ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2015, 4

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 29.05.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõike 5 ja 6 ning haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad Valga linnas (edaspidi määrus).

§ 2.  Üldalused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad).

§ 3.  Piirmäärad

 (1) Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
 1) üür kuni 1,40 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1 euro normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 10 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 10 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütte korral kuni 3,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral kuni 1,60 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 20 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot perekonna kohta kuus;
 10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus, jagatuna maksuteatel või arvel märgitud perioodile;
 11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 12) olmejäätmete veotasu kuni 3 eurot iga pereliikme kohta kuus.

 (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluruumi alalised kulud arvesse ainult kuludokumentide esitamisel, milleks on jooksval kuul tasumisele kuuluvad üüri ja kõrvalkulude arved, maksekviitung majapidamisgaasi ning kütteks ja soojaveevarustuseks kütuse soetamise kohta.

 (3) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 7, 9, 10 ja 11 nimetatud kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piimäärade ulatuses arvesse esmakordse kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 24. aprilli 2014 määrus nr 10 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel”.

 (2) Määrus jõustub 1. juulil 2015.

Ivar Unt
Esimees