Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valla hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Vigala vallas

Väljaandja:Vigala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 63

Valla hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord Vigala vallas

Vastu võetud 29.05.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolevat korda (edaspidi kord) rakendatakse Vigala valla hallatava asutuse asutamisel, haldamisel, ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi asutus) on Vigala valla omanduses olev ja vallavalitsuse haldusalas tegutsev organisatsiooniliselt iseseisev institutsioon, mille ülesandeks on Vigala valla kui omavalitsusüksuse poolt pakutavate vajalike teenuste osutamine.

  (3) Asutus ei ole juriidiline isik.

  (4) Asutusel on oma nimi ning dokumendiplangid, tal võib olla pangaarve, pitsat ja oma sümboolika.

  (5) Asutuse asutamise, ümberkorraldamise ning tegevuse lõpetamise otsustab Vigala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Vigala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul.

§ 2.   Asutuse asutamine

  (1) Asutus asutatakse Vigala valla kui omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks haridus-, kultuuri-, sotsiaal- või teistes valdkondades.

  (2) Asutuse asutamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule otsuse eelnõu, millele lisatakse seletuskiri ja asutuse põhimääruse projekt.

  (3) Otsuse eelnõu peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) asutuse nimi;
  2) asutuse asutamise kuupäeva.

  (4) Otsuse eelnõule lisatud seletuskiri peab sisaldama:
  1) asutamise põhjendust (tegevusvaldkonnad, vajadus osutada teenuseid asutuse kaudu, võimalikud muudatused vallavalitsuse ametiasutuste struktuuris);
  2) asutamise majanduslikke kaalutlusi (asutamiseks ja tegevuse finantseerimiseks vajalik raha vallaeelarves või raha saamise viis, teenused, millest laekub raha vallaeelarvesse ning tegevuseks vajalik vara või selle saamise viis ja loodava asutuse tulevane asukoht)
  3) andmeid uue asutuse töötajate arvu ja koosseisu ning kvalifikatsiooninõuete kohta;
  4) asutuse asutamisest tingitud muudatusi valla õigusaktides.

  (5) Asutust ei asutata, kui:
  1) jooksval eelarveaastal puudub vallaeelarves asutuse moodustamiseks vajalik raha;
  2) asutuse täidetavad ülesanded ei tulene seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest;
  3) puudub vajadus osutada teenuseid vallaasutuse kaudu.

§ 3.   Asutuse põhimäärus

  (1) Asutuse põhimääruse kinnitab vallavolikogu.

  (2) Põhimäärus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) asutuse nimi ja asukoht;
  2) asutuse tegevusvaldkonnad ja osutatavad teenused;
  3) asutuse juhtimise ja tegevuse kontrollimise kord;
  4) muud tegevuse korraldamiseks olulised sätted.

§ 4.   Asutuse nimi

  (1) Asutuse nimi peab asutust eristama teistest asutustest.

  (2) Asutuse nime võib muuta, kui asutuse tegevusvaldkonnad või osutatavad teenused on muutunud võrreldes asutuse asutamise ajaga, asutus korraldatakse ümber või ei iseloomusta asutuse nimi muul põhjusel asutuse osutatavaid teenuseid.

  (3) Asutuse nime muudab vallavolikogu.

§ 5.   Asutuse tegevus

  (1) Asutus juhindub oma tegevuses riigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning põhimääruses (põhikirjas) sätestatud õigustest ja kohustustest.

  (2) Töötamine asutuses toimub töölepingu alusel ja töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

§ 6.   Asutuse juhtimine

  (1) Asutust juhib asutuse juht (direktor, juhataja), kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem .

  (2) Asutuse juht täidab järgmiseid ülesandeid:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise üle;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja –asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  5) esitab asutuse eelarve projekti;
  6) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi 2.lõikes toodud ülesannetele võib asutuse põhimääruses ette näha ka teisi asutuse juhi ülesandeid.

§ 7.   Asutuse koosseisud ja töö tasustamine

  (1) Asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused kinnitab asutuse juht kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (2) Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse juhile otsustab vallavanem.

§ 8.   Asutuse raamatupidamine ja varad

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Vigala valla õigusaktidele.

  (2) Asutuse valduses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva vallavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Vigala valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

  (3) Asutuse tegevust finantseeritakse vallaeelarvest.

  (4) Asutus võib vastu võtta eraldisi sihtasutustelt ja annetusi äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjadega kehtestatud korras.

  (5) Asutuse juht peab teavitama eraldistest või annetustest vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

  (6) Asutuse põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 9.   Asutuse ümberkorraldamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Asutuse ümberkorraldamine käesoleva korra tähenduses seisneb asutuse ühinemises või jagunemises.

  (3) Asutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) asutused ühendatakse üheks asutuseks, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) asutus jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jaotatav asutus lõpetab tegevuse;
  4) asutus jaotatakse, kusjuures jaotatav asutus lõpetab tegevuse ning selle baasil asutatakse vähemalt üks uus asutus ja vähemalt ühele olemasolevale asutusele antakse üle osa jaotatava asutuse ülesandeid ja/või vara;
  5) asutus eraldatakse teisest asutusest, selle tulemusena moodustatakse uus asutus ja säilib esialgne asutus;
  6) vallavolikogu otsusega võib asutuse ümber korraldada muul viisil.

  (4) Asutuse ümberkorraldamisel võidakse õigusaktidega ettenähtud korras osa ülesandeid või vara üle anda vallavalitsusele,olemasolevale valla asutusele, sihtasutusele või äriühingule.

  (5) Asutuse ümberkorraldamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule otsuse eelnõu, mis peab sisaldama:
  1) otsustust asutuse ümberkorraldamise kohta;
  2) ümberkorraldatava asutuse nime;
  3) asutuse ümberkorraldamise viisi viitega ühele käesoleva paragrahvi 3.lõikes sätestatud alustest;
  4) asutuse ümberkorraldamise põhjendus;
  5) kui asutuse ümberkorraldamisega kaasneb asutuse lõpetamine, siis lõpetatava asutuse nimi;
  6) asutuse ümberkorraldamise päev;
  7) korraldust vallavalitsusele asutuse ümberkorraldamise alustamiseks ja vastava komisjoni moodustamiseks;
  8) ümberkorraldamisel personaliga seotud toimingud.

§ 10.   Asutuse tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse tegevus lõpetatakse, kui:
  1) asutuse täidetavate ülesannete äralangemisel puudub vajadus tegevust jätkata;
  2) puudub vajadus osutada teenuseid asutusena;
  3) see tuleneb seadusest, vallavolikogu määrusest või otsusest.

  (2) Asutuse tegevuse lõpetamiseks esitab vallavalitsus vallavolikogule otsuse eelnõu, mis peab sisaldama:
  1) otsustus asutuse lõpetamise kohta;
  2) lõpetatava asutuse nimi;
  3) tegevuse lõpetamise põhjendus;
  4) majanduslikud kaalutlused, sealhulgas ettepanekud asutuse valduses oleva vallavara ning asutuse tegevuse finantseerimiseks ettenähtud eelarveassigneeringute edasise kasutamise kohta;
  5) ülevaade asutuse varaliste kohustuste täitmise võimalustest, asutuse tegevuse lõpetamisest tingitud võimalikud muudatused valla õigusaktides;
  6) lõpetamisel personaliga seotud toimingud.

§ 11.   Komisjoni moodustamine

  Asutuse ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks moodustatakse ümberkorraldamis- või likvideerimiskomisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni koosseisu, töö alustamise ja lõpetamise aja kinnitab vallavalitus korraldusega.

§ 12.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjon teeb asutuse ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamist puudutavad otsused komisjoni koosolekul.

  (2) Esimese komisjoni koosoleku kutsub kokku vallavalitsus. Komisjoni koosolekute kokkukutsumise ja täpsema töökorra otsustab komisjon esimesel koosolekul.

  (3) Koosolekuid juhatab komisjoni esimees või esimehe puudumisel tema poolt määratud komisjoni liige.

  (4) Komisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pool komisjoni liikmetest.

  (5) Koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.Koosoleku protokollid lisatakse komisjoni töö lõppedes asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktile.

§ 13.   Komisjoni pädevus

  (1) Komisjoni tegevus on suunatud asutuse ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks, selleks komisjon:
  1) kooskõlastab asutuse tegevuse lõpetamisel varalised tehingud;
  2) korraldab vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise;
  3) korraldab asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti koostamise;
  4) korraldab personalitoimingud;
  5) lahendab muid asutuse tegevuse lõpetamiseks või ümberkorraldamiseks vajalikke toiminguid.

  (2) Komisjon esitab vallavalitsusele lõpparuande, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
  1) asutuse valduses oleva vallavara jaotusplaan;
  2) andmeid asutuse asjaajamise üleandmise kohta;
  3) ülevaade raamatupidamisega seonduvast;
  4) ülevaade personaliga seonduvast;
  5) ettepanekud valla õigusaktide muutmiseks.

§ 14.   Toimingud asutuse ümberkorraldamisel

  (1) Ümberkorraldatavas asutuses viiakse läbi asutuse valduses oleva vallavara inventuur vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

  (2) Nii ümberkorraldatav asutus kui ka ümberkorraldamise tulemusel moodustatud asutus kooskõlastavad varalised tehingud komisjoniga komisjoni tegevuse alustamise päevast kuni komisjoni töö lõpetamiseni.

  (3) Töö lõpetamisel koostab komisjon ümberkorraldatava asutuse valduses oleva vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti ning ümberkorraldatava asutuse asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti.

  (4) Kinnisvara üleandmine otsustatakse vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

§ 15.   Ümberkorraldamisega seotud aktid

  (1) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise akt peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) vara üleandjat ja vastuvõtjat, vara üleandmise aega ning vara koosseisu ja bilansilist väärtust;
  2) kinnisvara üleandmise korral lisaks käesoleva lõike punktis 1 loetletud andmetele ka andmeid vara päraldiste, seisukorra, kasutamisviisi ja puuduste kohta ning vajadust märke tegemiseks kinnistusraamatusse;
  3) vallasvara üleandmise korral lisaks käesoleva lõike 1. punktis loetletud andmetele ka 2. punktis loetletud andmeid, kui seda nõuab tegevuse lõpetanud või ümberkorraldatava asutuse või vallavalitsuse esindaja komisjonis.

  (2) Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) asutuse täitmisel olevate ülesannete loetelu;
  2) üleantavate dokumentide loetelu;
  3) asutuse juhi allakirjutatud viimase dokumendi nimetust, registreerimisnumbrit ja kuupäeva;
  4) asutuse eelarve täitmise aruannet tegevuse lõpetamise kuupäeva seisuga, samuti kasutamata eelarveassigneeringute suurust;
  5) asutuse koosseisunimestikku ja koosseisus olevate isikute arvu;
  6) asutuse pitsatite arvu ja liike ning nende hoidmise eest vastutavate isikute nimesid;
  7) asutuse sõlmitud jõusolevate lepingute loetelu;
  8) muid olulisi andmeid asutuse asjaajamise kohta.

  (3) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise aktis võetakse aluseks vallavara bilansiline väärtus ümberkorraldamise päeval.

  (4) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise aktile ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktile kirjutavad alla:
  1) selle asutuse juht, kellele on ümberkorraldamise tulemusel läinud täielikult või osaliselt üle ümberkorraldatud asutuse valduses olnud vallavara ja tema ülesanded;
  2) vara üleandja;
  3) vallavanem või tema asendaja.
  4) komisjoni esimees ja liikmed.

  (5) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise akt ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse nii mitmes eksemplaris, kui mitmele asutusele aktid säilitamiseks esitatakse.

  (6) Aktid esitatakse:
  1) ümberkorraldatud asutusele, kui see jätkab tegevust;
  2) vallavalitsusele, kui ümberkorraldatud asutuse haldavale asutusele;
  3) asutusele, kellele ümberkorraldamise tulemusena läksid osaliselt või täielikult üle ümberkorraldatud asutuse ülesanded ja vara.

§ 16.   Toimingud asutuse lõpetamisel

  (1) Tegevuse lõpetavas asutuses viiakse läbi asutuse valduses oleva vallavara inventuur vastavalt vallavalitsuse korraldusele.

  (2) Tegevuse lõpetav asutus kooskõlastab komisjoniga varalised tehingud alates tegevuse lõpetamiseks väljaantud õigusakti jõustumisest kuni tegevuse lõpetamiseni. Edasilükkamatu vajaduse korral võib tegevust lõpetav asutus vastava õigusakti vastuvõtmise kuupäevast kuni komisjoni tegevuse alustamiseni teha varalisi tehinguid vallavanema loal. Niisugustest tehingutest teavitatakse komisjoni selle esimesel koosolekul.

  (3) Töö lõpetamisel koostab komisjon tegevust lõpetava asutuse valduses oleva vallavara üleandmise-vastuvõtmise akti, mis sisaldab käesoleva korra § 15 1. lõikes nõutud andmeid ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti, mis sisaldab käesoleva korra § 15 2. lõikes nõutud andmeid.

  (4) Vallavara üleandmise-vastuvõtmise aktile ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktile kirjutavad alla:
  1) vallavanem või tema asendaja;
  2) komisjoni esimees ja komisjoni liikmed;
  3) likvideeritava asutuse juht.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Asutus loetakse moodustatuks, ümberkorraldatuks või tema tegevus lõppenuks sellekohase vallavolikogu otsuse tegemise õigusaktis märgitud kuupäevast.

  (2) Käesoleva korra nõudeid järgides moodustatud asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

  (3) Asutuse andmed, kelle tegevus on lõpetatud käesoleva korra nõudeid järgides, kantakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri arhiivi vastavalt selle registri pidamise põhimääruses kehtestatud korrale.

  (4) Tegevuse lõpetamise puhul peab asutuse juht korraldama asjaajamise korrastamise. Säilitustähtaja ületanud dokumentide kohta peab olema koostatud hävitusakt ning alatisele ja pikaajalise säilitamisele kuuluvad dokumendid peavad olema korrastatud vastavalt arhiiviseaduse ja -eeskirja nõuetele.

  (5) Asutuse tegevuse lõpetamise puhul antakse korrastatud arhiiv üle vallavalitsusele.

  (6) Kui asutuse tegevuse lõpetamise või ümberkorraldamisega kaasneb töölepingute kollektiivne lõpetamine, informeerib ja konsulteerib tegevuse lõpetava või ümberkorraldava asutuse juht töötajate esindajat, taotleb töölepingute kollektiivseks lõpetamiseks oma asukohajärgse tööinspektsiooni kooskõlastuse ja esitab andmed vabanevate töötajate kohta töötaja elukohajärgsele tööhõiveametile töölepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Meelis Välis
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json