HaridusKool

Teksti suurus:

Peetri Kooli õpilaste vastuvõtmise ning väljaarvamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kareda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2014, 73

Peetri Kooli õpilaste vastuvõtmise ning väljaarvamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.05.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõige 5, koolieelse lasteasustuse seaduse § 15 lõige 4, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 § 2 ja Peetri Kooli põhimääruse § 35 ja § 36 alusel

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord on sätestatud haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määruses (edaspidi määrus) nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.

 (2) Peetri Kooli (edaspidi kool) õpilaste vastuvõtmise ning väljaarvamise tingimused ja kord on dokument, mis reguleerib õpilaste vastuvõttu haridus- ja teadusministri määrusega reguleerimata küsimustes ning laste vastuvõttu lasteaiaosasse ning sealt väljaarvamist.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Peetri Kool on munitsipaalkool, Kareda Vallavalitsuse hallatav haridusasutus, kus on kolm kooliastet (1.-9. klass) ning lasteaiaosa alushariduse andmiseks.

 (2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

 (3) Vanema taotlusel võib vabade kohtade olemasolul vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid.

 (4) Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldanud koolikohustuslikud isikud, kellele see on elukohajärgne kool, vabade kohtade olemasolul võetakse vastu sisseastujaid ka mujalt.

 (5) Kooli vastuvõtmisest või keeldumisest teavitatakse lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat taotluses märgitud e-posti või kirja teel.

§ 3.  Kooli vastuvõtmise taotluste esitamine

 (1) Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada vormikohane taotlus (Lisa 1), millele lisada:
 1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 2) õpilase seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
 3) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 4) foto õpilaspiletile

 (2) Taotluse saab esitada kas kohapeal või e-posti aadressil kool@peetrikool.ee

 (3) Õppeaasta kestel kooli vahetamisel tuleb taotlus esitada viie tööpäeva jooksul eelmisest koolist lahkumise päevast alates.

 (4) Sisseastuja seaduslik esindaja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

 (5) Teisest koolist ületulekul lisada taotlusele:
 1) eelmisest koolist väljastatud õpilasraamatu ametlikult kinnitatud väljavõte;
 2) eelmisest koolist väljastatud direktori allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, õppeveerandi keskel ka hinneteleht.

§ 4.  Õpilase koolist väljaarvamine

 (1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud
teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse (Lisa 2) alusel:
 1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 3) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.

 (2) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirjast välja:
 1) põhihariduse omandamist tõendava lõputunnistuse väljastamisel
 2) ühest koolist teise üleminekul
 3) kui kooli ümberkorraldamise, -kujundamise või tegevuse lõpetamise tulemusel ei viida koolis läbi õpet klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama
 4) kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses, kuid ei ole esitanud avaldust koolist lahkumiseks, vastava välisriigi õppeasutuse kirjaliku teatise alusel
 5) kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses ja on saanud 17 aasta vanuseks ning tema seaduslik esindaja ei ole avaldanud soovi õpilase kooli õpilaste nimekirja jätmise osas
 6) õpilase surma korral.

§ 5.  Õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata
põhikooli riikliku õppekava järgi;
 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat õppeaega;

 (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut.

§ 6.  Lasteaeda vastuvõtt

 (1) Lasteaeda vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või tema seaduslik esindaja kooli direktorile kirjaliku taotluse (Lisa 3), millele on lisatud:
 1) perearsti väljastatud vormikohane arstitõend;
 2) lapse ID kaardi või sünnitunnistuse/-tõendi koopia

 (2) Taotlused registreeritakse dokumendiregistris saabumise järjekorras.

 (3) Kohast loobumise korral antakse koht järjekorras järgmisele kohta vajavale lapsele.

 (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda kogu aasta jooksul.

§ 7.  Lasteaiast väljaarvamine

  Laps arvatakse lasteaiast välja:
 1) lapsevanema kirjaliku taotluse (Lisa 4) alusel;
 2) seoses kooli minekuga;
 3) seoses õppekulude, osalustasu ja toitlustamiskulu võlgnevusega üle 3 kuu;
 4) seoses lapse põhjuseta puudumisega üle 3 kuu.

§ 8.  Lõppsätted

 (1) Kinnitada määruse lisadena vastuvõtu taotlused (Lisa 1 ja Lisa 3) ning väljaarvamise taotlused (Lisa 2 ja Lisa 4).

 (2) Avalikustada käesolev määrus kooli kodulehel www.peetrikool.ee.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Janno Nau
volikogu esimees

Lisa 1  Kooli vastuvõtu taotlus

Lisa 2 Koolist väljaarvamise taotlus

Lisa 3 Lasteaeda vastuvõtu taotlus

Lisa 4 Lasteaiast väljaarvamise taotlus