastama seaduses sätestatud nõuetele.

§ 44.   Vallavalitsuse õigusaktide vastuvõtmine, vormistamine, allakirjutamine

  (1) Kui õigusakti eelnõu võetakse vastu istungil tehtud parandusi, märkusi ja ettepanekuid arvestades, valmistab õigusakti allakirjutamiseks ette asjaomane struktuuriüksus ja annab selle seejärel järgneva tööpäeva jooksul vallasekretärile allakirjutamiseks.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Vallavalitsuse õigusakt esitatakse allakirjutamiseks kõigepealt vallasekretärile ja seejärel vallavanemale.

  (3) Vallavalitsuse poolt volikogule esitatavad eelnõud vormistatakse lõplikult asjaomases struktuuriüksuses ning antakse seejärel kantseleile üle nende edastamiseks volikogu sekretärile. Eelnõu viimasel leheküljel peab olema eelnõu ettevalmistanud ametniku ja vallasekretäri allkiri.
(M–30-21.06.2006)

  (4) Vallavalitsuse istungi toimumise kohta vormistatakse kolme tööpäeva jooksul protokoll, millele kirjutab kõigepealt alla istungi protokollija, seejärel istungi juhataja. Kui istungit juhatab mitu vallavalitsuse liiget, kirjutavad protokollile alla kõik istungit juhatanud vallavalitsuse liikmed, märkides, kes milliste päevakorrapunktide arutamist juhatasid.

  (5) Kui allakirjutamiseks esitatud õigusakt ei vasta põhiseadusele, seadustele või muudele õigusaktidele, keeldub vallasekretär allkirja andmast ja esitab motiveeritud õiendi keeldumise kohta vallavalitsusele. Allkirja andmisest keeldumise õiend lisatakse istungi protokollile. Allkirja andmisest keeldumise korral pöördub vallasekretär taotlusega vallavanema poole õigusakti eelnõu teistkordseks arutamiseks vallavalitsuse ühel järgmistest istungitest. Kui vallavalitsus jääb oma endise otsuse juurde, annab vallasekretär oma allkirja, lisades õigusakti originaaleksemplarile oma eriarvamuse. Vallavalitsuse õigusakt, millele on lisatud vallasekretäri eriarvamus, saadetakse viivitamatult õigusaktide järelevalvet teostavale ametiisikule.

  (6) Vallavalitsuse õigusaktid saavad kuupäeva ja numbri vallavalitsuse istungi toimumise päeval.

  (7) Vallavalitsuse õigusaktid jõustuvad ja avalikustatakse valla põhimääruse paragrahvis 45 sätestatud korras.
(M–30-21.06.2006)

  (8) Vallavalitsuse nimel suhtlevad ajakirjandusega vallavanem või tema poolt volitatud isikud.

§ 45.   Vallavalitsuse õigusaktide jõustumine, avalikustamine ja väljastamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtaega. Korraldused jõustuvad teatavakstegemisest kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.
(M–30-21.06.2006)

  (2) Vallavalitsuse korraldused avalikustatakse valla veebilehel. Määrused avalikustatakse analoogiliselt volikogu määrustega vastavalt käesoleva põhimääruse paragrahvile 32. Ei avalikustata õigusakte, mis sisaldavad andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes valla ametiasutuste siseseks kasutamiseks.
(M–30-21.06.2006)

  (3) Vallavalitsuse määrused, korraldused ja istungite protokollid v.a isikuandmete kaitse seadusega ja avaliku teabe seadusega kaitstud õigusaktid, on kõigile kättesaadavad kantseleis, valla arhiivis ja valla veebilehel.

  (4) Vallavalitsuse korraldused saadab kantselei kümne päeva jooksul pärast nende vastuvõtmist täitjatele ja teistele asjaosalistele. Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
(M-2-23.03.2011)

  (5) Vallavalitsuse õigusaktide avaldamist, süstematiseerimist ja säilitamist korraldab vallasekretäri poolt juhitav vallakantselei.

6. peatükk KOHALIKU OMAVALITSUSE TEENISTUS 

§ 46.   Kohaliku omavalitsuse teenistus

  (1) Kohaliku omavalitsuse teenistus on töötamine Kuusalu valla kohaliku omavalitsuse ametiasutuses.

  (2) Kohaliku omavalitsuse teenistus toimub vahetult vallavalitsuses, vallavalitsuse struktuuriüksustes.

  (3) Kohaliku omavalitsuse teenistust reguleerib avaliku teenistuse seadus, töölepingu seadus ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (4) Kohaliku omavalitsuse teenistujate suhtes kehtivad kõik avaliku teenistuse seaduse 4. peatüki paragrahvides 34 kuni 49 ametniku õigused ning sama seaduse 5. peatüki paragrahvides 50 kuni 60 sätestatud kohustused.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

  (5) Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule.
[RT IV, 05.06.2014, 25 - jõust. 08.06.2014]

§ 47.   Kohaliku omavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid

  (1) Volikogu palgalisele esimehele või aseesimehele, vallavanemale ning vallavalitsuse liikmele makstakse tema ametist vabastamisel hüvitust vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 541.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud hüvitust ei maksta, kui volikogu poolt ametisse valitud isik astub ametist tagasi umbusalduse avaldamise tõttu, kui selle aluseks on avaliku teenistuse seaduse paragrahvis 84 loetletud distsiplinaarsüüteod, mille eest on ette nähtud distsiplinaarkaristus.

  (3) Kohaliku omavalitsuse teenistujate, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenistujad, vabastamisel makstakse hüvitist vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 131.

  (4) Ametniku teenistusest vabastamisel seoses vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitust, kui ta on töötanud valla ametiasutuses pidevalt:
  1) 5 kuni 10 aastat - nelja kuu ametipalga ulatuses;
  2) üle 10 aasta - viie kuu ametipalga ulatuses.
(M-2-23.03.2011)

  (5) [Kehtetu - jõust. 23.03.2011]

  (6) Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses.

  (7) Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga makstakse toetust ühele temaga koos elanud täiskasvanud perekonnaliikmele surmatunnistuse esitamisel kolme kuu ametipalga ulatuses.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud hüvitust ja lõikes 7 nimetatud toetust makstakse lisaks muudele avaliku teenistuse seaduses ettenähtud hüvitustele tingimusel, et ametnik oli põhikohaga teenistuses valla ametiasutuses vähemalt viimased viis aastat enne teenistussuhte lõppemist.
(M-2-23.03.2011)

  (9) Käesolevas paragrahvis sätestatud hüvituste maksmiseks eraldatakse täiendavaid rahalisi vahendeid valla reservfondist.

  (10) Käesolevas paragrahvis lõikes 1 sätestatud hüvituste muutmisel hakkavad muudatused kehtima volikogu järgmise koosseisu volitustega.

§ 48.   Vallasekretär

  (1) Vallasekretär juhib valla kantseleid ja täidab talle seadusega ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega pandud ülesandeid.

  (2) Vallasekretärile esitatavad nõuded, õigused ja kohustused on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 55.
(M-2-23.03.2011)

7. peatükk KUUSALU VALLAVARA 

§ 49.   Vallavara mõiste

  Vallavara on Kuusalu valla omandis olevad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 50.   Vallavara valitsemine ja kasutamine

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) vallavalitsuse struktuuriüksused;
  2) vallavalitsuse hallatavad asutused.

  (2) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

  (3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema kõigiti selle säilimise ja korrashoiu eest. Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast põhimääruse peatükist või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

  (4) Vallavara jaotuse valitsejate vahel ja vallavara üleandmise otsustab vallavalitsus.

  (5) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta. Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsusele.

  (6) Vallavalitsus määrab struktuuriüksused või hallatavad asutused, kelle valitseda on vallale kuuluvad varalised õigused, sealhulgas väärtpaberid. Väärtpaberitest tulenevaid õigusi teostatakse seaduses ning volikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

§ 51.   Arvestusepidamise kohustus

  Vallavara valitsejad peavad arvestust nende valitsemisel oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduse alusel, rahandusministri kehtestatud korras ja valla raamatupidamise sise-eeskirja alusel.
(M-2-23.03.2011)

§ 52.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine maksumusega alla riigihanke piirmäära

  (1) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise (edaspidi vallavara omandamine) maksumusega alla riigihanke piirmäära otsustab:
  1) vallavara valitseja jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui vara, teenuse või ehitustöö hind ei ületa riigihangete seadusega kehtestatud piirmäärasid ja vallavara omandamine on vajalik nimetatud vallavara valitseja korrapärase tegevuse tagamiseks;
  2) volikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
(M–25-17.12.2008)
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Vallavara omandamisel maksumusega alla riigihanke piirmäära tuleb jälgida hankijate paljususe ja eraldatud vahendite säästliku kasutamise põhimõtet.

  (3) Avariiolukordadel on vallavanemal õigus probleemi kiireks lahendamiseks ja töövõtja leidmiseks teha otsus ilma enampakkumisi korraldamata. Vastuvõetud otsuse põhjenduste kohta esitab vallavanem selgituse vallavalitsusele.

  (4) Vallavara omandamise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara omandamine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu vastav vallavara valitseja.
(M–30-21.06.2006)

§ 53.   Ostueesõiguse kasutamine

  (1) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus.

  (2) Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa ostueesõiguse kasutamiseks volikogu.

§ 54.   Pärandi vastuvõtmine

  (1) Kuusalu valla kui pärija poolt pärandi vastuvõtmine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Testamendijärgsel pärimisel otsustab pärandi vastuvõtmise volikogu.

§ 55.   Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihanke korras

  (1) Riigihankeid teostatakse riigihangete seadusest lähtuvalt.

  (2) Riigihankeid korraldab valla nimel vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigus vallavalitsuse korraldusega riigihangete korraldamist delegeerida.
(M-2-23.08.2011)

  (3) Riigihangete väljakuulutamiseks, mille puhul sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta, annab loa volikogu.

  (4) Pakkumise edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

  (5) Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks loa vallavolikogu.

  (6) Kui hankeleping sõlmitakse tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja ei ole ette antud hanke maksumuse piirmäära, annab loa lepingu sõlmimiseks volikogu.
(M–25-17.12.2008)

§ 56.   Laenu või muu varalise kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab volikogu.

  (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

  (3) Muu rahalise kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mis ületavad jooksvat eelarveaastat, või mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes;
  2) erandkorras vallavalitsus, kui võetav kohustus ei ületa jooksva aasta eelarve reservfondi jääki.
(M-25-17.12.2008)

§ 57.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse:
  1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile (rendile);
  2) tasuta kasutamiseks.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavara valitseja, kui:
  1) kasutusse antakse väheväärtuslikku kuluinventari;
  2) kasutusse antakse vastava vallavara valitseja kasutuses olevaid ruume kasutamiseks väljaspool ametlikku tööaega. Muul juhul võib ruume kasutusse anda juhul, kui neid ei vajata valitseja tegevuseks, kuid siis ei või kasutusse andmise tähtaeg ületada seitset ööpäeva.

  (3) Muudel juhtudel otsustab vallavara kasutusse andmise vallavalitsus.

  (4) Vallavara kasutusse andmiseks peab andma loa vallavolikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tasuta või alla turuhinna;
  2) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta;
  3) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

  (5) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

  (6) Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimise, samuti nende lepingute muutmise ja uuendamise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2, sõlmib, muudab ja uuendab vara kasutusse andmise lepingu vastava vallavara valitseja.

  (7) Vallavara allrendile andmise otsustab või annab vallavara valitsejale selleks nõusoleku, vallavalitsus.

  (8) Vallavara kasutusse andmise tasu suuruse kehtestab vallavara kasutusse andja.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud alustel vallavara kasutamisest laekuv tulu kantakse valla eelarvesse.

§ 58.   Vallavara kasutusse andmise tähtaeg

  (1) Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg ületada:
  1) vallasasja puhul – kümme aastat;
  2) kinnisasja puhul - kakskümmend viis aastat, v.a juhul, kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest või pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes või majanduslikes huvides.

  (2) Vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping omal äranägemisel lõpetada.

§ 59.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) valla osalusega äriühingutele;
  2) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  3) mittetulundusühingutele;
  4) teistele isikutele lähtudes avalikest huvidest;
  5) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on vähemalt kahel korral ebaõnnestunud;
  6) kolmandatele isikutele, kes on avaldanud soovi nendega sõlmitud vallavara kasutamise lepingu pikendamiseks;
  7) kui vallavara otsustuskorras kasutusse andmine on tingitud vara eripärast.

  (2) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel rakendatakse käesoleva põhimääruse paragrahvides 57-59 sätestatut.
(M–30-21.06.2006)

§ 60.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus:
  1) enampakkumise viisi;
  2) üüri/ rendi algsuuruse;
  3) enampakkumise korraldaja;
  4) lepingu põhitingimused;
  5) osavõtumaksu ja tagatisraha suuruse;
  6) vajadusel muul tingimused.

  (2) Enampakkumine kuulutatakse välja vähemalt ühes üleriiklikus ajalehes.

  (3) Enampakkumise kuulutus avaldatakse vähemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimist. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) üürile/rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus. Vara täpsema iseloomustuse, koosseisu, piiride ja muude sarnaste andmete avaldamine ei ole vajalik, kui kuulutuses teatatakse pakkujatele võimalusest tutvuda varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
  3) üüri/rendi algsuurus;
  4) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  5) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjaliku pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht ning pakkumisele märgitav märgusõna;
  6) enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses;
  7) enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ning viis.

  (4) Enampakkumise kuulutuse avaldamise korraldab enampakkumise korraldaja.

§ 61.   Enampakkumises osalevate isikute ring

  (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased, samuti juriidilised isikud, mille juhtorganitesse nimetatud isikud kuuluvad;
  2) kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 62.   Enampakkumise läbiviimise viisid ja korraldus

  (1) Enampakkumine viiakse läbi avaliku suulise või kirjaliku pakkumisena.

  (2) Enampakkumise valmistab ette enampakkumise korraldaja. Enampakkumise läbiviimiseks moodustab enampakkumise korraldaja vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ja nimetab nende hulgast komisjoni esimehe ning komisjoni sekretäri.

§ 63.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad registreeritakse enampakkumise kuulutuses määratud tähtajaks ja kohas pakkujatena. Registreerimiseks tuleb esitada isikut ja volitusi tõendavad dokumendid.

  (2) Enne pakkumiste alustamist annavad pakkujana registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad dokumendid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta.

  (3) Enampakkumisest ei lubata osa võtma isikuid, kes:
  1) keelduvad andmast allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest;
  2) ei ole tähtajaks tasunud nõutavat osavõtumaksu ja tagatisraha;
  3) kuuluvad käesoleva põhimääruse paragrahvi 61 lõikes 2 sätestatud isikute ringi.
(M–30-21.06.2006)

  (4) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, tunnistab pakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (5) Enampakkumise avab enampakkumise juhataja (komisjoni esimees).

  (6) Enne enampakkumise läbiviimist pakkumise komisjoni esimees:
  1) tutvustab komisjoni koosseisu;
  2) kontrollib pakkujate kohalolekut;
  3) tutvustab enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda;
  4) kuulutab välja enampakkumise alghinna ja enampakkumise summa suuruse.

  (7) Pakkumist alustatakse pärast pakkumise juhataja esimest haamrilööki. Pakkuja annab enampakkumise juhatajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise juhatajalt vastava loa. Pakkumine kuulutatakse enampakkumise juhataja poolt haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

  (8) Enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

  (9) Pakkuja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele, talle ei tagastata tagatisraha ning enampakkumise komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks.

§ 64.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus.

  (2) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrinumber;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja (esindaja) allkiri;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument.

  (3) Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud, ärakirjad viseeritud ja kandma pakkumise esitamise kuupäeva.

  (4) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

  (5) Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras, märkides pakkumise saabumise kuupäeva ja kellaaja. Enne nimekirja sulgemist tehtud pakkumised pitseeritakse kuni nende läbivaatamiseni.

  (6) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, tunnistab pakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumise komisjon avab pakkumised enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

  (8) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

  (9) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

  (10) Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab pakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

§ 65.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

  (3) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga leping. Lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

  (4) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevas põhimääruses sätestatud korda.

  (5) Enampakkumiste tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsuse korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.

  (6) Enampakkumise võitjale saadetakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta tähitud postiga või väljastatakse allkirja vastu. Korraldusele peab olema lisatud teade selle kohta, kuhu enampakkumise võitja peab lepingu sõlmimiseks ilmuma. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta ja ajal.

  (7) Kui enampakkumise võitja keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha tagasisaamiseks.

  (8) Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama lepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

  (9) Lepingu sõlmimise korral loetakse enampakkumise võitja poolt tagatisrahana makstud summa makseks lepingu järgi.

  (10) Teistele enampakkumises osalejaile tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte) kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

  (11) Lepingus tuleb ära määrata vallavara valitseja, kes on kohustatud perioodiliselt kontrollima vara sihipärast ja heaperemehelikku kasutamist ning võtma kasutusele kõik seaduslikud abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

  (12) Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, pannakse vallavara enampakkumisele teist korda. Kui ka teisel korral tunnistatakse enampakkumine nurjunuks, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavalitsus, kas korralda uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

§ 66.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  3) vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

  (4) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva põhimääruse 60,61,64,65 paragrahvides sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
(M–30-21.06.2006)
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks põhimääruse paragrahvi 61 lõikes 3 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
(M–30-21.06.2006)
  3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
  6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
  7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
  8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

§ 67.   Kasutusse antud vallavara parendamine

  (1) Vallavara kasutaja peab tema kasutusse antud vallavara parendamiseks tehtavad tööd kooskõlastama vallavalitsusega enne vastavate töödega alustamist. Kooskõlastamisel hinnatakse planeeritavate tööde jaotumist vajalikeks, kasulikeks ja toreduslikeks kulutusteks asjaõigusseaduse tähenduses.

  (2) Vallavara kasutaja poolt vallavara parendamisel tehtud kulusid hüvitatakse ainult juhul, kui see tuleneb vallavara kasutamise lepingust. Vallavalitsus võib sõlmida vallavara kasutamise lepinguid, millest tuleneb vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise kohustus, ainult lähtuvalt avalikest huvidest. Vallavalitsus peab vastavat otsust põhjendama. Lepingus võib sätestada vaid vajalike kulude hüvitamise kohustuse. Hüvitamisele kuuluvad vaid ehitusloa alusel tehtud parendustega seotud kulud.

  (3) Taotlus vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamiseks tuleb vallavara kasutajal esitada enne vastavate töödega alustamist. Vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise otsustab vallavalitsus, näidates otsuses ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning milline on tehtud parenduste amortisatsiooni määr.

  (4) Vallavara parendamisega seotud kulud hüvitatakse tulevikus tasumisele kuuluva rendi arvel (s.t. vallavara kasutaja vabastatakse tasu maksmisest). Rentniku võib rendi tasumisest vabastada alles pärast ehituse kasutusloa saamist ning tehtud tööde kohta vallavara valitsejale dokumentatsiooni esitamist.

§ 68.   Vallavara võõrandamise tingimused

  Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara ei ole vallale vajalik avaliku teenuse osutamiseks või avaliku võimu teostamiseks;
  2) vallavara on antud vallale üle võõrandamise kohustusega;
  3) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 69.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui võõrandatava vara soetusamaksumus on suurem kui 6400 eurot või eeldatav müügihind ületab 64000 eurot;
(M-2-23.03.2011)
  2) vallavolikogu, kui võõrandatav vara on kinnisvara või ettevõtte tervikvara, hooned ja rajatised;
(M-2-23.03.2011)
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Vallavara võõrandamise lepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Järelmaksuga müügi korral sätestatakse lepingus selle täitmise tagatised.
(M-2-23.03.2011)

§ 70.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras - tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

§ 71.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda:
  1) kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud vähemalt kahel korral;
  3) kui vara võõrandatakse valla osalusega äriühingutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud alusel peab võõrandamise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

§ 72.   Vallavara müük enampakkumise korras

  (1) Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva põhimääruse paragrahvides 60-65 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
(M–30-21.06.2006)
  1) enampakkumise esemeks on ostuhind;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks käesoleva põhimääruse paragrahvi 60 lõikes 3 nimetatud andmetele müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad ning ostuhinna järelmaksuga tasumisel lepingu täitmise tagatised. Käesolevas punktis nimetatud andmeid võib mitte avaldada, kuid sellisel juhul peab kuulutus sisaldama lepinguga tutvumiseks ettenähtud kohta ja aega;
(M–30-21.06.2006)
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügi leping;
  4) pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelmaksu rakendamisel osa sellest enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  5) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta ja ajal.

  (2) Enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kulud kaetakse enampakkumise osavõtumaksude arvelt, nende mittepiisamisel, antud vallavara müügist laekunud tulude arvelt.

§ 73.   Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumisel, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) vallavolikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavolikogul on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

  (4) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva põhimääruse paragrahvides 60, 61, 63, 65 ja 66 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks põhimääruse paragrahvi 60 lõikes 3 nimetatud andmetele eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad. Isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  6) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
  7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügi leping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda, on vallavalitsus tunnistanud parimaks. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
(M-30-21.06.2006)
  8) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelemaksu rakendamisel osa sellest pakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  9) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma ostu-müügi lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta ja ajal. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigustühistada korraldus eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine.

  (5) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kulud kaetakse pakkumise osavõtumaksude arvelt, nende mittepiisamisel, antud vallavara müügist laekunud tulude arvelt.

§ 74.   Alghind

  Alghinna määramisel võetakse aluseks eksperdi hinnang või vara eeldatav turuväärtus või vara erilised omadused.

§ 75.   Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine käesoleva põhimääruse tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 76.   Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui see toimub:
  1) isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
  2) avalikes huvides.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale seab reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse volikogu.

  (3) Vallavara koormamise lepingu, vajadusel ka asjaõiguslepingu sõlmimise otsustab volikogu.

§ 77.   Isikliku kasutusõiguse seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine on lubatud, kui see:
  1) toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) toimub avalikes huvides;
  3) seatakse isiku kasuks vallale osutatud eriliste teenete eest.

  (2) Isikliku kasutusõiguse seadmise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks;
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

  (3) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Sellekohast avalikku huvi peab põhjendama.

  (4) Isikliku servituudi seadmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

§ 78.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Hoonestusõigus seatakse hoonestamata munitsipaalmaale või munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

  (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise või otsustuskorras.

  (3) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega äriühingute kasuks;
  2) avalik-õiguslikele juriidilistele isikute kasuks;
  3) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (4) Hoonestusõiguse seadmise otsustab volikogu, vastavate lepingute sõlmimise otsustab vallavalitsus.

  (5) Hoonestusõiguse seadmisel ei või hoonestusõiguse tähtaeg olla üle viiekümne aasta, v.a. juhud mil hoonestaja peab hoonestusõiguse lepingu kohaselt teostama kinnisasjal või selle abil teatud töid valla huvides, mille tähtaeg ületab viiskümmend aastat. Hoonestusõiguse tähtaeg ei või ületada üheksakümmend üheksat aastat.

§ 79.   Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

  (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
  1) korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise, sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
  2) määrab hoonestusõiguse aastatasu algsuuruse.

  (3) Hoonestusõiguse seadmiseks vajalike ettevalmistustööde lõppedes koostab vallavalitsus volikogu otsuse eelnõu hoonestusõiguse seadmiseks või enampakkumise korraldamiseks, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
  2) hoonestusõiguse aastatasu (alg)suurus;
  3) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
  4) hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitiste lubatud suurim ehitusalane pind, ehitiste lubatud kõrgus) ja hoonestamise tähtaeg;
  5) hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumine või otsustuskord);
  6) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik);
  7) enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha;
  8) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
  9) enampakkumise korraldaja.

  (4) Hoonestusõiguse seadmisel otsustuskorras ei märgita käesoleva paragrahvi 3. lõike punktides 6, 7 ja 9 nimetatud andmeid.

  (5) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesoleva põhimääruse paragrahvides 61-66 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks põhimääruse paragrahvi 60 lõikes 3 nimetatud andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused ja tähtaeg;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse leping;
  4) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta ja ajal.
(M-30-21.06.2006)

§ 80.   Hoonestusõiguse lepingu tingimused

  Hoonestusõiguse lepingus tuleb kindlaks määrata:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
  2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
  4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
  5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus;
  6) kindlustamiskohustus (vajadusel);
  7) hoonestamise tähtaeg;
  8) lepingu täitmise tagatised;
  9) muud vajalikud andmed.

§ 81.   Ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine

  (1) Munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus otsustuskorras.

  (2) Ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmisel lähtutakse käesoleva põhimääruse paragrahvide 79-81 sätetest.
(M–30-21.06.2006)

§ 82.   Vallavara mahakandmine

  (1) Kui vallavara ei ole enam vajalik, see on hävinud või varastatud ning kuritegu on jäänud avastamata, vallavara ei ole võimalik võõrandada ning selle säilitamine on ebaotstarbekas, kantakse see maha ja vajadusel hävitatakse.

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valitseja mahakandmise vormikohase akti, millele lisatakse seletuskiri, järgmiste andmetega:
  1) mahakandmisele kuuluva vallavara täpne koosseis;
  2) bilansiline maksumus;
  3) lühiiseloomustus;
  4) kõlbmatuks muutumise põhjused;
  5) vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused;
  6) vallavara hävitamise tegevuskava ja selle maksumus;
  7) muud vallavaraga seotud olulised andmed.

  (3) Vallavara, mille jääkmaksumus on kuni 3200 eurot, mahakandmise otsustab vallavalitsus vastavalt vallavalitsuse poolt moodustatud inventeerimiskomisjoni ning vallavara valitseja akti ja seletuskirja alusel.
(M-2-23.03.2011)

  (4) Vallavara, mille jääkmaksumus ületab 3200 eurot, mahakandmise otsustab volikogu.
(M-2-23.03.2011)

  (5) Vallavara hävitamise kohta koostatakse akt, mis peab sisaldama andmeid hävitamise kulude ja viisi kohta, samuti andmeid vallavara hävitamisest saadud materiaalsete väärtuste kohta.

  (6) Vallavara mahakandmise või hävitamise kohta vastava kande tegemise vallavara registrisse ja raamatupidamisdokumentidesse, korraldab vallavalitsus.

§ 83.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgniku suhtes esitab valla nimel kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus või hallatav asutus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või selle sissenõudmise protseduur ei ole majanduslikult põhjendatud, võib nõude esitamisest või sissenõude pööramisest loobumise otsustada:
  1) volikogu, kui nõue on üle 3200 euro;
(M-2-23.03.2011)
  2) vallavalitsus, kui nõue on 640 eurot kuni 3200 eurot;
(M-2-23.03.2011)
  3) vallavalitsuse struktuuriüksuse ja vallaasutuse juht, kui nõue on kuni 640 eurot.
(M-2-23.03.2011)

  (3) Nõudest loobumine vormistatakse bilansist väljaarvamise otsuse või korraldusega.

§ 84.   Järelevalve

  Järelevalvet vallavara kasutusse andmiseks, võõrandamiseks ja koormamiseks
sõlmitud lepingute täitmise üle teostab vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

8. peatükk KUUSALU VALLA ARENGUKAVAD JA PLANEERINGUD 

§ 85.   Vallas kehtivate arengukavade liigid

  (M–30-21.06.2006)
Vallas kehtivad arengukavad on:
  1) valla arengukava;
  2) valla arengukava täpsustav ja täiendav valla territooriumi osa arengukava;
  3) valla arengukava täpsustav ja täiendav valdkonnapõhine arengukava;
  4) kohalike omavalitsusüksuste omavahelisel kokkuleppel koostatud mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta koostatud arengukava.

§ 86.   Valla arengukava

  (1) Valla arengukava on Kuusalu valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Valla arengukava koostamine ja arengukavale esitatavad nõuded ning selle menetlemine toimub vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 37.
(M–18-30.11.2011)

  (3) - (6) [Kehtetud – jõust. 30.11.2011]

§ 87.   [Kehtetu – jõust. 30.11.2011]

§ 88.   [Kehtetu – jõust. 30.11.2011]

§ 89.   Arengukavade omavaheline seos

  Kõik seaduse alusel kohalikule omavalitsusele kohustuslikud valdkonnapõhised arengukavad, valla arengukava ning üldplaneering peavad olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus.
(M–30-21.06.2006)

§ 90.   [Kehtetu – jõust. 21.06.2006]

§ 91.   Kuusalu vallas kehtivad planeeringud

  Tulenevalt planeerimisseadusest on Kuusalu vallas järgmised planeeringud:
  1) valla üldplaneering ja osaüldplaneeringud;
(M–30-21.06.2006)
  2) teemaplaneering(ud);
  3) detailplaneering(ud).

§ 92.   Valla üldplaneering ja teemaplaneeringud

  (1) Valla üldplaneeringuga määratakse valla territooriumi arengu põhisuunad ja tingimused, valmistatakse ette alused detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.

  (2) Üldplaneeringu võib koostada ka teemaplaneeringuna kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks.

§ 93.   Detailplaneeringud

  (1) Detailplaneering on planeering, mis seab detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel maakasutus- ja ehitustingimused valla territooriumil.

  (2) Detailplaneeringu kehtestab volikogu ja see on aluseks lähiaastate ehitustegevusele.

§ 94.   Nõuded planeeringutele ja planeeringute menetlemine

  (1) Täpsemad nõuded valla üldplaneeringule, teemaplaneeringu(te)le ning detailplaneeringutele, samuti nende menetlemine toimub vastavalt ehitusmäärusele.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Volikogu iga uus koosseis vaatab üle kehtestatud üldplaneeringud ning otsustab nende muutmise vajaduse, esitades ülevaatamise tulemused maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi.

9. peatükk KUUSALU VALLA VÄLISSUHTED 

§ 95.   Kuusalu valla välissuhete korraldamise alused

  (1) Kuusalu vallal on õigus iseseisvalt astuda kohalikke omavalitsusi ühendavate või teiste rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd.

  (2) Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks astumise või nendest lahkumise, samuti nendes valla esindamise küsimuse otsustab volikogu.

  (3) Kuusalu omavalitsusorganitel on õigus vabalt arendada vastastikku huvipakkuvat ja kasulikku koostööd kõikide valdade ja omavalitsustega väljaspool Eesti Vabariiki, kelle tegevuse põhimõtted pole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste või Eesti Vabariigi rahvusvahelise suhtlemise põhiseisukohtadega.

§ 96.   Kuusalu valla suhted sõprusvaldadega ja regionaalne koostöö

  (1) Kuusalu vald arendab vastastikku huvipakkuvat ja kasulikku koostööd eelkõige ametlike sõprusvaldade ning koostööpartneritega, otsib ja sõlmib uusi koostöösidemeid Kuusalu valla arengu ja elanike huvides.

  (2) Kuusalu valla omavalitsusorganid ja nende struktuuriüksused teevad Kuusalu valla ja Eesti regionaalpoliitilise arengu huvides koostööd teiste omavalitsusüksuste ja riigiasutustega ning osalevad rahvusvahelistes arenguprogrammides koos teiste riikide omavalitsustega.

  (3) Kuusalu valla omavalitsusorganite või nende volitatud esinduste või isikute sõlmitud välislepingud kuuluvad läbivaatamisele ja kinnitamisele volikogus, kui nende täitmisega kaasnevad täiendavad kohustused valla eelarvest.

10. peatükk KUUSALU VALLA ESINDAMINE 

§ 97.   Valla esindamise kord

  (1) Käesoleva korra eesmärgiks on sätestada Kuusalu valla omavalitsusorganite, nende ametiisikute ja kolmandate isikute õigus ja pädevus Kuusalu valla esindamiseks suhetes Eesti Vabariigi riigivõimuorganitega, teiste omavalitsusüksuste ja nende liitudega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui välismaal.

  (2) Esindamise õiguslikeks alusteks on seadused, Kuusalu valla põhimäärus, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktid ning lepingud.
(M-2-23.03.2011)

  (3) Oma pädevuse piires esindavad Kuusalu valda:
  1) volikogu või selle esindus;
  2) vallavalitsus või selle esindus;
  3) volikogu esimees;
  4) vallavanem;
  5) vallavalitsuse ametnikud ja Kuusalu valla asutuste töötajad neile antud volituste piires.

  (4) Kolmandad isikud esindavad Kuusalu valda nendele antud volituste piires.

§ 98.   Valla esindusfunktsiooni täitmine

  (1) Volikogu esindab Kuusalu valda:
  1) seadustega volikogu pädevusse antud küsimuste lahendamisel;
  2) suhetes Riigikogu ja Vabariigi Valitsusega;
  3) suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega.

  (2) Volikogu esimees esindab Kuusalu valda:
  1) suhetes Eesti Vabariigi Presidendiga;
  2) suhetes Riigikogu esimehe ja tema asetäitjatega;
  3) Harjumaa Omavalitsuste Liidus volikogu esindajana erivolitusteta;
  4) suhetes omavalitsusüksuste ja nende liitudega nii Eesti Vabariigis kui välismaal;
  5) suhetes ajakirjandusega volikogu töö avalikustamiseks;
  6) muudel juhtudel arvestades teise osapoole esindatust;
  7) volikogu esimehe äraolekul toimub tema asendamine vastavalt käesoleva põhimääruse paragrahvile 17.
(M–30-21.06.2006)

  (3) Vallavalitsus esindab Kuusalu valda:
(M-2-23.03.2011)
  1) seadustega ning volikogu määruste ja otsustega vallavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamisel;
  2) suhetes Vabariigi Valitsusega talle volikogu poolt antud volituste piires;
  3) suhetes riigiasutustega;
  4) muudel juhtudel täitevvõimu teostamiseks.

  (4) Vallavanem esindab Kuusalu valda:
  1) suhetes Eesti Vabariigi peaministri ja teiste ministritega talle Kuusalu Vallavolikogu poolt antud volituste piires;
  2) suhetes Harju Maavalitsusega ja teiste riigiasutustega;
  3) suhetes omavalitsusüksuste ja nende liitudega Eesti Vabariigis ja välismaal;
  4) suhetes teiste isikutega Eesti Vabariigis ja välismaal täitevvõimu teostamiseks;
  5) suhetes ajakirjandusega vallavalitsuse töö avalikustamiseks;
  6) teistel Kuusalu Vallavolikogu poolt volitatud juhtudel ja korras;
  7) vallavalitsuse pädevuses olevates küsimustes vallavalitsuselt saadud volituste alusel;
  8) muudel juhtudel täitevvõimu teostamiseks;
  9) vallavanema äraolekul toimub tema asendamine vastavalt käesoleva põhimääruse paragrahvile 35.
(M–30-21.06.2006)

  (5) Avalikel üritustel esindavad Kuusalu valda volikogu esimees ja/või vallavanem.

§ 99.   Valla esindamine kohtus

  (1) Volikogu määruste ja otsuste vaidlustamise korral esindab kohtus Kuusalu valda volikogu esimees (erivolituseta) või tema poolt volitatud teised isikud. Vallavalitsuse määruste ja korralduste vaidlustamise korral esindavad kohtus Kuusalu valda vallavanem (erivolituseta) ja vallasekretär (erivolituseta) või vallasekretäri poolt volitatud teised isikud.

  (2) Kohtukutse esitatakse vallasekretärile, kes:
  1) võtab asja isiklikuks lahendamiseks või
  2) suunab selle lahendamiseks volikogu esimehele või struktuuriüksuse juhile, kes teeb ettepaneku valda kohtus esindava isiku kohta.

  (3) Volikogu ja vallavalitsuse osalemise üle kohtuvaidlustes peab arvestust vallasekretär.

§ 100.   Valla esindamine ametliku delegatsiooni esinduse poolt

  (1) Valla esindamiseks Eesti Vabariigis või välismaal võib moodustada volikogu, vallavalitsuse või mõlema omavalitsusorgani ühise delegatsiooni (esinduse).

  (2) Volikogu delegatsiooni koosseisu (esinduse) määrab volikogu oma otsusega.

  (3) Volikogu ja vallavalitsuse ühise delegatsiooni koosseisu (esinduse) määrab volikogu oma otsusega.

  (4) Vallavalitsuse delegatsiooni koosseisu (esinduse) määrab vallavalitsus oma korraldusega.

11. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MENETLEMINE 

§ 101.   Kuusalu valla põhimääruse vastuvõtmine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kuusalu valla põhimäärus võetakse vastu või muudetakse volikogu koosseisu häälteenamusega.
(M-2-23.03.2011)

  (2) Valla põhimääruse vastuvõtmiseks või muutmiseks peab volikogu läbi viima vähemalt kaks lugemist, v.a juhul, kui muudatus põhimääruses tuleneb seadusest.

12. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 102.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub Kuusalu Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast.
(M-2-23.03.2011)

§ 103.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Valla põhimäärus või selle muudatus jõustub määruses näidatud päeval.
(M-2-23.03.2011)

Lisa 1 Kuusalu valla vapp

Lisa 2 Kuusalu valla lipp

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json